In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnienie-cudzoziemcow

Legalne zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku. Poważne zmiany w przepisach – bądź na bieżąco!

– praktyka stosowania znowelizowanych przepisów, nowe rozwiązania, wyjaśnienie kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych

Zatrudniasz cudzoziemców?
Sprawdź jakie zmiany w prawie i nowe rozwiązania obowiązują pracodawców w 2023 roku!
Poznaj szczegóły zmian, które bezpośrednio wpłynęły na legalizację pobytu i pracy obcokrajowców.
Dowiedz się jak nowe przepisy skomplikowały prawidłową weryfikacją stanu prawnego cudzoziemców.
Poznaj interpretacje nowych rozwiązań, które pozwolą odnaleźć się w chaosie informacyjnym!
Weź udział w szkoleniu on-line!
Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. i 2023 r. oraz stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Nowości i tematy kontrowersyjne, które dokładnie omówimy podczas szkolenia:

 • dla kogo nowe zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie różnice w postępowaniach pobytowych w zależności od złożonych dokumentów?
 • kiedy zezwolenia na pobyt będą wydawane na okres do 1 roku?
 • którzy obywatele Ukrainy muszą otrzymać zezwolenia na pobyt do 24.08.2023r.?
 • jak przygotować się na uchylenie przepisów „COVID-owych”?
 • jakie są obecnie polskie dokumenty pobytowe pozwalające na wyjazd do UE?
 • czy i kiedy pesel dla obywateli Ukrainy jest wymagany?
 • kiedy oświadczenie i zezwolenie nie może być stosowane dla obywateli Ukrainy?
 • kiedy powiadomienia do PUP jest wyłącznym sposobem legalizacji pracy?
 • pobyt i praca i obowiązek powiadomienia PUP?
 • konsekwencje braku bądź nieterminowego powiadomienia do PUP?
 • pobyt obywateli Ukrainy – wjazd po 24.02.2022 r., pobyt przed 24.02.2022 r., przepisy „Covid-owe”
 • obywatele Ukrainy bez statusu „uchodźcy”.
 • proces uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę.
 • obowiązki po uzyskaniu zezwolenia na pobyt i pracę.
 • różnice – zmiana lub nowe zezwolenia na pobyt i pracę.
 • pobyt i praca obywateli Ukrainy poza granicami Polski.
 • obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 • ograniczenia w zatrudnieniu na podstawie „oświadczenia”.
 • ograniczenia w zatrudnieniu na podstawie zezwoleń na pracę.
 • obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
 • kontrole PIP i SG.
 • konsekwencje nielegalnej pracy dla podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca.

Wybitny Ekspert w obszarze legalnego zatrudniania cudzoziemców wyjaśni wciąż pojawiające się wątpliwości i kontrowersje.


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Praca zdalna po zmianach – jak przygotować firmę? 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

27 kwietnia 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-14:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 650 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 – korzyści i cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

PROGRAM

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku kolejne zmiany przepisów – program szkolenia:

Nowe – od 1 kwietnia 2023 r. zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy

 • kogo dotyczą
 • cel zezwolenia
 • sposób składania wniosków
 • zasady uzyskania zezwolenia
 • okres obowiązywania
 • ograniczony zakres odmowy wydania

Legalne zatrudnienie obywateli Ukrainy – „uchodźców” oraz nie korzystających z specjalnych rozwiązań

 • „uchodźcy”, a legalne zatrudnienie
 • obywatele Ukrainy pozostający w Polsce, a legalne zatrudnienie
 • uchylenie przepisów „COVID”, a pobyt i zatrudnienie
 • delegowania do UE obywateli Ukrainy, a dotychczasowe i specjalne dokumenty pobytowe

Praca obywateli Ukrainy na podstawie uproszczonej procedury

 • zasady zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce – warunki powiadomienia
 • powiadomienie do PUP, a zmiany warunków pracy
 • powiadomienie do PUP, a przerwa w pracy
 • powiadomienie do PUP, a zakończenie pracy
 • powiadomienie do PUP, a nowa umowa
 • powiadomienie do PUP, a aneks do umowy / porozumienie zmieniające
 • brak powiadomienia – konsekwencje
 • nieterminowe powiadomienie – konsekwencje
 • brak powiadomienia / nieterminowe powiadomienie – sposób legalizacji pracy cudzoziemca

Procedura zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

 • procedura uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy
 • praca na warunkach zezwolenia na pobyt i pracę – dopuszczalne zmiany stanowiska / warunków pracy
 • praca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę a „COVID”

Zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • utrata pracodawcy / zmiana warunków praca a obowiązek uzyskania nowego zezwolenie na pobyt i pracę
 • procedura zmiany zezwolenia na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy
 • ustawowe ograniczenia zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana

Zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana

 • warunki wydania zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy przez pierwsze 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana przed i po 60 dniach

Procedura zatrudnienia w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemca po zmianach

 • możliwość legalizowania pracy w oparciu o oświadczenie
 • oświadczenie – nowe opłaty
 • praca na podstawie oświadczenia – 24 miesiące / dotychczasowe oświadczenia / „COVID”
 • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia
 • praca na warunkach oświadczenia – dopuszczalne zmiany stanowiska / warunków pracy

Procedura zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

 • możliwość uzyskania zezwolenia
 • proces przedłużenia zezwolenia na pracę
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę
 • praca na praca na warunkach zezwolenia na pracę – dopuszczalne zmiany stanowiska / warunków pracy
 • praca na podstawie zezwolenie na pracę – a „COVID”

Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

 • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego
 • okazanie żądanych dokumentów i materiałów
 • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy
 • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli
 • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli
 • czas i prawo odwołania od środków prawnych

Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę
WYKŁADOWCA

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku poprowadzi:

Wybitny Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).

Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.

METODY

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

ADRESACI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

27.04.2023 Szkolenie online
650 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.