In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców. Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianie przepisów w 2020 roku?

– najczęściej popełniane błędy przez Pracodawców, kontrole legalności zatrudnienia, Nowa Polityka Migracyjna Polski.

Zatrudnienie cudzoziemców wymaga znajomości różnych źródeł prawa i swobodnego poruszania się w gąszczu nieprecyzyjnych przepisów. 
Skomplikowany i długotrwały proces legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców naraża przedsiębiorców na popełnienie wielu błędów, których konsekwencje mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Czy wiesz:

 • jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca?
 • jak prawidłowo zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2020 r.?
 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie?
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • kiedy zastosować pracę tymczasową, a kiedy można skorzystać z outsourcingu?
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców?
 • jak właściwie poruszać się po procedurach zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • jakie wymagania mają organy kontrolne?
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tys. zł?
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

Podczas szkolenia:

 • zostanie szczegółowo omówiona procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców
 • zdobędziesz wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce (poważne zmiany z kwietnia 2019 roku oraz wynikające z przygotowywanej przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Nowej Polityki Migracyjnej Polski”).
 • poznasz wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca
 • omówimy – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • omówione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
 • poznasz stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej

Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2020 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców – cele szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców – program szkolenia:

 1. Nielegalny pobyt na podstawie dokumentów wydanych przez inne państwa UE.
 2. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 4. Wizy nieuprawniające do pracy.
 5. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 6. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 7. Stampile a pobyt w Polsce.
 8. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 9. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 10. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 11. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 12. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 13. Nauka a legalna praca w Polsce.
 14. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 15. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 16. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 17. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 18. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 19. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 20. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 21. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 22. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 23. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 24. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 25. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 27. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 28. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 29. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 30. Faktyczne wykonywanie pracy a nielegalna praca.
 31. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 32. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 33. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 34. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 35. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 36. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 37. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 38. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 39. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 40. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 41. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 42. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 43. Powadzenie dokumentacji cudzoziemców a przepisy dotyczące RODO.
 44. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 45. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 46. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 47. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 48. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 49. szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 50. Uprawnienia i kwalifikacje cudzoziemców uznawane przez polskie organy i instytucje.
 51. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 52. Pesel, NIP cudzoziemca w Polsce.
 53. Zameldowanie a zamieszkanie cudzoziemca w Polsce.
 54. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 55. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 56. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 57. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 58. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 59. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 60. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 61. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 62. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
 63. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 64. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 65. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 66. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 67. Nowa Polityka Migracyjnej Polski – zmiany przygotowywane dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców:
 • ograniczenie działania agencji pracy tymczasowych w zakresie pozyskiwania i zatrudniania cudzoziemców,
 • dodatkowe obowiązki dla cudzoziemców chcących uzyskać w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy lub stały,
 • redukcja liczby wydawanych rocznie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców będących obywatelami wybranych państw,
 • bardziej dotkliwe sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców – metody szkolenia:

Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.