In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianach przepisów w 2020 roku?

– kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG

Podczas szkolenia dowiesz się jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca – podamy sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Odpowiemy na pytania:

 • jak wygląda zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce?
 • jakie są prawidłowe schematy zatrudnienia cudzoziemca?
 • w jaki sposób skutecznie zatrudnić cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
 • kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca świadczącego pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki?
 • jak zmiany okoliczności faktycznej pracy mają wpływ na legalną pracę cudzoziemców?
 • jakie obowiązki zostały nałożone na podmioty po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców?
 • jakie są prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców wobec organów kontrolnych?
 • jakie należy spełnić wymagania, aby prawidłowo delegować cudzoziemców do pracy w Polsce po zmianach wprowadzonych od 4.09.2020r.?
 • jakie są skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca na dalszą sytuację podmiotu i cudzoziemca?
 • kiedy podmiot zatrudniający cudzoziemca może stracić dostęp do środków  pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego?

Na naszym szkoleniu poznasz:

 • schematy legalizacji pobytu i i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca
 • kwestie delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce oraz prawa i obowiązki podmiotów wobec organów kontrolnych
 • najczęściej popełniane błędy w dokumentacji cudzoziemskiej, na obowiązujących wzorach omówimy dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
 • aktualne stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej

     Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2020 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie! Bądź na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami.

     Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


     Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

     Szkolenie Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

     ORGANIZACJA

     Wybierz termin szkolenia:

     Przydatne informacje organizacyjne:

     22 października 2020r. – szkolenie online

     Wymagania sprzętowe:

     • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
     • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
     • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

     Zajęcia trwają od 9:00 do 14:00.

     8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

     Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
     Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

     Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
     OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

     CELE I KORZYŚCI

     Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

     Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

     Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

     Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

     PROGRAM

     Zatrudnianie cudzoziemców – program szkolenia:

      Zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce

      • zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt i pracę uzyskane dla innego podmiotu
      • uzyskanie nowej wizy lub korzystanie z dotychczasowej wizy
      • pobyt po złożeniu dokumentów pobytowych a stemple w paszporcie legalizujące pobyt
      • wpływ innych dokumentów pobytowych na możliwość i długość pobytu w ramach ruchu bezwizowego
      • możliwości pobytu na podstawie europejskich dokumentów pobytowych

       Schemat zatrudnienia cudzoziemca w zależności od obywatelstwa / dotychczasowego zatrudnienia, przejęcie” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej

      • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na 6-miesięczny okres oświadczeń, przerwa w korzystaniu z oświadczenia
      • zezwolenie na pracę, przedłużenie zezwolenia na pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pracę
      • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenia na pobyt i pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pobyt i pracę
      • zatrudnienie cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing.
      • ochrona polskiego rynku pracy – zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty, wpływ faktycznej pracy cudzoziemca na informację starosty

      Pobyt i praca cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

      • kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
      • możliwość przedłużenia zezwolenia
      • zmiana pracodawcy, zmiany warunków zezwolenia i przerwy w świadczeniu pracy i ich wpływ na trwałość zezwolenia
      • obowiązek uzyskania informacji starosty
      • praca w dobie Koronowirusa
      • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
      • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia

      Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu

      • obywatele Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii
      • cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej , Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Wielkiej Brytanii / Szwajcarii ale zatrudnieni w tych krajach
      • zadania związane z kształceniem
      • prowadzenie działalności naukowej
      • zadania związane z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, a inne prace wykonywane na uczelnie wymagające uzyskanie zezwolenia
      • okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej

      Zmiany okoliczności faktycznej pracy i ich wpływ na legalną pracę cudzoziemców

      • dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu
      • urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę
      • zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca.
      • zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
      • zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca
      • zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca
      • dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

      Obowiązki podmiotów po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców

      • sposób prowadzenia dokumentacji cudzoziemców
      • dokumenty zabezpieczające przed nielegalnym pobytem i pracą w trakcie zatrudnienia
      • obowiązki informacyjne po zalegalizowaniu pracy
      • praca cudzoziemca poza zakładem pracy – obowiązki dotyczące pracy tymczasowej / outsourcingu
      • sposoby tłumaczenia dokumentów dla cudzoziemców
      • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
      • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
      • badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca

      Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

      • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego
      • okazanie żądanych dokumentów i materiałów
      • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy
      • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli
      • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli
      • czas i prawo odwołania od środków prawnych

      Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce – z uwzględnieniem zmian od 04.09.2020 r.

      • wymagania w zakresie delegowanie osób zarządzających; delegowanie kadry kierowniczej, delegowanie specjalistów, naukowców do Polski
      • możliwość krótkotrwałego delegowanie pracowników do Polski bez zezwolenia na pracę
      • delegowanie pracowników do Polski po uzyskaniu zezwolenia
      • obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy
      • wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy
      • dokumentacja dotycząca zatrudnienia delegowanych cudzoziemców
      • dokumentacja dotycząca zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzenia delegowanych cudzoziemców
      • minimalne warunki delegowania i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie obowiązku

      Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

      • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem
      • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa
      • naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca
      • naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt
       i pracę
      • naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski
      • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – utrata lub obowiązek zwrotu środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
      WYKŁADOWCA

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

      Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
      W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

      Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

      Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

      Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

      Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

      Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
      Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
      Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

      METODY

      Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

      Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

      Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

      ADRESACI

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

      • Pracodawców, Właścicieli Firm
      • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
      • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
      • Przedstawicieli Związków Zawodowych
      • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

      Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

      POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
      95%
      ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
      98%
      UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
      95%

      MIEJSCE SZKOLENIA

      Hotel Focus*** Łódź

      Hotel Focus*** Łódź

      22.10.2020 Szkolenie online
      450 ZŁ (BRUTTO)

      KARTA ZGŁOSZENIA

      KONSULTANT


      KINGA LALKO-SMOŁKA
      KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 150
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      AGNIESZKA WALAS
      SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 153
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      OPINIE KLIENTÓW


      • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

       Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
      • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

       Forbis Sp. z o.o. Krystyna

      Newsletter


      BĄDŹ NA BIEŻĄCO

      z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.