In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-pracownicze-swiadczenia-wynagrodzenie-za-prace

Szkolenie Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku

najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i ich konsekwencje prawne, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, eliminacja niedopuszczalnych praktyk – warsztaty i studia przypadków

Szkolenie Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku – dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie poprowadzi wybitny Ekspert, Sędzia Sądu Pracy, który na praktycznych przykładach przedstawi najczęstsze  błędy i zaniedbania popełniane przez pracodawców i ich przedstawicieli, które grożą konsekwencjami sądowymi i poważnymi karami w przypadku kontroli.

Jak rozdzielać nagrody pieniężne, żeby uniknąć zarzutu dyskryminacji?
Jakie błędy są popełniane przy naliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, naliczaniu odpraw emerytalnych, rentowych, z tytułu zwolnienia z pracy, itd.?
Czy wadliwość wykonania pracy przez pracownika może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia?
Jakie odszkodowanie przysługuje pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika?

Omówione zostaną najtrudniejsze przypadki związane z przyznawaniem dodatków do wynagrodzeń, nagród, premii, premii regulaminowych, premii uznaniowych, świadczeń pracowniczych, wynagrodzeń urlopowych, itp.

Podczas szkolenia Pracownicze świadczenia pieniężne w 2020 roku dowiesz się między innymi:

 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy tworzeniu regulaminu wynagradzania?
 • Co to jest dyskryminacja w wynagrodzeniu?
 • Kiedy różne wynagrodzenia nie stanowią dyskryminacji?
 • Jak premiować pracowników, żeby uniknąć zarzutu dyskryminacji?
 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracowników, żeby nie narazić pracodawcy na proces sądowy?
 • Jak rozdzielać nagrody pieniężne?
 • Jakie błędy popełniają najczęściej pracodawcy przy obliczaniu wynagrodzenia za przestój?

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego, interpretacje PIP, a także praktyki sądów pracy. Szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów pracodawców w zakresie rozliczania świadczeń pieniężnych i stosowania niedopuszczalnych praktyk.


Uczestnicy szkolenia Pracownicze świadczenia pieniężne wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

METODY

Pracownicze świadczenia pieniężne – metody szkoleniowe:

Szkolenie Pracownicze świadczenia pieniężne będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

PROGRAM

Szkolenie Pracownicze świadczenia pieniężne – program szkolenia:

1. Wynagrodzenie za pracę w 2020r. – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych związanych ze zmianami przepisów.

Wpływ zmiany przepisów na wynagrodzenie za pracę.
Płaca minimalna.
Kategorie składników wynagrodzenia za pracę, których nie uwzględnia się w płacy minimalnej.

2. Informacja o wynagrodzeniu pracownika – tajemnica pracodawcy czy pracownika?

Zakaz ujawniania informacji o wynagrodzeniu i dalsze konsekwencje.

3. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, świadczeń zrównanych z wynagrodzeniem za pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy

Podział świadczeń pieniężnych.

4. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę

Zarzut dyskryminacji i nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na różnice w wynagrodzeniach za pracę.
Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu w zakresie płacowym.
Roszczenia pracownika z tytułu naruszenia zasady dyskryminacji w zatrudnieniu w zakresie płacy.
Przykłady w orzecznictwie.

5. Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków a prawo do dodatkowego wynagrodzenia w orzecznictwie SN

Zmiana zakresu czynności pracownika a wpływ na wynagrodzenie za pracę.

6. Wykonanie pracy a prawo do wynagrodzenia

Zakaz zrzekania się wynagrodzenia za pracę
Termin wypłaty
Forma i miejsce wypłaty

7. Prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy

Wynagrodzenie za czas przestoju (problematyka udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju – zagrożenia dla pracodawcy)
Wynagrodzenie chorobowe
Wynagrodzenie urlopowe
Wynagrodzenie za czas wykonywania badań lekarskich przez pracownika
Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
Rozliczenie dyżuru pracownika i wpływ na wynagrodzenie za pracę

8. Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy

(w szczególności w okresie wypowiedzenia) w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Forma zwolnienia i roszczenia pracownika. Wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy.

9. Wadliwość wykonania pracy przez pracownika a wysokość wynagrodzenia

10. Normy pracy, stanowiące miernik pracy

Sposób wprowadzenia normy i jej zmiana.

11. Składniki wynagrodzenia za pracę – dodatki

12. Regulamin wynagradzania i jego treść

Zmiana regulaminu a wypowiedzenie warunków płacy pracownika.

13. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę – zasady potrąceń, sposób dokonywania i roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem potrącenia

14. Potrącenie z innych należności związanych ze stosunkiem pracy

Potrącanie z należności z tytułu podróży służbowych, świadczeń socjalnych itp.

15. Premiowanie pracownika – zasady premiowania, pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej, premie z zysku

16. Premie i Nagrody pieniężne w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Problematyka premii uznaniowej i regulaminowej

15. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej

Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta, za pracę w porze nocnej
Prawidłowa rekompensata dla pracy, który miał być wolny dla pracownika zgodnie z zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 151 ze zn. 3 Kp)
Zbiegi dodatków
Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
Terminy wypłat za pracę nadliczbową
Rekompensata pracy ponadwymiarowej częścioetatowca

16. Wynagrodzenie pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

Wynagrodzenie po przeniesieniu pracownika

17. Gwarancja wynagrodzenia pracownika wykonującego inna pracę niż umówiona (powierzenie innej pracy)

18. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy i jego ochrona

19. Odprawy pieniężne

Odprawa emerytalna lub rentowa – nabycie prawa, w tym w kontekście uchwały SN z dnia 18 marca 2009r., charakter decyzji ZUS, data nabycia prawa
Odprawa przysługująca pracownikowi z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (problematyka nabycia prawa przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony oraz w przypadku wypowiedzenia zmieniającego
Odprawa pośmiertna – ustalanie uprawnienia do tej odprawy.

20. Nagroda jubileuszowa i zasady nabywania prawa

21. Ustalanie stażu pracowniczego

Staż zakładowy i ogólny
Okresy wliczane do okresów zatrudnienia (praca w gospodarstwie rolnym, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza, status osoby bezrobotnej).

22. Należności z tytułu podróży służbowych

23. Wybrane zagadnienia dotyczące świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w bieżącym orzecznictwie po kontrolach ZUS

24. Postępowanie pracodawcy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy z mocy wyroku a rozliczenie otrzymanej odprawy pieniężnej. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

25. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu niewypłacania wynagrodzenia

Problem incydentalnego niewypłacenia wynagrodzenia, opóźnienia w wypłacie w orzecznictwie SN Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu rozwiązania przez niego stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia

26. Przedawnienie roszczeń pracowniczych

27. Dochodzenie świadczenia nienależnie wypłaconego pracownikowi w orzecznictwie SN

28. Treść ugody zawartej z pracownikiem w zakresie świadczeń pieniężnych i niedopuszczalne postanowienia ugód

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy dla menedżerów – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy dla menedżerów jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które czekają pracodawców w 2019 roku oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Pracownicze świadczenia pieniężne będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

ADRESACI

Szkolenie Pracownicze świadczenia pieniężne adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników i Specjalistów Działów Kadr
 • Księgowych
 • Szefów Zespołów
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Społecznych Inspektorów Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Pracownicze świadczenia pieniężne:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.