http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnienie-cudzoziemcow

Rewolucyjne zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców w 2022 roku

– jak nowa ustawa uchwalona 17 grudnia 2021 roku i rozporządzenia wykonawcze wpłyną na praktykę zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Nowe rozwiązania, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych.

Zatrudniasz cudzoziemców? Bądź na bieżąco z przepisami!
Sprawdź jakie rewolucyjne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców czekają Cię w 2022 roku!

Zmiany przepisów dotyczą zarówno cudzoziemców, od których nie jest wymagane zezwolenie na pracę w Polsce, jak i cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową!

Weź udział w szkoleniu online!
Poznaj interpretacje rozwiązań, które pozwolą odnaleźć się w chaosie informacyjnym!

Nasz wybitny Ekspert w obszarze legalnego zatrudniania cudzoziemców wyjaśni wszystkie zmiany w prawie i odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach.

Podczas szkolenia odpowiemy na gorące pytania:

 • jakie są nowe okresy obowiązywania wiz dla cudzoziemców?
 • na jakich zasadach możliwa będzie praca na podstawie oświadczenia 24 miesiące i jak długo będą obowiązywać dotychczasowe oświadczenia?
 • co się zmienia odnośnie powiadomienie o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia?
 • jakie są zmiany dotyczące testu rynku pracy?
 • kiedy następuję unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową?
 • jakie są zmiany dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową?
 • kiedy zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
 • na jakich zasadach zawieszenie stosowanie przepisów prawa pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
 • co to są zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania?
 • czy zamieszkanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie i liczba podmiotów powierzających pracę będzie miało wpływ na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie są nowe i przejściowe decyzje na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków pracy?
 • jakie są dodatkowe przesłanki pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę bez zmiany jego trwania.
 • jaki jest nowy rodzaj zezwolenia – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie są zmiany w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy – mobilność oraz pobyt
  i pracę w wysokich kwalifikacjach;
 • jakie są nowe zasady w postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego WE?
 • co się zmienia odnośnie wydawania Kart Polaka, przedłużenia Kart Polaka oraz duplikatów Kart Polaka?
 • jaka jest nowa forma nadzoru – kontrola urzędu wojewódzkiego?
 • jakie są nowe wzory dokumentów w postępowaniach cudzoziemskich?

Wprowadzone zmiany są rewolucyjne i obejmują między innymi:

 • kwestie postępowań wizowych
 • wydłużenia i sposobu posługiwania się oświadczeniami
 • możliwości zmiany wykonywania pracy lub wymiaru czasu pracy bez zmiany zezwoleń na pracę / pobyt i pracę
 • nowych zezwoleń na pobyt i pracę oraz świadczenia pracy przez cudzoziemców w tzw. okresie przejściowym – zezwolenia na pobyt i pracę bez oznaczenia podmiot i warunków pracy.

Co ważne!!!
Zmiany skutkują wprowadzeniem nowych rozporządzeń w sprawach cudzoziemskich oraz nowych wzorów wniosków i dokumentów.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2020 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 – korzyści i cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców kolejne zmiany przepisów – program szkolenia:

1. Nowe zasady pouczenia o prawa i obowiązkach cudzoziemca w postępowaniach w sprawie wiz, zezwoleń na pobyt / pracę.
2. Dłuższy okres obowiązywania wizy do pracy na oświadczeniach.
3. Wizy do pracy wydawane poza kolejnością.
4. Skrócony terminy wydawania wizy dla studentów, do badań naukowych, prac rozwojowych, stażu lub wolontariatu europejskiego.
5. Nowe blankiety wizowe – ważność dotychczasowych wiz wydawanych dla cudzoziemcom.
6. Złożenia wniosków bez obowiązku przebywania w Polsce dla członków rodzin obywateli Polskich, UE, Szwajcarii i połączenie rodzin.
7. Znowelizowane zasady postępowań: pobyt czasowy, pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu korzystania z mobilności długoterminowej.
8. Nowe dokumenty w postępowaniu o wydanie Kart Polaka / Kart Polaka dla małoletnich cudzoziemców.
9. Nowe zasady przedłużenie Kart Polaka.
10. Uzyskanie duplikatów Kart Polak.
11. Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia przez okres 24 miesięcy.
12. Czas obowiązywania dotychczasowych oświadczeń i ich wpływ na uzyskanie wizy na nowych warunkach.
13. Wpływ miejsca pobytu cudzoziemca i jego rodzaju na zarejestrowanie oświadczenia.
14. Wpływ wysokości wynagrodzenia na wydanie oświadczenia.
15. Możliwość wskazywania przyszłej pracy w oświadczeniach.
16. Nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.
17. Unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową.
18. Umorzenie postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową.
19. Dwukrotne ukaranie za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi, a wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową.
20. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pracę.
21. Pogorszenie warunków pracy cudzoziemca bez wpływu na wydanie nowego zezwolenia na pracę.
22. Zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania.
23. Nowe terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i postępowań odwoławczych.
24. Nowe zasady uzupełnienia braków formalnych i stawiennictwa w urzędach.
25. Nowy zasady wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (niebieska karta UE) oraz nowe zasady uzupełnienia braków formalnych.
26. Zmiany dotyczące testu rynku pracy w zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
27. Nowe zasady dotyczące spełnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
28. Zmiany w zakresie miejsca zamieszkania w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
29. Zmiany w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.
30. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pobyt i pracę.
31. Nowy rodzaj zezwolenia – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę / przesłanki odmowy wydania zmiany zezwolenia na pobyt i pracę.
32. Zmiany w zakresie wynagrodzenie w postępowaniu o wydanie Niebieskiej Karty UE.
33. Pobyt czasowy – mobilność krótkoterminowa z dokumentem ICT.
34. Nowe terminy i wymagania w postępowaniach o wydanie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE.
35. Przepisy przejściowe – nieznany dotychczas obowiązek wydawania zezwoleń na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków wykonywania pracy

 • organ właściwy wydania decyzji
 • obowiązki cudzoziemca po wydaniu decyzji
 • możliwy brak stampili – brak obowiązku osobistego stawiennictwa cudzoziemca
 • zasady uzyskanie karty pobytu
 • wygaśnięcie decyzji z mocy prawa
 • zasady legalnej pracy przed wydaniem decyzji i w jego trakcie
 • zezwolenia przejściowe „z pełnym dostępem do rynku pracy”
 • nowy rodzaj nadzoru – kontrola wojewody

36. Nowe rozporządzenia – nowe wzory wniosków, dokumentów, wiz.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.