http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-a-koronawirus-2?date=31853

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

– jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych – skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

Rozliczanie czasu pracy w dobie epidemii koronawirusa, koniecznych modyfikacji grafików, pracy zdalnej i zmian w prawie (z 31.03.2020 i 16.04.2020) budzi coraz więcej wątpliwości i pytań ze strony pracodawców, ponieważ nowe przepisy stoją często w kolizji z już obowiązującym prawem pracy.
Dodatkowo komplikują rozliczanie czasu pracy zmiany związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy na gruncie tarczy 4.0.
Nasz Ekspert, doświadczony Sędzia Sądu pracy wskaże optymalne rozwiązania w zakresie budowania nowych grafików i harmonogramów, rozliczania czasu pracy, wyboru najbardziej korzystnego okresu rozliczeniowego,
Wyjaśni zagadnienia zawiązane z elastycznym czasem pracy, problematyką odpoczynku zarówno dobowego, jak i tygodniowego.


Będziesz na bieżąco z nowymi przepisami i dowiesz się:

 • Jak nowe przepisy antykryzysowe wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?
 • W jaki sposób prawidłowo zorganizować i rozliczać, a także kontrolować pracę zdalną?
 • Jakie rozwiązania zastosować w firmie, żeby zminimalizować skutki przerw w pracy, absencji, przestoju produkcji i pozostać w zgodzie z przepisami?
 • Jak optymalnie ułożyć grafik dla pracownika zatrudnionego w obniżonym wymiarze czasu pracy?
 • Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?

Nasz Ekspert wyjaśni wątpliwości interpretacyjne związane z:

 • modyfikacjami w zakresie czasu pracy, które wynikają z ustawy z dnia 31 marca 2020r. oraz z dnia 16 kwietnia 2020r.
 • zmianami w zakresie dyżuru oraz zmianami w zakresie odpoczynku pracownika wynikającymi z przepisów z dnia 31 marca i 16 kwietnia 2020r.
 • czynnościami przygotowawczymi w kontekście czasu pracy (w tym, przekazywanie zmian),
 • prawidłowym planowaniem czasu pracy,
 • problematyką miejsca świadczenia pracy i jego wpływu na moment, od którego liczymy czas pracy pracownika mobilnego,
 • kontrolą i ewidencjonowaniem czasu pracy telepracownika oraz przy wykonywaniu pracy „domowej”, która nie ma charakteru telepracy w rozumieniu KP,
 • rozliczaniem czasu pracy w tym godzin nadliczbowych, dni wolnych, sobót i niedziel, pracy w nocy,
 • zachowaniem okresu odpoczynku i skutkami naruszenia odpoczynku,
 • problematyką miejsca świadczenia pracy i jego wpływu na moment, od którego liczymy czas pracy pracownika mobilnego,
 • kontrolą i ewidencjonowaniem czasu pracy telepracownika oraz przy wykonywaniu pracy „domowej”, która nie ma charakteru telepracy w rozumieniu KP.

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!
Nasze szkolenie uwzględnienia praktyki sądów pracy, orzecznictwo SN, stanowiska GIP oraz Ministerstwa Pracy!


Uczestnicy szkolenia Czas pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

17 czerwca 2020r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie trwa 5 godzin dydaktycznych

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Sesja pytań i odpowiedzi / Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15– 12:30 Sesja Pytań i odpowiedzi / Przerwa
12:30 – 14:00 Zajęcia

Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Czas pracy – cele szkolenia:

Celem szkolenia Czas pracy jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach w zakresie czasu pracy.

Podczas szkolenia Czas pracy dowiesz się między innymi:

 • Co jest czasem pracy, a co nim nie jest – dylematy specjalistów działów personalnych?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak kształtuje się orzecznictwo SN i praktyka sądów pracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z rozliczaniem czasu pracy?
PROGRAM

Szkolenie czas pracy – program:

Obniżenie wymiaru czasu pracy na gruncie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

 • Tryb obniżenia i warunki, a także wpływ na wysokość  wynagrodzenia pracownika
 • Wpływ na stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych
 • Wpływ na stosowanie wypowiedzeń tzw. zmieniających
 • Obniżenie wymiaru według tarczy 4.0 na nowych zasadach i nowych warunkach. Tryb i okres obniżenia wymiaru.

Kiedy pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • Kiedy pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Tryb zmian.
 • Dodatkowe obowiązki pracodawców w związku z realizacją uprawnień w zakresie czasu pracy.

Kiedy i w jakim trybie pracodawca może:

 • Ograniczyć  nieprzerwany odpoczynek dobowy oraz tygodniowy
 •  Zawrzeć  porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy; zasady równoważenia przedłużonego  dobowego  wymiaru czasu pracy oraz skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego (modyfikacje dotychczasowych zasad).
 • Zawrzeć  porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Wydłużony okres rozliczeniowy a tzw. bank godzin.

Kolejne, dalsze zmiany
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po 31 marca 2020r., w tym zarządzenie dnia wolnego od pracy (wpływ ustalenia dodatkowego dnia wolnego, a nominał do przepracowania), miejsca odpoczynku pracownika oraz dyżuru.  

Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa – tryb i treść porozumienia o zawieszeniu.
Jak radzić sobie z obowiązującymi regulacjami wewnątrzzakładowymi, które wywołują koszty pracodawcy?

Prawidłowe rozumienie czasu pracy w kontekście czynności przygotowawczych (w tym przekazywanie zmian – w orzecznictwie sądów pracy).

Prawidłowe planowanie pracy w systemie podstawowym, równoważnym, przy pracy zmianowej, pracy w ruchu ciągłym z uwzględnieniem pojęcia doby pracowniczej

 • Rozkład i harmonogram czasu pracy
 • Odwołanie z urlopu a zmiana harmonogramu
 • Tworzenie harmonogramów (zasady planowania pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy zmianowej), zmiana harmonogramów i skutki dowolnej zmiany harmonogramów.
  Niedobór nominału. Termin powiadomienia pracownika o harmonogramie i jego zmianach.
  Forma harmonogramów. Dopuszczalne sytuacje zmiany harmonogramów. Konsekwencje dowolnej zmiany harmonogramu przez pracodawcę.
 • Obowiązujące reguły przy ustaleniu harmonogramów. Czy błędny harmonogram powoduje roszczenia pracownika?
 • Ruchomy rozkład czasu pracy i indywidualny rozkład czasu pracy ustalony z pracownikiem, a obecna sytuacja pracodawcy w związku z epidemią.
 • Czy pracownik zachowuje dotychczasowe uprawnienia w tym zakresie?
 • Kolizja uprawnień pracowniczych w zakresie czasu pracy z obecną sytuacją pracodawcy.

Odnotowywanie godzin pracy, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz dyżurów

Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego. Wpływ zmian
ustawy w prawie na odpoczynek dobowy i tygodniowy. Rekompensaty w bieżącym orzecznictwie SN.

 • Naruszenie prawa do odpoczynku a odpowiedzialność za wykroczenie i odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego
 • Odpłatność czasu oddanego za odpoczynek dobowy.
 • Od którego momentu obliczamy „dzień wolny” w orzecznictwie.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (korzyści pracodawcy wynikające z przedłużonego okresu rozliczeniowego).

 • Wynagrodzenie pracownika w przypadku wydłużenia okresu rozliczeniowego a niedobór lub brak pracy

Dyżur a praca w godzinach nadliczbowych. Dyżur w zakładzie pracy i pod telefonem. Rekompensata za dyżur. Dyżur a odpoczynek dobowy i tygodniowy.

Pojęcie telepracy i pracy zdalnej. Praca zdalna w obliczu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Sposób rozliczania czasu pracy. Ewidencja wykonanych czynności w pracy zdalnej – nowe uprawnienie pracodawcy (tarcza 4.0). W jaki sposób prawidłowo zorganizować i rozliczać, a także kontrolować pracę zdalną?

Praca nadliczbowa i granice obowiązku pracy nadliczbowej. Limity i sposób ich ustalania z uwzględnieniem stanowiska GIP i Ministerstwa Pracy

 • Praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych w orzecznictwie SN; kiedy należy się rekompensata

Prawidłowa rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dzień wolny, niedzielę i święto

 • Pojęcie „czarnych nadgodzin” i ich rekompensata
 • Rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy).
  Z
  asady udzielania wolnego dnia. Podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego. Dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
  Postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy. Jak dokumentować brak uzgodnienia. Odpowiedzialność za wykroczenie. Kiedy nie ma winy pracodawcy
 • Czas wolny za pracę nadliczbową (na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika) forma wniosku
 • Dodatki i ich wysokość. Zbieg dodatków w orzecznictwie; poszczególne dodatki w zależności od rodzaju pracy nadliczbowej i pracy w wolne dni
 • Zmiana grafiku a praca nadliczbowa

Konsekwencje naruszenia przez pracodawcę przepisów o czasie pracy – osoby odpowiedzialne za wykroczenia.

WYKŁADOWCA

Szkolenie czas pracy poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Czas pracy – metody szkolenia:

Szkolenie Czas pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Czas pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Czas pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

17.06.2020 Szkolenie online
450 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


KINGA LALKO-SMOŁKA
KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 150
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

AGNIESZKA WALAS
SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

tel: +48 32 33 55 153
mobile: +48 662 297 689
e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.