In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców – nie prześpij poważnych zmian przepisów od 1 lipca 2024 roku!

– nowe zasady i nowe obowiązki dla pracodawców i podmiotów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców 

Zatrudniasz cudzoziemców?
Uważaj na zmiany zasad legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy od 1 lipca 2024 roku!
Bądź na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami!

Odpowiemy na palące pytania, na które z pewnością będziesz szukać odpowiedzi:

 • jak zmienia się kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej?
 • jak przedłużają się pobyty dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce?
 • czy już czas na rozpoczęcie „normalnej” jednolitej procedury pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy?
 • dlaczego cudzoziemcy przybywający od 1 lipca nie skorzystają z wszystkich przywilejów?
 • dlaczego wcześniejsze wystąpienie o Pesel „UKR” teraz jest takie ważne?
 • jakie zmiany w zakresie Pesel „UKR”?
 • jakie są nowe zezwolenia dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 roku?
 • jakie zmiany w powiadomieniach do powiatowych urzędów pracy?
 • jakie nowe zasady dla zezwoleń na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem”?
 • jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających pracować bez żadnych zezwoleń / oświadczeń / powiadomień?
 • jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych ograniczeń?
 • jak „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej reguluje problematykę paszportów oraz co z obywatelami Ukrainy, którym kończy się ważność paszportów?
 • dla kogo oświadczenia są jeszcze potrzebne?
 • kiedy praca w oparciu o zezwolenia na pracę ?
 • czy pobyt i praca to najlepsze rozwiązanie?
 • jakie są prawa i obowiązki w procesie zatrudnienia cudzoziemców?

Poznaj swoje obowiązki wobec urzędów, najczęstsze błędy i uchybienia ujawniane są podczas kontroli.

Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców – poznasz nowe zasady zatrudniania cudzoziemców od 1 lipca 2024 roku, unikniesz błędów, zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Program uwzględnia aktualne stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – cele szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców 2024 pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – program szkolenia:

  Zmiany w zakresie pobytu dla obywateli Ukrainy

  • przedłużenie pobytu cudzoziemców przybywających od 24.02.2022r.
  • dodatkowa kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej
  • podział obywateli Ukrainy przybywający do Polski do 30.06.2024r. i od 1.07.2024r.
  • legalny pobyt – nowy termin na uzyskanie Pesel „UKR”
  • legalny pobyt – obowiązek uzupełnienia danych do Pesel „UKR”
  • legalny pobyt – zmiana Pesel „UKR” na nowy Pesel „CUKR”
  • legalny pobyt – przywrócenie Peselu „UKR”
  • „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej – co z cudzoziemcami bez ważnych paszportów.

  Przedłużenia dotychczasowych pobytów:

  • przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy
  • przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy
  • przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
  • przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE
  • przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego
  • przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu „dobrowolnego wyjazdu” obywatela Ukrainy.

  Powiadomienia do powiatowego urzędu pracy:

  • nowy termin powiadomienia
  • nowa treść powiadomienia
  • nowe obowiązki w przypadku pracy tymczasowej
  • zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • kiedy ponowne powiadomienie
  • nowe obowiązki dla cudzoziemca w przypadku procedury powiadomienia.

  Nowe 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy:

  • legalizacja – ale nie dla każdego obywatela Ukrainy
  • przesłanki uzyskania legalizacji pobytu
  • elektronizacja postępowań
  • obowiązki obywatela Ukrainy
  • odmowa legalizacji pobytu
  • unieważnienie legalizacji pobytu
  • cofnięcie legalizacji pobytu
  • legalizacja pobytu rodziny
  • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu – praca bez zezwolenia
  • dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu – prowadzenie działalności bez ograniczeń.

  Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy:

  • uzyskanie zezwolenia dla członków rodziny
  • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia dla członków rodziny
  • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia dla członków rodziny
  • zezwolenia
  • uzyskanie zezwolenia w celu połączenia z rodziną
  • ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia w celu połączenia z rodziną
  • uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia w celu połączenia z rodziną.

  Pozostali obywatele Ukrainy przebywający w Polsce i niemogący skorzystać z nowych legalizacji pobytu:

  • zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku
  • zezwolenia na pobyt krótkotrwały
  • zezwolenia na pobyt i pracę i dalsza legalizacja
  • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i dalsza legalizacja
  • zezwolenia na pobyt i pracę i zmiana zezwolenia
  • zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i zmiana zezwolenia
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku pozostawienia wniosku o pobyt bez rozpatrzenia
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku odmowy wszczęcia postępowania pobytowego
  • postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.

  „Oświadczenia” / zezwolenia na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę dla wszystkich cudzoziemców – wybrane zagadnienia:

  • ograniczenie testu rynku – miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy, a uzyskanie informacji starosty
  • praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia
  • dopuszczalność pracy na podstawie zezwolenia
  • dokumenty o odmowa wydania zezwolenia
  • uchylenie zezwolenia
  • zezwolenia na pobyt i pracę i jego zmiana
  • prawa i obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę w trakcie zatrudniania obcokrajowców.

  Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – pytania i odpowiedzi.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców 2024 poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, wiele lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 600 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 15 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Zatrudnianie cudzoziemców 2024 – metody szkolenia:

  Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   JOANNA KUŚ
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   NATALIA TREFLER
   Specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.