In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów z września i grudnia 2020 roku

– kolejne planowane zmiany, kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG  

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców obowiązują od grudnia 2020 roku, ale to nie wszystko co czeka pracodawców.
Rząd planuje dalsze poważne modyfikacje przepisów.
Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone w grudniu 2020 r. dotyczące pracy bez zezwoleń, postępowania wizowego oraz pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii.
Sprawdź, czy uproszczenia procedur dotyczą Twojej branży!
Dowiedz się jakie zmiany zostaną wprowadzone do końca roku!

Odpowiemy na pytania:

 • Jakie są zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.?
 • Które wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę?
 • Na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę!
 • W jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą występować o zezwolenia na pracę?
 • Na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski lub zatrudnianych w Polskich oddziałach nie będą wymagane zezwolenia na pracę?
 • Jakie są nowe terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców?
 • Co się zmienia w ubezpieczeniach zdrowotnych wymaganych przy wjeździe cudzoziemców do Polski?
 • Jak wygląda zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce?
 • Jakie są prawidłowe schematy zatrudnienia cudzoziemca?
 • W jaki sposób skutecznie zatrudnić cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
 • Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca świadczącego pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki?
 • Jak zmiany okoliczności faktycznej pracy mają wpływ na legalną pracę cudzoziemców?
 • Jakie obowiązki zostały nałożone na podmioty po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców?
 • Jakie są prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców wobec organów kontrolnych?
 • Jakie należy spełnić wymagania, aby prawidłowo delegować cudzoziemców do pracy w Polsce po zmianach wprowadzonych od 04.09.2020 r.?
 • Jakie są skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca na dalszą sytuację podmiotu i cudzoziemca?
 • Kiedy podmiot zatrudniający cudzoziemca może stracić dostęp do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego?

Na naszym szkoleniu poznasz:

 • schematy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca,
 • kwestie delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce oraz prawa i obowiązki podmiotów wobec organów kontrolnych,
 • najczęściej popełniane błędy w dokumentacji cudzoziemskiej, na obowiązujących wzorach omówimy dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce,
 • stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

     Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2021 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie! Bądź na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami.

     Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


     Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

     Szkolenie Czas pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

     ORGANIZACJA

     Wybierz termin szkolenia:

     CELE I KORZYŚCI

     Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

     Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

     Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

     Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

     PROGRAM

     Zatrudnianie cudzoziemców – program szkolenia:

      NOWOŚĆ – Dokumenty wizowe pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę, nowe wymagania dotyczące wiz krajowych

      • wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę,
      • praca w Polsce bez zezwolenia na pracę dla pracowników z branży IT,
      • cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” bez konieczności występowania
       o zezwolenia na pracę,
      • cudzoziemcy przenoszonych do Polski firm lub zatrudniani w Polskich oddziałach bez zezwoleń na pracę,
      • nowe terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców,
      • ubezpieczenia zdrowotne wymagane przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

      NOWOŚĆ – zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.

      • praca obywateli Wielkiej Brytanii,
      • pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin przebywających w Polsce do 31.12.2020 r.,
      • pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin przebywających w Polsce id 01.01.2021 r. do 31.12.2020 r.,

      Zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce

      • zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt i pracę uzyskane dla innego podmiotu,
      • uzyskanie nowej wizy lub korzystanie z dotychczasowej wizy,
      • pobyt po złożeniu dokumentów pobytowych a stemple w paszporcie legalizujące pobyt,
      • wpływ innych dokumentów pobytowych na możliwość i długość pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
      • możliwości pobytu na podstawie europejskich dokumentów pobytowych.

      Schemat zatrudnienia cudzoziemca w zależności od obywatelstwa / dotychczasowego zatrudnienia, przejęcie” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej

      • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę, przedłużenie w dobie koronowirusa i wpływ na 6-miesięczny okres oświadczeń, przerwa w korzystaniu z oświadczenia,
      • zezwolenie na pracę, przedłużenie zezwolenia na pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pracę,
      • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenia na pobyt i pracę, przedłużenie w dobie koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pobyt i pracę,
      • zatrudnienie cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing,
      • ochrona polskiego rynku pracy – zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty, wpływ faktycznej pracy cudzoziemca na informację starosty.

      Pobyt i praca cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

      • kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
      • możliwość przedłużenia zezwolenia,
      • zmiana pracodawcy, zmiany warunków zezwolenia i przerwy w świadczeniu pracy i ich wpływ na trwałość zezwolenia,
      • obowiązek uzyskania informacji starosty,
      • praca w dobie koronowirusa,
      • przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
      • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

      Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu

      • zadania związane z kształceniem,
      • prowadzenie działalności naukowej,
      • zadania związane z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, a inne prace wykonywane na uczelnie wymagające uzyskanie zezwolenia,
      • okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej.

      Zmiany okoliczności faktycznej pracy i ich wpływ na legalną pracę cudzoziemców

      • dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu,
      • urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę,
      • zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
      • zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
      • zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
      • zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca,
      • dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

      Obowiązki podmiotów po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców

      • sposób prowadzenia dokumentacji cudzoziemców,
      • dokumenty zabezpieczające przed nielegalnym pobytem i pracą w trakcie zatrudnienia,
      • obowiązki informacyjne po zalegalizowaniu pracy,
      • praca cudzoziemca poza zakładem pracy – obowiązki dotyczące pracy tymczasowej / outsourcingu,
      • sposoby tłumaczenia dokumentów dla cudzoziemców,
      • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca,
      • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia,
      • badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.

      Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

      • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego,
      • okazanie żądanych dokumentów i materiałów,
      • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy,
      • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli,
      • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli,
      • czas i prawo odwołania od środków prawnych.

      Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

      • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem,
      • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa,
      • naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca,
      • naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt i pracę,
      • naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski,
      • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – utrata lub obowiązek zwrotu środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
      WYKŁADOWCA

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

      Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
      W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

      Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

      Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

      Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

      Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

      Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
      Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
      Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

      METODY

      Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

      Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

      Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

      ADRESACI

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

      • Pracodawców, Właścicieli Firm
      • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
      • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
      • Przedstawicieli Związków Zawodowych
      • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

      Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

      POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
      95%
      ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
      98%
      UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
      95%

      MIEJSCE SZKOLENIA

      KARTA ZGŁOSZENIA

      OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

       KONSULTANT


       KINGA LALKO-SMOŁKA
       KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 150
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       AGNIESZKA WALAS
       SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 153
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       OPINIE KLIENTÓW


       • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

        Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
       • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

        Forbis Sp. z o.o. Krystyna

       Newsletter


       BĄDŹ NA BIEŻĄCO

       z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
        Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.