In

Zarządzanie zespołem projektowym – rola i obowiązki kierownika zespołu projektowego

Każdy projekt, niezależnie od jego charakteru, powinien zakończyć się sukcesem, a więc osiągnięciem zakładanych przed jego realizacją celów. Projekt jest w zasadzie typem organizacji, którą powołuje się do realizacji określonego, jednostkowego zadania. W wyniku działania tak powstałego zespołu projektowego w określonym czasie i przy wykorzystaniu określonych środków powstać powinien produkt lub usługa o unikatowych cechach. W obrębie zespołu projektowego odnajdziemy jego poszczególnych członków odpowiadających za realizację konkretnych zadań, zaś na jego czele project managera, czyli kierownika projektu.

Kierownik projektu – zakres obowiązków

Kierownik projektu jest głównym decydentem w pracach zespołu i ponosi odpowiedzialność za powodzenie całości przedsięwzięcia. Co to znaczy? Kierownik projektu planuje charakter i zakres prac dla poszczególnych członków grupy, koordynuje ich przebieg i czas wykonania, czuwa nad prawidłowością realizacji projektu pod względem merytorycznym i finansowym. Do tego odpowiada za właściwą komunikację pomiędzy członkami zespołu, tworząc warunki sprzyjające pracy, motywując podwładnych i rozwiązując ewentualne konflikty tak, by wykorzystać je do zwiększenia efektywności prac zespołu projektowego. Koordynator projektu jest więc w zespole projektowym osobą kluczową. I nie tylko dlatego, że stoi na jego czele, ale dlatego, że ze względu na jego obowiązki i odpowiedzialność jest gwarantem sukcesywnego wdrożenia danego projektu w życie.

Kierownik projektu – kompetencje

Kierownik projektu powinien przede wszystkim mieć doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, będzie wszak stać na ich czele w toku prac project teamu. To jednak nie wystarczy, warto jest poszerzyć kompetencje o szkolenie dedykowane stricte kierowaniu zespołem projektowym.  Szkolenie zarządzanie projektami pomoże nie tylko zrozumieć zasady pracy zespołu projektowego, ale rozwinie cechy osobowe i kompetencje pomocne przy kierowaniu nim. A są to nie tylko kompetencje w zakresie technicznym (wiedza merytoryczna), lecz także niezmiernie ważne i odgrywające coraz większą rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi kompetencje miękkie.

Kierownik projektu – cechy

Oto kilka kluczowych cech, dzięki którym project manager jest skuteczny:

project-manager-program

1. Osoba obejmująca kierownictwo zespołu projektowego powinna cechować się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, będzie bowiem budować relacje nie tylko z członkami własnego zespołu, ale i interesariuszami projektu. Będą one przydatne w zarządzaniu oczekiwaniami interesariuszy, okażą się również niezbędne przy delegowaniu zadań poszczególnym pracownikom i rozwiązywaniu konfliktów między nimi.

2. Project manager, jak już zostało to powiedziane, rozwiązuje konflikty pomiędzy członkami swego zespołu. Jest to element istotny z punktu widzenia powodzenia projektu, dlatego jego kierownik powinien komunikować się w sposób bezkonfliktowy, identyfikować sytuacje problemowe i minimalizować lub wykluczać je. Jednak konflikt, jeśli się już pojawi, może dla przedsięwzięcia stanowić wartość dodaną. Przy wykorzystaniu zdolności negocjacyjnych można uniknąć większości realnych konfliktów, ale i stworzyć bardziej spójny zespół, znaleźć alternatywne rozwiązanie prowadzące do celu czy wzmocnić swój autorytet jako lidera projektu, który lepiej motywuje podwładnych do pracy.

3. Jedną z ważnych kompetencji jest również zdolność do zarządzania ryzykiem w projekcie. Kierownik projektu powinien być osobą zdolną do analizy sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresu i pod presją czasu.  Aby dobrze wykonać tego typu zadania, niezbędna jest analiza sytuacji ryzykownych i ich konsekwencji w początkowej fazie projektu, a następnie zdolność do oceny sytuacji już w trakcie trwania projektu i podejmowanie decyzji na bieżąco. Projekt jest organizacją dynamiczną, zmiany więc trzeba monitorować non stop i reagować na nie ad hoc.

To tylko niektóre z cech przydatnych podczas kierowania zespołem projektowym. Warto wiedzieć, że katalog ten będzie za każdym razem nieco się różnić, tak jak różnić się będzie zakres każdego z realizowanych projektów oraz jego cele końcowe.

Weź udział w symulacji zarządzania zespołem projektowym, przyjedź na szkolenie LIDER ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – LEADERSHIP. PROJECT TEAM. Po szkoleniu wyjdziesz z pakietem rozwiązań.

Tutaj powiązane tematycznie artykuły dla Ciebie:
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zespołem
Negocjacje pozycyjne

zarządzanie projektami szkolenie
zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
negocjacje pozycyjne konfrontacyjne
zarządzanie projektami szkolenieewaluacja-projektu-przyklad