http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/ustawa-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych

Terminy płatności w transakcjach handlowych. Jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty ze strony kontrahenta?

– nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Zadbaj o terminową zapłatę za swoje produkty/usługi i zachować płynność finansową 

Nasz Ekspert, radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej z wieloletnią praktyką i doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż podpowie jak prowadzić bezpieczny biznes, unikać zatorów płatniczych i nie stracić płynności finansowej po zmianie przepisów.

Odpowiemy na najczęściej stawiane pytania przez przedsiębiorców:

 • jakie terminy zapłaty mogą być stosowane w transakcjach między przedsiębiorcami?
 • od kiedy liczymy termin płatności?
 • jak poprawnie wprowadzić zapisy w zakresie odsetek do umów lub ogólnych warunków?
 • czy roszczenie w zakresie rekompensaty można zbyć?
 • którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do corocznego przygotowania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
 • jaka jest forma sprawozdania po nowelizacji przepisów i jakie dane powinien zawierać?
 • jakie są podatkowe konsekwencje braku zapłaty na rzecz dostawcy towarów i usług?
 • kiedy UOKiK będzie mógł, bez formalnego wszczynania postępowania, „wystąpić” do podmiotów zalegających z płatnościami, informując ich o sytuacji?

Weź udział w szkoleniu, otrzymasz wiedzę popartą ciekawymi case study prosto z rozpraw sądowych!


Uczestnicy szkolenia umowy zakupowe wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Umowy zakupowe – korzyści ze szkolenia:

poznanie najczęstszych błędów popełnianych na etapie zawierania umów i klauzul zabezpieczających firmę.

PROGRAM

Umowy w zakupach – program szkolenia:

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • Co reguluje ustawa antyzatorowa?
 • Uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych
 • Do kogo stosujemy przepisy ustawy? Kto jest wyłączony ze stosowania ustawy?
 • Definicje ustawowe m.in.: odsetki, świadczenie pieniężne, duży przedsiębiorca, podmiot leczniczy, itd.
 • Jakie działania należy podjąć w spółce/ instytucji celem wdrożenia ustawy?

   Rodzaje odsetek i ich zastosowanie

  • Odsetki ustawowe kapitałowe i za opóźnienia
  • Odsetki maksymalne kapitałowe i za opóźnienia
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku przedsiębiorców
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku podmiotu leczniczego
  • Case study – okres przedawnienia dochodzenia odsetek i innych roszczeń
  • Case study – wysokość odsetek w zależność okresu w jakim świadczenie stało się wymagalne

   Zapisy w umowach i ogólnych warunkach

  • Nieważność z mocy prawa części zapisów w dotychczasowych umowach i ogólnych warunków
  • Nowe, obowiązkowe zapisy i oświadczenia w umowach i ogólnych warunkach
  • Brak możliwości powołania się przeciwko wierzycielowi na jego oświadczenie
  • Postanowienia umowne rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela
  • Zrzeczenie się roszczeń wynikających z ustawy
  • Case study – jak poprawnie wprowadzić zapisy w zakresie odsetek do umów lub ogólnych warunków?
  • Case study – zapisy w umowach zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy – skutki prawne

   Terminy zapłaty

  • Jakie terminy zapłaty mogą byś stosowane na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?
  • Maksymalny termin zapłaty dopuszczalny przez ustawę
  • Od kiedy liczymy termin płatności? Ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku
  • Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego
  • Nowe uprawnienie wierzyciela – odstąpienie od umowy albo wypowiedzenia umowy z powodu zbyt długiego terminu płatności
  • Zbadanie towaru lub usługi a termin płatności
  • Termin płatności rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela

   Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

  • Nowa wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – nawet 100 euro
  • Dodatkowe żądania zwrotu przez wierzyciela poniesionych kosztów odzyskiwania należności
  • Czy roszczenie w zakresie rekompensaty można zbyć?
  • Case study – wysokość rekompensaty w zależności od okresu powstania wymagalności i wysokości należności

  Nowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorców

  • Którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do corocznego przygotowania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  • Termin sporządzenia i przekazania sprawozdania na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki
  • Sprawozdanie – forma i jakie dane zawiera?
  • Sprawozdanie – podanie do publicznej wiadomości

  Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – konsekwencje

  • Jak należy rozumieć pojęcie „nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych”?
  • Postępowanie UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych –  wszczęcie, przebieg, uprawnieni podmiotu kontrolującego, itd.
  • Nowe obowiązki kontrolowanego w czasie kontroli
  • Współpraca UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej
  • Administracyjna kara pieniężna nakładana na przedsiębiorcę – do 50 000 000 euro
  • Nowe przepisy w zakresie odpowiedzialności karnej
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia umowy zakupowe będzie:

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej

  z olbrzymią praktyką i wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, zawieraniu korzystnych umów gospodarczych, obsłudze organów spółek oraz doradztwie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i studiów podyplomowych „Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce” oraz „Prawo Rosyjskiej Federacji”.

  Wybitny, charyzmatyczny wykładowca, od 15 lat prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa.

  Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego w szczególności prawa spółek, umów w obrocie gospodarczym, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i cywilnoprawnych form zatrudnienia, windykacji należności, prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji publicznej, przygotowywania i negocjowania umów, oraz wszelkich spraw związanych z obrotem nieruchomościami

  Jest znana z umiejętności mówienia o skomplikowanych terminach prawnych, ludzkim językiem zrozumiałym dla przedsiębiorców i nie prawników.

  Realizowała projekty szkoleniowe zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego.

  Prowadzi szkolenia:

   • kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych,
   • przekształcenia podmiotów prawa handlowego
   • prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
   • odpowiedzialność menedżerów i członków zarządu
   • obsługa organów spółek kapitałowych (obsługa prawna zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego)

  Autorka publikacji, książek, praktycznych komentarzy na temat skomplikowanych kazusów i rozwiązań prawnych.

  Wyróżnia się wyjątkowym doświadczeniem w obsłudze prawnej spraw związanych
  z nieruchomościami. Wdrażała system Elektronicznej Księgi Wieczystej w ramach projektu PHARE PL2003/004-379/01/11 oraz system NKW  (LMOS/SWKW/SCI/SCBD) w Sądach Rejonowych i w Ośrodkach Migracyjnych w całym kraju. Uczyła  sędziów i referendarzy sposobów dokonywania wpisów do treści ksiąg wieczystych.

  Uczestnicy szkoleń:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Główny Inspektor Sanitarny MSW
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  METODY

  Umowy zakupowe – metody szkoleniowe:

  Szkolenie Umowy zakupowe będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.
  100% praktyki, zero nudy!

  ADRESACI

  Szkolenie umowy zakupowe adresujemy do:

  szefów i pracowników działów zakupów i zaopatrzenia
  szefów i pracowników działów inwestycji
  kierowników i specjalistów działów logistyki
  kierowników i specjalistów działów sprzedaży
  pracowników działów umów i działów prawnych
  wszystkich, którzy uczestniczą w procesie zawierania umów i ustalania warunków sprzedaży

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Umowy zakupowe:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  99%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  100%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

    FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
   • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

    TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.