In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-w-przepisach-bledy-w-zatrudnianiu-sankcje-kontrole-pip

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – sprawdź dokumentację po zmianach przepisów!

– audyt dokumentacji legalnego pobytu i pracy, wymagania wobec urzędów, kontrole legalności zatrudnienia, odpowiedzialność pracodawców i innych podmiotów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców 

Zatrudniasz cudzoziemców?
Sprawdź jakie dokumenty musisz przygotować legalizując zatrudnienie cudzoziemców w Polsce!
Dowiedz się jak długo musisz przechowywać dokumenty zatrudnienia obywateli Ukrainy pozwalające na zweryfikowanie statusu pobytowego oraz ustalenie przyjętego schematu zatrudnienia!
Poznaj swoje obowiązki wobec urzędów, najczęstsze błędy i uchybienia ujawniane są w trakcie kontroli.
Sprawdź na co zwrócić uwagę po uchyleniu regulacji „covidowych”.
Uważaj na RODO w procedurach cudzoziemskich i tłumaczenie dokumentów w procesie zatrudnienia obcokrajowców!

Odpowiemy na palące pytania w 2023/2024 roku:

 • w jaki sposób weryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów?
 • jakie są obowiązki RODO w procedurach cudzoziemskich?
 • które dokumenty powinny być tłumaczone i na jakich zasadach?
 • jakie dokumenty należy przygotować, aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu?
 • jakie należy spełnić wymagania w zakresie dokumentacji, aby praca cudzoziemca nie była niezgodna z uzyskanym oświadczeniem, zezwolenie na pracę / pobyt i prace – przerwy w działalności zakładu, zmiany stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy lub wynagrodzenia cudzoziemców?
 • jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca, urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
 • jakie są praktyczne i skuteczne sposoby zawierania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z cudzoziemcem?
 • kto i na jakich zasadach powinien spełnić obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
 • jakie są najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w trakcie procesu legalności pobytu i pracy cudzoziemców?
 • jakie są możliwości przeciwdziałania wykroczeniom, uchyleniu decyzji, zakazu wydania kolejnych decyzji, wydaleniu cudzoziemca z Polski?

     Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2023 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie! Bądź na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami.

     Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

     Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.


     Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

     Szkolenie Czas pracy w 2021 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

     ORGANIZACJA

     Wybierz termin szkolenia:

     CELE I KORZYŚCI

     Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku – cele szkolenia:

     Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców 2023 pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

     Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

     Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

     PROGRAM

     Zatrudnianie cudzoziemców 2023 – program szkolenia:

      Obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie przechowywania dokumentów cudzoziemskich

      • dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
      • dokumenty zgromadzone w trakcie zatrudnienia
      • dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem zatrudnienia
      • obowiązki RODO
      • tłumaczenie dokumentów związanych z ubieganiem się o pracę
      • staż / uprawnienia / kwalifikacje – dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców
      • dokumenty potwierdzające zdolność do pracy i przygotowanie do pracy
      • dokumentacja elektroniczna

      Dokumentacja po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców

      • dokumenty legalizujące pracę – umowy o pracę / umowy cywilnoprawne
      • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców
      • długość umów, a proces legalizacji
      • dokumenty potwierdzające podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec
      • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
      • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
      • praca tymczasowa / outsourcing – dokumenty potwierdzające legalne zatrudnienie – obowiązki poszczególnych stron umów

      Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców

      • paszporty, dowody, prawa jazdy, dokumenty tymczasowe
      • pobyt na podstawie ruchu bezwizowego
      • wiza Schengen i wizy krajowe
      • dokumenty państw UE
      • potwierdzenie złożenia wniosku a legalna praca
      • „stampile” w paszporcie
      • dokumenty „covidowe”
      • dokumenty obywateli Ukrainy

      Dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce

      • małżonkowie obywateli UE i obywateli polskich
      • dokumenty „humanitarne”
      • pobyt stały / rezydent długoterminowy UE / Karta Polaka
      • dokumenty wykładowców / naukowców
      • dokumenty potwierdzające kształcenie / prowadzenie działalności naukowej / wykonywanie pracy w jednostkach naukowych PAN / prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostkach naukowych
      • potwierdzenia dla studentów / uczniów / absolwentów
      • procedura sprawdzenia cudzoziemca – testy praktyczne / staż / douczenie / szkolenie
      • dokumenty potwierdzające krótkotrwałe delegowanie

      Dokumenty dla obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury

      • przygotowanie powiadomienia do PUP
      • dokumenty w trakcie zmiany warunków pracy
      • dokumenty w trakcie przerwy w pracy
      • dokumenty po zakończeniu pracy
      • powiadomienie do PUP, a nowa umowa
      • powiadomienie do PUP, a aneks do umowy / porozumienie zmieniające
      • dokumentacja w razie brak powiadomienia lub nieterminowego powiadomienia

      Dokumentacja w procesie legalizacji pracy w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”

      • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń
      • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji
      • powiadomienie o podjęciu, niepodjęciu, przerwie, zakończeniu pracy
      • praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę /pobyt i pracę

      Reglamentacja rynku pracy – dokumentacja w procesie uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP

      • dokumenty zwalniające z „testu rynku”
      • dokumenty na etapie „oferty pracy”
      • dokumenty po uzyskaniu informacji starosty

      Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pracę

      • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia
      • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji
      • powiadomienie o niepodjęciu / przerwie / zakończeniu pracy
      • powiadomienie, a wygaśnięcie zezwolenia
      • praca pomiędzy zezwoleniem na pracę, a zezwoleniem na pobyt i pracę
      • zmiana zezwolenia, przedłużenie zezwolenia

      Dokumentacja w trakcie i po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę

      • dokumenty i informacje niezbędne do uzyskania zezwolenia
      • dokumenty w procesie uproszczonym dla obywateli Ukrainy
      • zakres obowiązków i wynagrodzenie i inne warunki w procesie legalizacji
      • powiadomienie o ustaniu celu zezwolenia / utracie pracodawcy / zmianie warunków pracy
      • dokumenty zezwalające na zatrudnienie – zezwolenia na pobyt i pracę z „ograniczonym”; pełnym” dostępem do rynku pracy
      • dokumenty zezwalające na zatrudnienie pracę – zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne” „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”

      Dokumenty w procesie zmiany zezwoleń na pobyt i pracę / „abolicyjnych” / „z zastrzeżeniem powiadomienia PUP”

      • złożenie wniosku o zmianę zezwolenia i dodatkowe dokumenty
      • czynności w trakcie postępowania / uzupełnienie braków formalnych
      • zmiana zezwolenia dla obywateli Ukrainy
      • zezwolenie „abolicyjne” – praca przez pierwsze 60 dni i po 60 dniach od odebrania zezwolenia
      WYKŁADOWCA

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców 2023 poprowadzi:

      Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, wiele lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
      W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

      Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 600 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 200 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

      Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

      Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 15 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

      Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

      Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
      Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
      Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

      METODY

      Zatrudnianie cudzoziemców 2023 – metody szkolenia:

      Szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

      Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

      ADRESACI

      Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

      • Pracodawców, Właścicieli Firm
      • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
      • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
      • Przedstawicieli Związków Zawodowych
      • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

      Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

      POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
      95%
      ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
      98%
      UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
      95%

      MIEJSCE SZKOLENIA

      KARTA ZGŁOSZENIA

      OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

       KONSULTANT


       KINGA LALKO-SMOŁKA
       KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 150
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       AGNIESZKA WALAS
       SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 153
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       OPINIE KLIENTÓW


       • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

        Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
       • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

        Forbis Sp. z o.o. Krystyna

       Newsletter


       BĄDŹ NA BIEŻĄCO

       z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

        Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.