http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-zwiazki-zawodowe/szkolenie-nowelizacja-ustawy-o-zwiazkach-zawodowych

Szkolenie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

– co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku? Konsekwencje zmian i analiza wątpliwości interpretacyjnych Warsztaty dla przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych

Szkolenie Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych poprowadzi uznany Ekspert-praktyk specjalizujący się w rozwiązywaniu sporów pracowniczych i zbiorowym Prawie Pracy.

Co zyskasz na udziale w szkoleniu nowelizacja ustawy o związkach zawodowych?

Dowiesz się jak zmieniło się zbiorowe prawo pracy od 1 stycznia 2019 roku. Omówione zostaną rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych z 4 lipca 2018 roku, które wprowadzają kilkanaście modyfikacji i budzą liczne wątpliwości interpretacyjne zarówno wśród pracodawców jak i przedstawicieli związków zawodowych:

 • zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego,
 • kontrowersje wokół możliwości tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy, itd.
 • nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego,
 • zmiany dotyczące nabycia uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności związkowej przez inne, niż pracownicy, osoby wykonujące pracę zarobkową,
 • kwestie dotyczące rozszerzenia kręgu osób korzystających z ochrony

Omówione zostaną zmiany przepisów dot. ochrony danych osobowych pracownika i przedstawicieli związków zawodowych, w tym zasady ujawniania przynależności związkowej,
Szkolenie Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych skierowane jest do menedżerów i specjalistów działów kadr odpowiedzialnych za współpracę ze związkami zawodowymi oraz przedstawicieli związków zawodowych,  zainteresowanych obowiązującymi w 2019 roku przepisami PP i najnowszym orzecznictwem dotyczącym zbiorowego prawa pracy oraz uprawnieniami związków zawodowych w zakresie reprezentacji interesów pracowniczych.

Szkolenie prowadzone jest ze wskazaniem licznych przykładów, orzecznictwa Sądu Najwyższego, praktyki sądów pracy, stanowiska PIP.

Gwarantujemy praktyczne przykłady, porady, szybką analizę przypadków Uczestników.


Uczestnicy szkolenia nowelizacja ustawy o związkach zawodowych wybrali również:

Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych – cele szkolenia:

Celem szkolenia nowelizacja ustawy o związkach zawodowych jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego zbiorowego prawa pracy.

PROGRAM

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych – program szkolenia:

I. Rewolucyjne zmiany ustawy o związkach zawodowych z dnia 4 lipca 2018 roku.
Co czeka pracodawców i organizacje związkowe po 1 stycznia 2019 roku?

1. Zmiana kręgu osób uprawnionych do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych
– zmiana definicji osoby, która może przystąpić do związku zawodowego (możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnienia). 

2. Zmiana warunków uzyskania przez związek zawodowy statusu zakładowej organizacji związkowej – – nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego.

3. Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego  

– prawo składania przez pracodawcę zastrzeżeń co do liczebności związku.
– na kim będzie spoczywał ciężar udowodnienia prawidłowości, co do ilości członków organizacji związkowej?
– jak to będzie wyglądało w praktyce?

4. Nowe zasady ustalania reprezentatywności związku zawodowego (zmiana obowiązujących progów).

5. Doprecyzowanie zakresu informacyjnego dla związku zawodowego

– jakich informacji może wymagać organizacja związkowa od pracodawcy?
– jakie czyny popełnione w związku z posiadaniem informacji mogą rodzić odpowiedzialność działacza związkowego?

6. Zmiana treści art. 30 – nowe regulacje w zakresie zawierania porozumień zbiorowych

Jakie konsekwencje rodzą nowe przepisy w praktyce dla pracodawcy i strony związkowej?

7. Zmiany w zakresie konsultacji lub zgody związku zawodowego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę.

– zmiana terminów na podjęcie decyzji przez związek zawodowy.
– co to w praktyce oznacza dla pracodawców?
– kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

8. Zmiana treści art. 31 – rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

– kiedy osobie wykonującej pracę zarobkową (innej niż pracownik) nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej?

9. Zmiana art. 32 – rozszerzenie ochrony członków związku

– więcej osób będzie mogło korzystać z odszkodowań w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego
– kiedy gwarancje ochronne nie będą miały zastosowania?
– jakie obowiązują terminy?

10. Istotne zmiany w zakresie roszczeń przysługujących działaczom związkowym wykonującym pracę zarobkową, a nie posiadających statusu pracowniczego

– rekompensaty pieniężne
– wyłączenie instytucji przywrócenia do pracy

11. Zmiana art. 35 – rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej

– dodatkowe sankcje karno – administracyjne

12. Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

II. Zasady funkcjonowania związków zawodowych do 31 grudnia 2018r.

1. Podstawy prawne i zasady funkcjonowania oraz tworzenia związków zawodowych w zakładzie pracy.

2. Pojęcie zakładowej organizacji związkowej. Utrata statusu zakładowej organizacji związkowej i jej skutki

3. Przyjmowanie przez pracodawcę regulaminów. Możliwość likwidacji regulaminów wynagradzania przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia (bez zgody związków zawodowych).

4. Zakres udzielania informacji przez pracodawcę na żądanie związków zawodowych.

5. Pojęcie reprezentatywnej organizacji związkowej.

6. Ochrona działaczy związkowych (zakres ochrony, czas ochrony).

7. Rozwiązanie stosunku pracy z chronionym działaczem związkowym.

8. Urlopy działaczy związkowych, ewidencjonowanie czasu pracy, delegacje.

9. Zwolnienia do czynności doraźnych osób sprawujących funkcje związkowe.

10. Udostępnianie lokali do działalności związkowej, potrącanie składek na rzecz związków zawodowych.

11. Możliwość „dofinansowywania” związków zawodowych przez pracodawcę.

III. Uprawnienia związków zawodowych w okresie sporu zbiorowego.

1 Podstawy prawne wszczęcia sporu zbiorowego. Zakres, terminy.

2. Etapy prowadzenia sporu zbiorowego: rokowania, mediacje, wymogi formalne referendum strajkowego.

3. Strajk. Dopuszczalność, ograniczenia, strajk (rodzaje strajków – strajk podstawowy, solidarnościowy, ostrzegawczy, rotacyjny, przerywany, czarny, perlisty, polityczny, generalny,- dopuszczalność strajku okupacyjnego, dopuszczalność strajku głodowego.

4. Pozastrajkowe akcje protestacyjne (strajk włoski, obstrukcyjny, japoński, blokady, pikiety, itp.).

IV.
Ochrona danych osobowych w zakresie związków zawodowych według regulacji RODO

1. Zakres ochrony danych osobowych według RODO. Jakie sfery reguluje w przestrzeni indywidualnego i zbiorowego prawa pracy RODO.

– uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych osobowych z intranetu, extranetu,
– uprawnienie do dochodzenia roszczeń finansowych od operatorów wyszukiwarek internetowych (odszkodowania, zadośćuczynienia),
– uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników strajku,
– uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
– uprawnienia związków zawodowych i społecznego inspektora pracy do wglądu w akta osobowe i inne zbiory danych dotyczących pracowników,
– uprawnienie związków zawodowych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników.

2. Monitorowanie wizyjne zakładu pracy i pracowników w świetle regulacji Kodeksu pracy

3. Monitorowanie poczty elektronicznej pracownika w świetle regulacji Kodeksu pracy.

4. Monitorowanie innych zachowań pracownika w świetle regulacji Kodeksu pracy.

5. Akty prawne stanowiące podstawę do prowadzenia monitoringu w zakładzie pracy: układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, obwieszczenia (współdziałanie ze związkami zawodowymi  w tym zakresie).

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych poprowadzi:

  Ekspert zbiorowego prawa pracy, wieloletni prawnik i rzecznik prasowy w Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy, rozwiązywaniu sporów zbiorowych i współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.
  Dzięki doskonałej znajomości prawa i orzecznictwa podpowiada pracodawcom jak rozwiązać konflikty z partnerami społecznymi.
  W 2008 r. złożył egzamin sędziowski.
  Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, gdzie systematycznie publikuje na temat ważnych aspektów prawa pracy:

  • Regulamin pracy a związki zawodowe
  • Przejęcie pracodawcy a status społecznego inspektora pracy
  • Praktyczne aspekty doręczania wypowiedzeń
  • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  • Monitoring w miejscu pracy
  • Harmonogramy czasu pracy
  • Zadaniowy system pracy
  • Skrócenie wypowiedzenia – aspekty praktyczne
  • Praktyczne aspekty doręczania wypowiedzeń
  • Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
  • Odpracowywanie wyjść prywatnych i wiele innych.

  Autor publikacji „Związki zawodowe w urzędzie”, „Jak udowodnić mobbing?” oraz współautor poradnika z zakresu prawa pracy „W pierwszej pracy”.
  Jego publikacje na temat prawa pracy były wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy , ZUS.

  Wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

  Od 2005 r. prowadzi wysoko oceniane szkolenia. Był głównym wykładowcą prawa pracy w ramach projektów  szkoleniowych realizowanych dla ING Banku Śląskiego, Tauron Ciepło sp. z o.o., pracowników urzędów i izb skarbowych, kierowników Ministerstwa Finansów. Przeprowadził cykle szkoleń z zakresu mobbingu dla pracowników ZUS, Oddziałów NFZ. Czynnie uczestniczył w pracach komisji antymobbingowych w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach.

  Wśród uczestników dotychczasowych szkoleń byli pracownicy działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi z sektora prywatnego m.in. Carslberg Shared Services Polska, ING Banku Śląskiego, TAURON Polska Energia S.A., , Philips Lighting Poland S.A., Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., FCA Services Polska (FIAT), Lear Corporation Polska, Transgourmet Polska, Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., Synthos S.A., Coty Polska, Enersys Polska sp. z o.o., Legrand Polska Sp. z o.o.), Totalizator Sportowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Lasy Państwowe

  W chwili obecnej na bieżąco współpracuje w obszarze prawa pracy (bieżące doradztwo, opinie oraz szkolenia wewnętrzne) z działami personalnymi wymagających pracodawców, głównie z branży produkcyjnej

  • NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
  • Kirchhoff Polska sp. z o.o Oddział Gliwice
  • Kirchhoff Polska sp. z o.o Oddział Gniezno
  • Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach
  • Fertinger Polska sp. z o.o.
  • Synthos S.A.

  lub
  Doktor nauk prawnych

  radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

  Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

  Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

  • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
  • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
  • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
  • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
  • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
  • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
  • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

  i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
  „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

  METODY

  Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych – metody szkolenia:

  Warsztaty Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowcy dokonają analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – „case study”. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
  Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  ADRESACI

  Szkolenie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych kierujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  94%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  94%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   Uprawni

   • "Pragnę zarekomendować firmę Effect jako organizatora szkolenia. Szkolenie zorganizowane zostało w sposób w pełni profesjonalny, wykładowcy utrzymywali najwyższe standardy wiedzy i kompetencji. Zdecydowanie polecam".  

    ZWIĄZEK ZAWODOWY FILAR GRUPY UNIQA Marek
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. W doskonałych warunkach hotelowych i przy bardzo dobrej opiece przedstawiciela firmy. Wykładowcy z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i godnym uwagi zaangażowaniem".  

    Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty S.A. Ryszard

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.