In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnienie-cudzoziemcow

Legalne zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku. Poważne zmiany w przepisach, najnowsze stanowiska Ministerstwa ds. Pracy i urzędów wojewódzkich – bądź na bieżąco!

– praktyka stosowania znowelizowanych przepisów, nowe rozwiązania, wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych

Zatrudniasz cudzoziemców?
Sprawdź jakie zmiany w prawie i nowe rozwiązania obowiązują pracodawców w 2023 roku oraz co się zmieni w najbliższym czasie!

Czego możesz spodziewać się uczestnicząc w naszym szkoleniu?

 • Dowiesz się dlaczego najnowsze zmiany stanowiska Ministerstwa ds. Pracy i urzędów wojewódzkich skutkują odmowami dot. zezwoleń.
 • Poznasz planowane zmiany zasad pracy cudzoziemców w oparciu o zatrudnienie tymczasowe lub outsourcing – omówimy różnice dotyczące obu sposobów zatrudnienia. Podpowiemy jaki proces legalizacji wybrać w przypadku agencji pracy tymczasowej, usługodawcy, podmiotu korzystającego z usług zewnętrznych. Omówimy zagrożenia, korzyści i zasady odpowiedzialności przed organami kontrolnymi.
 • Dowiesz się jak nowe przepisy skomplikowały prawidłową weryfikacją stanu prawnego cudzoziemców.
 • Poznasz interpretacje nowych rozwiązań, które pozwolą odnaleźć się w chaosie informacyjnym!

Weź udział w szkoleniu on-line!
Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Nowości i tematy kontrowersyjne, które dokładnie omówimy podczas szkolenia:

 • kiedy praca tymczasowa jest możliwa i jakie są ograniczenia?
 • kiedy outsourcing jest dopuszczalny?
 • na czym polega fikcyjny outsourcing?
 • dlaczego urzędy odmawiają wydania zezwoleń/oświadczeń?
 • kiedy organy kontrolne kwestionują pracę tymczasową/outsourcing?
 • kto odpowiada za legalny pobyt i pracę?
 • kto odpowiada za powierzenie pracy na warunkach uzyskanych dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców?
 • co z legalizacją pobytu obywateli Ukrainy po 24.08.2023 r.?
 • jak przygotować się do zatrudnienia cudzoziemców w związku uchyleniem przepisów „covidowych”?
 • jaki jest status cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?
 • dopuszczalna praca tymczasowa
 • outsourcing pracowniczy a procesowy
 • praca tymczasowa/outsourcing – różnice, zagrożenia
 • praca tymczasowa/outsourcing w projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców
 • różnice w postępowaniach pobytowych – obywatele Ukrainy: wjeżdżający od 24.02.2022 r., przebywający przed 24.02.2023 r.
 • zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku
 • legalizacja pobytu cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce
 • legalizacja pobytu cudzoziemców z uwagi na cel pobytu oraz sytuację osobistą, rodzinną lub zawodową
 • legalizacja pracy – powiadomienia/oświadczenia/zezwolenia na pracę
 • obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia

Wybitny Ekspert w obszarze legalnego zatrudniania cudzoziemców wyjaśni wciąż pojawiające się wątpliwości i kontrowersje.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Praca zdalna po zmianach – jak przygotować firmę? 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 – korzyści i cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku kolejne zmiany przepisów – program szkolenia:

Nowość! Praca tymczasowa cudzoziemców

 • podstawy prawne i wyłączenia, a legalny pobyt i praca
 • agencja / cudzoziemiec / pracodawca
 • prace dozwolone / prace zabronione
 • okres pracy tymczasowej
 • wymogi rejestracyjne
 • umowy o pracę tymczasową / umowa zlecenia
 • przepisy wykroczeniowe – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Nowość! Świadczenie usługi / outsourcing

 • podstawy prawne, a legalny pobyt i praca
 • outsourcing pracowniczy i outsourcing procesowy
 • wykonywania usługi, a wynajem pracowników
 • nieprawidłowe PKD
 • nieprawidłowa umowa o świadczenie usług
 • podzlecanie usług
 • miejsce świadczenia pracy / siedziba pracodawcy / miejsce wykonywania usług

Nowość! Praca tymczasowa / outsourcing

 • dopuszczalna praca tymczasowa / outsourcing
 • praca tymczasowa / outsourcing – różnice, zagrożenia
 • obowiązki agencji i pracodawcy użytkownika
 • odpowiedzialność agencji i pracodawcy użytkownika
 • obowiązki podmiotu wykonującego usługę i podmiotu korzystającego z usługi
 • odpowiedzialność obowiązki podmiotu wykonującego usługę i podmiotu korzystającego z usługi
 • praca tymczasowa / outsourcing – w projekcie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Nowość! Pobyt cudzoziemców zwolnionych z obowiązku z uzyskania zezwolenia na pracę
w Polsce
 

 • pobyt małżonków obywateli UE oraz małżonków obywateli polskich
 • pobyt z uwagi na bezpieczeństwo
 • pobyt wizowy w związku z programem „Poland Business Harbour”
 • stampila – pobyt stały, rezydenta długoterminowego, pobyt czasowy w oparciu o Kartę Polaka
 • pobyt studentów / osób pobierających naukę / absolwentów
 • pobyt z uwagi na kształcenie / prowadzenie działalności naukowej / wykonywanie pracy w jednostkach naukowych PAN / prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostkach naukowych
 • pobyt z uwagi na szkolenia, staże zawodowe / funkcje doradcze / nadzorcze
 • pobyt ze wzglądu na krótkie okresy pracy
 • pobyt z uwagi na konkretne prace

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę / prowadzenie działalności dla obywateli Ukrainy będącymi uchodźcami

 • status obywatela Ukrainy pozwalający na złożenie wniosku
 • cel zezwolenia na pobyt
 • sposób składania wniosków
 • zasady uzyskania zezwolenia
 • uproszczona procedura
 • okres obowiązywania
 • ograniczony zakres odmowy wydania

Zezwolenia na pobyt czasowy dla pozostałych obywateli Ukrainy

 • status obywatela Ukrainy pozwalający na złożenie wniosku
 • cel zezwolenia na pobyt
 • sposób składania wniosków
 • zasady uzyskania zezwolenia
 • okres obowiązywania
 • ograniczony zakres odmowy wydania

Praca obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury a oświadczenia / zezwolenia na pracę

 • możliwość legalizacji pracy poprzez powiadomienie / oświadczenie / zezwolenie na pracę
 • zasady zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce – warunki powiadomienia
 • powiadomienie do PUP, a zmiany warunków pracy
 • powiadomienie do PUP, a przerwa / zakończenie pracy
 • powiadomienie do PUP, a nowa umowa / aneks do umowy / porozumienie zmieniające
 • brak powiadomienia / nieterminowe powiadomienie – konsekwencje
 • brak powiadomienia / nieterminowe powiadomienie – sposób legalizacji pracy cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę w obecnym stanie prawnym

 • złożenie wniosku i dodatkowe dokumenty
 • wszczęcie / odmowa wszczęcia postępowania
 • czynności w trakcie postępowania / uzupełnienie braków formalnych
 • uzyskanie zezwolenia a uzyskanie kary pobytu
 • ograniczony dostęp do rynku pracy
 • pełny dostęp do rynku pracy
 • praca na warunkach zezwolenia na pobyt i pracę – dopuszczalne zmiany stanowiska / warunków pracy

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca, a możliwość zmiany lub obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę
 • złożenie wniosku o zmianę zezwolenia i dodatkowe dokumenty
 • wszczęcie / obligatoryjna odmowa wszczęcia postępowania
 • czynności w trakcie postępowania / uzupełnienie braków formalnych
 • uzyskanie zezwolenia bez nowej kary pobytu
 • ograniczony dostęp do rynku pracy
 • zmiana zezwolenia z pełnym dostępem do rynku pracy
 • zmiana zezwolenia dla obywateli Ukrainy
 • praca na warunkach po zmianie zezwolenia na pobyt i pracę

Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana

 • zasady wydawania zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjnego”
 • praca przez pierwsze 60 dni od odebrania zezwolenia
 • pisemne oświadczenie pracodawcy w okresie pierwszych 60 dni
 • praca po 60 dniach od odebrania zezwolenia
 • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca, a możliwość zmiany lub obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenia z pełnym dostępem do rynku pracy
 • praca i zmiana zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjnego” dla obywateli Ukrainy
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.