In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/kazusy-prawo-pracy-przyklady-i-rozwiazania-2

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – najnowsza VI edycja 2023

– pakiet gotowych interpretacji i rozwiązań dla specjalistów bhp i kadr

To już VI część popularnego cyklu szkoleń kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy!

Dostaniesz odpowiedź na 50 zawiłych pytań z obszaru bhp i prawa pracy, z którymi spotykasz się na co dzień w pracy!

Wieloletni prawnik PIP specjalizujący się w rozwiązywaniu zawiłości prawnych, dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca przygotował kolejne 50 kazusów z rozwiązaniami, na które trudno znaleźć odpowiedź w dostępnych źródłach prawa.
Weź udział w super ocenianym i dynamicznie prowadzonym szkoleniu, rozwiąż wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne! 

Każda część cyklu jest niezależnym szkoleniem i nie ma konieczności udziału w warsztatach w porządku chronologicznym!

Nasz trener zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi Ty się borykasz!
Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem gotowych interpretacji i rozwiązań!


uczestnicy szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część wybrali również:

Szkolenie prawo pracy dla zarządzających pracownikami – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część – cele szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część ma na celu sprowokowanie dyskusji na tematy rzadko podejmowane podczas szkoleń, z którymi nie łatwo poradzić sobie w praktyce.

Podczas szkolenia Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część zostaną zaprezentowane rozbieżności występujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień prawa pracy, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy.

Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część – program szkolenia:

 1. Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy?
 2. Do którego dnia trwa umowa o pracę, której okres obowiązywania wydłużył się na podstawie art. 177 § 3 KP, jeżeli poród nastąpił przed harmonogramowymi godzinami pracy?
 3. Czy pracownik nocnej zmiany w okresie wypowiedzenia ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?
 4. Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy wypowiedzenia zmieniającego?
 5. Czy pracodawca może przyjąć surowsze standardy trzeźwości od zapisanych w art. 46 ustawy o wychowaniu trzeźwości („stan nietrzeźwości” i „stan po użyciu”)?
 6. Jak ustalić wielomiesięczny okres obowiązywania terminowej umowy o pracę?
 7. W jaki sposób ustalić okres ochronny pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru etatu na zasadach art. 1868  KP?
 8. Czy obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym może zostać zrealizowany podczas szkolenia BHP?
 9. Czy pracownik zatrudniony jednocześnie na dwóch umowach o pracę powinien posiadać podwójną dokumentację pracowniczą?
 10. Czy pracownik niepełnosprawny zatrudniony w wymiarze poniżej 3/4 etatu ma prawo do przerwy na gimnastykę?
 11. Czy opieka na dziecko na podstawie art. 188 KP ulega przerwaniu z powodu choroby?
 12. W jakich przypadkach urlop bezpłatny nie obniża wymiar urlopu wypoczynkowego?
 13. Czy odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika, który zmarł po zakończeniu obowiązywania umowy o pracę w wyniku wypadku przy pracy, któremu uległ jeden dzień przed ustaniem stosunku pracy?
 14. Czy można zmienić oświadczenie w przedmiocie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem? Czy pracodawca może narzucić termin na złożenie tego typu oświadczenia?
 15. Czy dopuszczalna jest umowa w sprawie transferu urlopu wypoczynkowego na innego pracodawcę?
 16. Kogo należy zaliczyć do grupy: „pracownicy niewymienieni w § 14 ust. 2 pkt 1-5 SzkolBhpR”?
 17. Czy pracownik zatrudniony na część etatu ma prawo do dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu dla niego harmonogramowo wolnym od pracy?
 18. Jakich zasad przestrzegać przy zawieraniu umów o pracę na zastępstwo?
 19. Ile godzin trwa urlop ciężarnej pracownicy, która będąc objęta systemem równoważnego czasu pracy świadczy pracę w wymiarze 8 godzin?
 20. Jakie działania należy podjąć w przypadku zagubienia dokumentu z danymi osobowymi (np. świadectwa pracy) przechowywanego w dokumentacji osobowej?
 21. Czy należy wyznaczyć dzień wolny za niedzielę zaplanowaną w grafiku, w którą pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego?
 22. Czy do okresu odpracowania w ramach tzw. umowy lojalnościowej wliczamy okresy urlopów i innych usprawiedliwionych zwolnień od pracy?
 23. Czy pracodawca może udostępnić dane osoby, która sporządziła notatkę służbową na zachowanie pracownika?
 24. Na jakich zasadach można całej załodze czasowo pogorszyć warunki zatrudnienia wynikające z umów o pracę lub zakładowych źródeł prawa pracy?
 25. Czy pracownik zatrudniony na równoczesnych dwóch umowach o pracę z tym samym pracodawcą może być objęty podstawowym systemem czasu pracy w ramach pierwszej umowy i weekendowym systemem czasu pracy w ramach drugiej umowy?
 26. Czy należy udzielić dnia wolnego za czas przejazdu w podróży służbowej przypadający na astronomiczne święto lub niedzielę?
 27. Czy pracownicy służby BHP mogą pracować zdalnie?
 28. Czy wskazaną w kwestionariuszu osobowym osobę, którą należy poinformować w razie wypadku pracownika należy zawiadomić o posiadaniu jej danych osobowych, czyli zrealizować względem niej obowiązek informacyjny z art. 14 RODO?
 29. W jakich zagadnieniach pracodawca jest zobowiązany zawiadomić PIP?  
 30. Jak ustalić upływ terminu „raz na X lat” w kontekście szkoleń okresowych?
 31. Czy w regulaminie pracy można przewidzieć karę pieniężną za spóźnienia do pracy?
 32. W jakich sytuacjach można przechowywać w aktach osobowych kopię aktu stanu cywilnego?
 33. Czy pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy, jeżeli pracodawca udzielił mu urlopu w trybie art. 1671 KP i zwolnił z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu rozliczeniowego?
 34. O czym należy pamiętać zatrudniając pracownika na ½ etatu?
 35. Czy dopuszczalne jest zawarcie w umowie na okres próbny klauzuli, na której podstawie staje się ona umową o pracę na czas nieokreślony?
 36. Kiedy przedawnia się niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na żądanie?
 37. Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu drugiej żony dziadka?
 38. Czy pracodawca może planować w grafiku godziny ponadwymiarowe?
 39. Czy ta sama przyczyna może stanowić jednocześnie podstawę kary porządkowej i zwolnienia z pracy?
 40. Jakie są konsekwencje zgody lekarza na niestosowanie wobec pracownika niepełnosprawnego ograniczeń wynikających z art. 15 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 41. Czy nieodpracowane godziny wyjścia prywatnego można zrekompensować czasem wolnym udzielonym za pracę w godzinach nadliczbowych?  
 42. Czy można zawrzeć umowę na okres próbny z pracownikiem, który pracował już na tym samym stanowisku jako zleceniobiorca, pracownik tymczasowy lub odbywał staż?  
 43. Na jakich zasadach przyznać urlop wypoczynkowy w kolejnym roku pracy, jeżeli w poprzednim roku (pierwszym roku pracy) pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?  
 44. Czy choroba przypadająca na sobotę, w którą pracownik miał odpracowywać „wydłużony weekend” wymaga odpracowania w innym dniu okresu rozliczeniowego?
 45. Czy pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia w dniu nieobecności w pracy następującym po  późno zakończonej podróży służbowej (relacja pomiędzy art. 132 KP a § 3 ust. 5 UsprNieobR
 46. Z ilu dni urlopu na żądanie może skorzystać pracownik zatrudniony jedynie przez część roku kalendarzowego?
 47. Czy informację o warunkach zatrudnienia można zamieścić w umowie o pracę?
 48. Czy w przypadku wyznaczenia dodatkowych przerw w systemie skróconego czasu pracy pracownik ma prawo do przerw z art. 134 KP?
 49. Czy można skutecznie rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 KP z pracownikiem pozostającym w śpiączce?
 50. Na jakich zasadach i w jakim zakresie praca w gospodarstwie rolnym wpływa na uprawnienia pracownicze?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część – metody szkolenia:

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszych edycji szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.