http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/odpowiedzialnosc-pracodawcy-i-kadry-zarzadzajacej-pracownikami

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami

– sprawdź jakie masz obowiązki, za co odpowiadasz i z jakim ryzykiem wiąże się zarządzanie ludźmi?

Umowa o pracę i przepisy prawa pracy to nie jedyne źródło obowiązków kierujących pracownikami i pracodawców.

Sprawdź z jaką odpowiedzialnością i ryzykiem wiąże się zatrudnianie i zarządzanie pracownikami!

Przybliżamy najistotniejsze zapisy prawa pracy, prawa cywilnego, wykroczeniowego oraz karnego.

Odpowiemy na pytania:

 • Za jakie wykroczenia przeciwko pracownikowi odpowiada pracodawca, a za jakie bezpośredni przełożony?
 • Czy za niedopełnienie obowiązków wobec pracownika zawsze odpowiada tylko pracodawca?
 • Czy odpowiedzialność materialną ponoszą wyłącznie pracownicy, którym pracodawca powierzył mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się?
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności pracownika, a jaki pracodawcy w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika osobie trzeciej, np. klientowi, czy osobie postronnej?
 • Czy można nałożyć na pracownika karę pieniężną za spóźnienie się do pracy?
 • Czy odpowiedzialność za mobbing ponosi zawsze tylko sam pracodawca?
 • Czy pracownik, z którym pracodawca nie zawarł umowy o zakazie działalności w trakcie trwania stosunku pracy może podjąć pracę w konkurencyjnej firmie?
 • Jak przedstawia się zakres odpowiedzialności stron stosunku pracy w przypadku wyrządzenia szkody pracownikowi przez innego pracownika, np. w wyniku wypadku przy pracy?
 • Kiedy pracownik może ponieść odpowiedzialność na zasadach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za przedmioty pracownika pozostawione w szatni lub pokoju biurowym?
 • Czy przełożony ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad BHP w kierowanej przez siebie komórce, jeżeli do zdarzenia doszło na zmianie, na której nie świadczył pracy?
 • Czy pobicie pracownika przez innego pracownika może być uznane za wypadek przy pracy?
 • Za jakie aspekty związane z prawem pracy i BHP odpowiada pracodawca organizujący pracę dla pracowników agencji pracy tymczasowej?
 • W jakich przypadkach pracodawca może ponosić odpowiedzialność cywilnoprawną, a kiedy karnoprawną?
 • Czy odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązku zachowania trzeźwości ogranicza się wyłącznie do sfery prawa pracy?
 • Czy możliwe jest ustanowienie w umowie o pracę kary umownej?
 • Czy ta sama okoliczność może jednocześnie uzasadniać nałożenie kary porządkowej oraz zwolnienie z pracy?

uczestnicy szkolenia kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – VI część wybrali również:

Szkolenie prawo pracy dla zarządzających pracownikami – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami – cele szkolenia:

Szkolenie odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności w zatrudnieniu pracowniczym i niepracowniczym. Poszczególne problemy zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.

PROGRAM

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami – program szkolenia:

I. Odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność materialna – kiedy, na jakich zasadach, w jakich granicach?

 • jakie są przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika?
 • w jaki sposób pracownik odpowiada za mienie powierzone indywidualnie i łącznie?
 • jak kształtuje się odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dwóch lub więcej pracowników?
 • w jakich przypadkach następuje ograniczenie, a kiedy zwolnienie z odpowiedzialności materialnej?
 • jak liczyć upływ okresu przedawnienia odpowiedzialności materialnej?

Odpowiedzialność porządkowa

 • czy dopuszczalna jest kumulacja kary porządkowej z pozbawieniem nagrody lub premii?
 • czy dopuszczalna jest kumulacja kary pieniężnej z obniżeniem wynagrodzenia za pracę?
 • jak powinno wyglądać wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary?

Odpowiedzialność na podstawie umowy o zakazie działalności konkurencyjnej

 • jaka działalność pracownika może zostać uznana za konkurencyjną wobec pracodawcy?
 • czy pracodawca powinien płacić pracownikowi odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy?
 • czy konieczne jest zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, by dochodzić roszczeń przeciwko pracownikowi z tytułu podjęcia tego typu działalności?
 • czy pracodawca może wprowadzić zakaz podejmowania dodatkowej działalności przez pracowników lub uzależnić jej podejmowanie od uzyskania uprzedniej jego zgody?
 • czy niewypłacenie raty odszkodowania za wstrzymanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej zwalnia z obowiązku jej zachowania?

Odpowiedzialność na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • jakie działania pracownika wyczerpują przesłanki odpowiedzialności z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
 • jaka jest relacja odpowiedzialności pracownika z umowy o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej do odpowiedzialności z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
 • jak kształtuje się karnoprawna i cywilnoprawna odpowiedzialność pracownika w ramach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?

Odpowiedzialność w ramach pracy tymczasowej

 • jaki jest zakres odpowiedzialności pracodawcy użytkownika względem agencji pracy tymczasowej i pracowników tymczasowych?
 • jaki jest zakres odpowiedzialności pracownika tymczasowego względem pracodawcy użytkownika i agencji pracy tymczasowej,
 • jaki jest zakres odpowiedzialności odpowiedzialność agencji pracy tymczasowej względem pracodawcy użytkownika oraz pracownika tymczasowego?
 • czy pracodawca niebędący agencją pracy tymczasowej może pożyczyć swoich pracowników innemu pracodawcy?

Odpowiedzialność pracownika za naruszenie przepisów bhp pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających

 • przepisy jakich dziedzin prawa może naruszyć pracownik naruszający obowiązek trzeźwości?
 • czy nietrzeźwość pracownika ma zawsze wpływ na świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do/z pracy?

Dopuszczalność stosowania kary umownej w prawie pracy

Zwolnienie z pracy jako przejaw odpowiedzialności za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie umowy o pracę

 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na przykładach z orzecznictwa i praktyki

II. Odpowiedzialność pracodawcy oraz kadry menadżerskiej

Umowa przyrzeczona (przedwstępna)

 • czym różni się przyrzeczona umowa o pracę od umowy o pracę z przesuniętym terminem rozpoczęcia pracy (art. 26 KP)?
 • jakie roszczenia przysługują z tytułu niedojścia do skutku umowy przyrzeczonej?
 • na czym polega słabszy i silniejszy skutek umowy przyrzeczonej?

Szkoda wyrządzona przez pracownika osobie trzeciej

 • jakie reguły rządzą odpowiedzialnością za działania własnych pracowników względem osób trzecich?
 • na czym polega regresowa odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy z tytułu wyrządzenia szkody osobie trzeciej?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

 • czy za bezpieczeństwo pracowników odpowiada wyłącznie pracodawca?
 • na jakich zasadach opiera się odpowiedzialność za bezpieczeństwo praktykantów, uczniów zawodu, czy gości zakładu pracy?
 • jak rozkłada się odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników różnych pracodawców wykonujących pracę w tym samym miejscu?

Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu

 • jakie działania mogą być uznane za przejaw mobbingu?
 • jakie działania mogą być uznane za przejaw dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu?

Szkoda wyrządzona pracownikowi przez innego pracownika

 • za jakie szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez członków załogi odpowiada pracodawca?
 • na jakich zasadach realizowana jest tego tupu odpowiedzialność?

Rzeczy przyniesione do zakładu pracy przez pracownika

 • czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za mienie pracownika?
 • czy pracodawca może zażądać opłaty za przechowanie rzeczy pracownika?

Wykroczenia przewidziane w kodeksie pracy na przykładach z orzecznictwa i praktyki

 • zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę,
 • brak zawiadomienia PIP, o zawarciu umowy o pracę, dla której został wyłączony limit 3/33,
 • niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy,
 • wypowiadanie lub rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy,
 • stosowanie wobec pracowników innej kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • naruszenie przepisów o czasie pracy,
 • naruszenie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
 • wykroczenia związane z dokumentacją pracowniczą,
 • wykroczenia związane z zatrudnianiem osób, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych,
 • nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń,
 • wykroczenia związane z urlopem wypoczynkowym,
 • nieterminowe wydanie lub niewydanie świadectwa pracy,
 • niewykonanie orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy,
 • nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bhp,

Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy wobec pracowników

 • na czym polegają uzupełniające roszczenia związane z wypadkiem przy pracy oraz chorobą zawodową?
 • w jakich przypadkach pracodawca może ponieść odpowiedzialność z tytułu rozstroju zdrowia pracownika?

Odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu karnego na przykładach z orzecznictwa i praktyki

 • złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika,
 • odmowa ponownego przyjęcia do pracy,
 • niewykonanie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu,
 • niezgłoszenie danych lub zgłoszenie danych nieprawdziwych do ubezpieczenia,
 • narażenie pracownika na niebezpieczeństwo,
 • niezawiadomienie o wypadku przy pracy oraz niesporządzenie właściwej dokumentacji.

Odpowiedzialność na podstawie przepisów odrębnych na przykładach z orzecznictwa i praktyki

 • RODO,
 • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawa o związkach zawodowych,
 • ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • ustawa o społecznej inspekcji pracy,

Odpowiedzialność wobec osób niebędących pracownikami za działania własne oraz osób podległych

 • czy pracodawca lub osoba kierownictwa mogą wydawać wiążące polecenia pracownikom lub zleceniobiorcom kontrahenta wykonującym pracę na terenie zakładu pracy?
 • na jakich zasadach pracodawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników lub zleceniobiorców kontrahenta?
 • czy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie lub innych umów cywilnoprawnych podlegają badaniom profilaktycznym i szkoleniom BHP?
 • na jakich zasadach pracodawca może dochodzić roszczeń za działania osób zatrudnionych przez kontrahenta?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami poprowadzi:

Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów.

Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców:

 • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
 • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
 • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
 • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
 • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
 • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Autor publikacji książkowych dotyczących delegowania pracowników do pracy za granicę, komentarza do Kodeksu pracy.

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

METODY

Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami – metody szkolenia:

Szkolenie Odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami skierowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszych edycji szkolenia odpowiedzialność pracodawcy i kadry zarządzającej pracownikami:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

   Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
  • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

   KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.