In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/rozwiazywanie-umow-o-prace-w-2018-roku

Szkolenie Rozwiązywanie umów o pracę

Trudne przypadki i skutki błędów przy rozwiązywaniu umów o pracę – ocena prawidłowości działań pracodawcy względem pracowników w zakresie wszelkich sposobów ustania stosunku pracy, uwzględniająca praktyki sądów pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego

Błędy w sferze rozwiązywania umów o pracę mają poważne konsekwencje dla pracodawców zarówno w przypadku kontroli PIP jak i roszczeń pracowników dochodzonych na drodze sądowej.

Celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie wyboru trybu ustania stosunku pracy, które mogą skutkować wypłatą pracownikowi odszkodowania, a nawet koniecznością ponownego przyjęcie go do pracy.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:

 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozwiązywaniu umów o pracę?
 • Z jakimi roszczeniami mogą wystąpić pracownicy w związku z naruszającym prawo lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z ustaniem stosunku pracy?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie formy składania oświadczeń woli.

 • Uchylanie się przez pracownika od odbioru pisma.
 • Awizowanie przesyłek.
 • Składanie oświadczeń droga mailową, faxem, przesłanie skanu.
 • Skutki w sferze ustania zatrudnienia.
 • Wysłanie przesyłki na adres zamieszkania pracownika.
 • Notatki służbowe.
 • Notatka służbowa a zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika.
 • Cofanie  oświadczeń o rozwiązaniu  i wypowiedzeniu umowy o pracę.

2. Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy, w tym udział osób trzecich podczas zwalniania pracownika (z uwzględnieniem stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

 • Sposób przeprowadzania rozmów z pracownikami. Dokumentowanie.
 • Problematyka przyczyny wypowiedzenia umowy terminowej. Kontrowersje i poglądy.

3. Zwalnianie pracownika a zarzut naruszenia dóbr osobistych pracownika. Podanie przyczyny wypowiedzenia czy rozwiązania umowy do wiadomości pracowników zakładu w orzecznictwie SN.

4. Zwolnienie pracownika a zarzut dyskryminacji.

5. Rozwiązywanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Forma i moment  rozwiązania stosunku pracy.

6. Prawidłowa konsultacja ze związkami zawodowymi krok po kroku.

7. Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia– tryb i przyczyny

 • Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 KP
  (przyczyny, pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez pracodawcę a miesięczny termin do rozwiązania umowy, omówienie wszystkich przesłanek do rozwiązania umowy – wina pracownika, pojęcie podstawowych obowiązków, zagrożenie interesu pracodawcy, czy musi wystąpić szkoda po stronie pracodawcy?).
 • Przykłady ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym spożywanie alkoholu przez pracownika, stan po spożyciu alkoholu i nietrzeźwości, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego.
 • Informowanie pracownika o możliwości wyciągnięcia konsekwencji w zakresie bytu stosunku pracy a zarzut groźby.

8. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem- tryb i przyczyny; Problematyka tzw. Przyszłej przyczyny w orzecznictwie SN

 • Okresy wypowiedzeń.
 • Wypowiadanie umów zawartych na czas określony (próbny, określony, w tym na zastępstwo).
 • Skracanie i wydłużanie okresów wypowiedzeń, błędne zastosowanie okresu wypowiedzenia.
 • Omówienie  najczęściej występujących przyczyn wypowiedzeń, w tym z powodu:
  – absencji chorobowych,
  – niezdolności pracownika do pracy (postępowanie pracodawcy wobec pracownika niezdolnego do pracy),
  – utraty zaufania,
  – nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego,
  – wypowiedzenie  umowy z powodu niekorzystnych wypowiedzi o pracodawcy zamieszczanych na portalach społecznościowych przez pracowników,
  – brak kwalifikacji, brak chęci w podnoszeniu kwalifikacji,
  – niskie wyniki sprzedażowe, nie osiąganie norm pracy,
  – inne przyczyny wypowiedzenia omówione na pytania Uczestników.

8. Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy

 • Tryb i przyczyny
 • Zmiana warunków płacowych
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Skutek odmowy przyjęcia zaproponowanych warunków przez pracownika – rozwiązanie  umowy o pracę
 • Skutek wniesienia odwołania przez pracownika do sądu pracy
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona; sposób powierzenia i konsekwencje
 • Odmowa podjęcia przez pracownika powierzonej pracy innej niż umówiona
 • Przeniesienie pracownika do innego Działu, Wydziału, Komórki Organizacyjnej;

9. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika z powodu niezdolności do pracy – art. 53 KP – tryb, przesłanki, liczenie okresu ochronnego, okres oczekiwania na decyzję ZUS

 • jak kwalifikować czas pomiędzy zakończeniem okresu zasiłkowego a wydaniem decyzji przez ZUS?
 • skutki stawienia się pracownika w pracy po ustaniu nieobecności.

10. Rozwiązywanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy

 • Forma i przyczyna; pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków wobec pracownika.
 • Nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika – roszczenia pracodawcy, treść świadectwa pracy.

11. Wygaśnięcie umowy o pracę.

12. Rozwiązanie umowy o pracę na skutek upływu terminu do którego umowa miała trwać. Sposób określenia terminu w prawie pracy.

Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

 •  Art. 41 KP (moment uruchomienia ochrony; moment rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego w orzecznictwie SN, pojęcie niezdolności do pracy, zwolnienie lekarskie, o którym pracownik nie poinformował).
 • Ochrona w wieku przedemerytalnym, w tym w świetle zmian przepisów z 1 października 2017r.
 • Ochrona kobiet w ciąży.
 • Ochrona działaczy związkowych i radnych.
 • Roszczenia pracownika przed sądem pracy w związku z naruszającym prawo lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę.
 • Postępowanie pracodawcy w przypadku wyroku przywracającego do pracy.
 • Prawidłowa treść świadectwa pracy z związku z ustaniem stosunku pracy w poszczególnych trybach. Wydawanie i prostowanie świadectw pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017r. i 1 czerwca 2017r.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Kierowników Działów
 • Głównych Księgowych
 • Osób pracujących w działach kadrowo-płacowych
 • Pracowników zajmujących się obsługą kadrową firm na zasadzie outsourcingu personalnego
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Hotel Diament Katowice****
kato_dron_net-e1461913951927dsc_3940-e1461833647364dsc_4275-e1477471469694

Park Hotel Diament Katowice****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.