In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/rozwiazywanie-umow-o-prace-wypowiedzenie-umowy-o-prace

Rozwiązywanie umowy o pracę w 2024 roku – jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem i nie narażać pracodawcy na kosztowne błędy?

– trudne przypadki, najczęściej popełniane błędy i nowe obowiązki kierujących pracownikami oraz działów HR po zmianie przepisów

Rozwiązywanie umów o pracę to skomplikowany proces pełen pułapek i kruczków prawnych.
Zadbaj o aktualną wiedzę na temat zmian w prawie i zachowaj czujność podczas zwalniania pracowników, wyeliminuj błędy, które mogą być niezwykle kosztowne dla pracodawcy.
Nie narażaj firmy na ryzyko przegranej przed sądem i uznanie roszczeń pracowników.

Podpowiadamy zarządzającym pracownikami i działom HR na co zwracać szczególną uwagę oraz jakich zachowań i działań się wystrzegać, aby skutecznie zakończyć współpracę z pracownikiem.

Przypomnimy kierownikom i działom HR jakie obowiązki wiążą się ze zwalnianiem pracowników.
Jak zmiany z 22 września 2023 roku wpłynęły na ochronę części pracowników przed zwolnieniem?

Dowiesz się jak nowe przepisy zwiększają ryzyko pracodawcy, w przypadku odwołania się pracownika od wypowiedzenia.

Wskażemy, którzy pracownicy będą dalej zatrudnieni, chociaż pracodawca dokona wypowiedzenia umowy o pracę.

Doradzimy jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem, jak zgromadzić dowody, jak uzasadnić zwolnienie – od 26.04.2023r. należy podawać przyczynę zwolnienia, nawet w przypadku rozwiązywania umów zawartych na czas określony!

Weź udział szkoleniu!
Uchroń pracodawcę przed poważnymi konsekwencjami w postaci roszczeń pracowników oraz długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Podczas spotkania z doświadczonym Sędzią Sądu Pracy, dowiesz się między innymi:

 • co o ostatnich zmianach w rozwiązywaniu umów o pracę powinien wiedzieć każdy kierownik, menedżer?
 • jak rozwiązać umowę o pracę na odległość? kiedy oświadczenie można wysłać na pocztę prywatną pracownika? 
 • jak formułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? do jak „odległych” zdarzeń wolno sięgać? co bada sąd pracy? 
 • jakie są najbardziej popularne przyczyny wypowiedzenia? (utrata zaufania, krytyka pracodawcy, absencje chorobowe dezorganizujące pracę, utrata zdolności na zajmowanym stanowisku, brak wydajności, oczekiwań, dezorganizacja pracy).
 • jak usuwać błędy popełniane przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy?
 • kiedy masz obowiązek cofnąć wypowiedzenie?
 • czy można przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia w zamian za rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
 • czy poinformowanie pracownika o możliwości rozwiązania umowy jest groźbą bezprawną?
 • co w sytuacji kiedy pracownik chroniony utracił zdolność do pracy?
 • jak prawidłowo stosować wypowiedzenie zmieniające? kiedy porozumienie zmieniające, a kiedy wypowiedzenie zmieniające? 
 • jak stosować ochronę działacza związkowego i czy ochrona ma charakter bezwzględny?
 • żądanie zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania przed sądem pracy? kto może z niego korzystać?
 • co to jest ciężkie naruszenie?
 • jak rozumieć likwidację stanowiska pracy, a jak likwidację przez redukcję?
 • jakie mogą być kryteria doboru do zwolnienia? czy kryterium może być fakt korzystania z urlopu bezpłatnego?
 • co to są zwolnienia indywidualne?
 • co to są grupowe zwolnienia?
 • jak prawidłowo postąpić z wyrokiem przywracającym do pracy? co z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy?
 • jak postąpić w przypadku złożenia wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracodawcy? co z odszkodowaniem jeżeli nie zgadzamy się z przyczyna zwolnienia? 

Uczestnicy szkolenia rozwiązywanie umów o pracę wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Rozwiązywanie umów o pracę – cele szkolenia:

Celem szkolenia Rozwiązywanie umów o pracę jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w w zakresie wypowiadania umów o pracę oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie rozwiązywanie umów o pracę – program szkolenia:

Jak rozwiązać umowę o pracę na odległość? Kiedy oświadczenie jest skuteczne? Kiedy można wysłać na pocztę prywatną pracownika? Zwolnienie pracownika zdalnego.

Z jaką datą uznawać doręczenia zastępcze oświadczeń o rozwiązaniu umowy?

Jakie są skutki wadliwych oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

W jaki sposób odwołać (cofnąć) oświadczenie woli? Jak dokumentować? Jak usuwać błędy popełniane przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem umowy? Jak i kiedy jest to możliwe? Kiedy masz obowiązek cofnąć wypowiedzenie?

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron? Jaka może być dodatkowa treść porozumienia  rozwiązującego umowę? Czy można ustalić warunek zawieszający rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron? Jak długo oferta rozwiązania umowy wiąże? Zaproszenie do rokowań a rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Czy można przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia w zamian za rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Co z dyscypliną finansów publicznych? Pozorność porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Zmiana trybu rozwiązania umowy na podstawie ugody.

Czy poinformowanie pracownika o możliwości rozwiązania umowy jest groźbą bezprawną? Jak postąpić kiedy pracownik uchyli się od skutków prawnych oświadczenia pod wpływem groźby? Czy jest to wiążące? Jak rozumieć groźbę?

Czy pracownik może uchylić się od oświadczenia złożonego pod wpływem błędu? Jak rozumieć błąd? Uchylenie się od oświadczenia przez pracownicę w ciąży.

Jak formułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę? Wielość przyczyn w orzecznictwie SN. Co bada sąd pracy? Do jak „odległych” zdarzeń wolo sięgać? Czy oświadczenie polega wykładni? Ocena spełnienia wymogu wskazania przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia. Co z przyczynami, które były przedmiotem kar porządkowych?

Jak prawidłowo liczyć okres wypowiedzenia? Od kiedy biegnie? Skracanie okresów wypowiedzenia? Co z wypowiedzeniem umownym?

Jakie są uprawnienia pracodawcy w związku z wypowiedzeniem?

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypowiedzeniem?

Jakie są najbardziej popularne przyczyny wypowiedzenia? Jakie mogą być to przyczyny? (utrata zaufania, krytyka pracodawcy, absencje chorobowe dezorganizujące pracę, utrata zdolności na zajmowanym stanowisku, brak wydajności, oczekiwań, dezorganizacja pracy). Zasady oceny pracownika.  Czy wiek emerytalny może być przyczyną wypowiedzenia?

Jak rozumieć zakaz wypowiadania w okresu urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności? Jakie są warunki objęcia  pracownika ochroną z art. 41 Kp? Zakaz wypowiadania umowy jako gwarancja powrotu do pracy – orzeczenie  

Jak stosować prawidłowo ochronę przedemerytalną? Co w sytuacji kiedy pracownik chroniony utracił zdolność do pracy? Wcześniejszy wiek emerytalny a ochrona. Kontynuacja zatrudnienia po osiągnieciu wieku emerytalnego.

Jak prawidłowo stosować wypowiedzenie zmieniające? Kiedy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie zmieniające? Jaka powinna być treść wypowiedzenia zmieniającego.

Jak stosować ochronę działacza związkowego? Jakich działań dotyczy? Czy ochrona ma charakter bezwzględny?

Jak rozumieć nadużycie  prawa podmiotowego działacza związkowego? Ochrona działacza związkowego a nieuzasadnione uprzywilejowanie pracownika we sferach niedotyczących sprawowania przez działacza funkcji.

Jak wygląda kwestia żądania zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania przed sądem pracy?
Kto może z niego korzystać?

Jakie są przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika? Co to jest ciężkie naruszenie? Jak formułować oświadczenie o rozwiązaniu umowy?

Jak liczyć miesięczny termin do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym? Postępowanie wyjaśniające a termin. Kto ma powziąć informację o podstawie do rozwiązania umowy?

Z jakich przyczyn można rozwiązać umowę o pracę? (na przykładach). Brak dbałości o dobro pracodawcy. Niezawiadomienie o terminach pełnionej służby, kopiowanie baz danych, niezawiadomienie o nieobecności w pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, mobbing, niewłaściwe traktowanie podległych pracowników, konflikty w pracy.  Inne przyczyny. W jaki sposób brak reakcji pracodawcy na nieobecności mogą wpłynąć na ocenę zwolnienia z pracy pracownika?

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o prace bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu upływu okresu tzw. „ochronnego”? Jak badać zdolność do pracy? Moment zwolnienia. Wcześniejszy powrót ze świadczenia rehabilitacyjnego (jak postąpić).

Szczególna ochrona pracowników wynikająca z art. 177Kp? Kiedy można zwolnić? Co oznacza termin „prowadzenie postępowania przygotowawczego przez zwolnieniem”? Jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisu 177 Kp? Jak prawidłowo liczyć ochronę (ciążą, macierzyński, rodzicielski, ojcowski, urlop opiekuńczy). Jakie są ograniczenia ochrony? Przedłużenie umowy.

Jak wygląda ochrona pracowników powołanych do służby wojskowej?

Czy jest możliwe uwzględnienie roszczenia alternatywnego pracownika szczególnie chronionego? Likwidacja stanowiska a propozycja innej pracy – czy taki obowiązek istnieje?

Jak rozumieć likwidację stanowiska pracy a jak likwidację przez redukcję? (orzecznictwo SN).

Jakie mogą być kryteria doboru do zwolnienia? Czy kryterium może być fakt korzystania z urlopu bezpłatnego? Wielkość kryteriów. W jaki sposób zapoznać pracownika z kryteriami? Co w sytuacji kiedy kryteria nie zostaną przedstawione pracownikowi? Porównanie sytuacji pracownika z innymi pracownikami przy wypowiedzeniu umowy o pracę. Zmiana struktury organizacyjnej zakładu a prawo pracodawcy likwidacji konkretnych stanowisk pracy.

Jak prawidłowo stosować przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania  z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Co to są grupowe zwolnienia i jak wpływają na szczególną ochronę stosunku pracy? Modyfikacja przepisów Kp o ochronie. Dodatek wyrównawczy.

Co to są zwolnienia indywidualne? Jak rozumieć termin „wyłączna przyczyna”? Co oznacza termin „niemożność dalszego zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku pracy” w rozumieniu ustawy.

Jak dokonać zmiany warunków pracy i płacy pracownikowi podlegającemu szczególnej ochronie?

Co z wypowiedzeniem warunków pracy i płacy pracownikowi korzystającemu z obniżonego wymiaru  czasu pracy w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego?

Jak prawidłowo ustalać prawo do odprawy pieniężnej? Odprawa a wypowiedzenie zmieniające. Odprawa a rozwiązanie na mocy porozumienia stron. Czy zasądzenie odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę automatycznie powoduje nabycie prawa do odprawy pieniężnej? Zbieg prawa do odprawy pieniężnej z innymi świadczeniami. Kiedy odprawa staje się wymagalna? Ochrona odprawy.

Jak skorygować prawidłowo treść świadectwa pracy pracownika po prawomocnym wyroku sądu na skutek odwołani od rozwiązania umowy lub wypowiedzenia? Jakie w tym zakresie występują  obowiązki?

Jak prawidłowo postąpić z wyrokiem przywracającym do pracy? Co z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy? Jakie są skutki niewykonania wyroku przywracającego do pracy? Jakie są skutki niezdolności pracownika do pracy po wyroku przywracającym do pracy? Jak postąpić w razie przywrócenia do pracy pracownika na stanowisko już zajęte? Czy sąd może przywrócić do pracy na inne stanowisko?

Jak postąpić w przypadku złożenia przez pracownika o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy pracodawcy? Co z odszkodowaniem jeżeli nie zgadzamy się z przyczyna zwolnienia? W jakiej formie pracownik powinien złożyć oświadczenie i jaka powinna być treść świadectwa pracy. Odszkodowanie żądane przez pracodawcę w wyniku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę  przez pracownika.

Jak prawidłowo rozwiązać stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania. Odwołanie ze stanowiska. Swoboda odwołania. Odwołanie a ochrona przedemerytalna. Rozwiązanie równoległego umownego stosunku pracy i nawiązanie powołania. Rodzaj pracy odwołanego pracownika w okresie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia stosunku pracy zawartego na podstawie powołania. Skrócenie okresu rozwiązania stosunku pracy. Możliwe roszczenia pracownika powołanego.

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia rozwiązywanie umów o pracę będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Rozwiązywanie umów o pracę – metody szkoleniowe:

Szkolenie Rozwiązywanie umów o pracę będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie rozwiązywanie umów o pracę adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia rozwiązywanie umów o pracę:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.