http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/kontrola-trzezwosci-w-pracy

Kontrola trzeźwości w pracy – jak przygotować firmę do zmian?

– 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

Przed kierującymi pracownikami, działami HR i BHP nowe wyzwanie – przygotowanie procedur badania trzeźwości pracowników.
Nowe uprawnienia budzą wiele kontrowersji i wątpliwości.
Przygotuj z naszym Ekspertem nowe procedury i regulacje wewnątrzzakładowe!
Vacatio legis jest krótkie, a wdrożenia nowych obowiązków i procedur skomplikowane i wymagające dużych nakładów pracy!

Nie narażaj się na to, że pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości będą wygrywać z Tobą w sądzie!
Zyskaj wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci działać stanowczo i skutecznie!
Pamiętaj, że dane dotyczące zdrowia, to dane wrażliwe w rozumieniu RODO!
Działaj zgodnie z prawem i bądź merytorycznie przygotowany!

Sprawdź:

 • czy możliwość kontroli obejmuje wszystkich pracodawców?
 • jak zgodnie z prawem wprowadzić możliwość badań kontrolnych w zakładzie pracy?
 • jakie dokumenty wewnętrzne muszą zostać przygotowane lub zmienione?
 • jak należy przetwarzać dane osobowe kontrolowanego pracownika?
 • na czym polega ochrona prywatności badanego pracownika?
 • jaka jest rola związków zawodowych w przedmiocie wprowadzenia kontroli?
 • czy związki zawodowe mogą pracodawcy zablokować możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych?
 • czy kontrola może obejmować osoby zatrudnione nie będące pracownikami?
 • do jakiego rodzaju badań kontrolnych uprawniony jest wyłącznie pracodawca?
 • kto w imieniu pracodawcy może przeprowadzić kontrole?
 • jakie podmioty uprawnione są do przeprowadzenia kontroli?
 • jaki jest możliwy poziom alkoholu uprawniający do świadczenia pracy?
 • czy pracodawca może wprowadzić samodzielnie wskazanie poziomu kontroli jako 0,00 promila?
 • czy można przeprowadzać kontrole doraźna (wyrywkową)?
 • czy można ustalić poziom/wskazanie środków jak narkotyki, dopalacze, itp.?
 • co to są środki działające podobnie do alkoholu?
 • czy pracownicy przed przystąpieniem do pracy mogą dokonać samokontroli?
 • czy kontrolowany pracownik uprawniony jest do złożenia wniosku o urlop na żądanie?
 • czy pracownika można obciążyć kosztami kontroli?
 • jakie środki prawne może zastosować pracodawca w sytuacji, gdy kontrola wykaże wynik pozytywny?
 • czy zakup urządzeń do kontroli stanowi koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy?
 • czy można przeprowadzić kontrolę osób zatrudnionych zdalnie?
 • jaka jest odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu?

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe dokumenty w formie edytowalnej:

 • wzór postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia,
 • wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu kontroli,
 • wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika w formie edytowalnej.

Uczestnicy szkolenia Kontrola trzeźwości w pracy wybrali również szkolenie praca zdalna – jak przygotować firmę do rewolucyjnych zmian?

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

14 lutego 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zaplanuj czas w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 690 zł netto/os.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Kontrola trzeźwości w pracy – korzyści i cele szkolenia:

 

PROGRAM

Kontrola trzeźwości w pracy – program szkolenia:

Jakie będą nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników?

 • Czy przepisy o możliwości przeprowadzenia badań kontrolnych stosuje się do wszystkich pracodawców?
 • Jakie przepisy mają zastosowanie do przeprowadzenia badania kontrolnego pracowników na zawartość w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Co oznacza środek działający podobny do alkoholu?
 • Czy pracodawca obowiązany jest osobiście dokonać badania kontrolnego?
 • Kto w imieniu pracodawcy uprawniony jest do dokonywania badania kontrolnego?
 • Czy osoba/podmiot dokonujący badania kontrolnego w imieniu pracodawcy winien mieć kwalifikacje do jego przeprowadzenia?
 • Czy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia badania kontrolnego na zawartość w organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Konsekwencje dla pracodawcy nie wprowadzenia badania kontrolnego.
 • Czy mimo pozytywnego wyniku badania kontrolnego pracodawca może pominąć ten fakt i dopuścić tego pracownika do pracy?
 • Jakie są rodzaje badania kontrolnego?
 • Jaki wskaźnik zawartości alkoholu dopuszczalny jest w organizmie pracownika umożliwiający świadczenie  pracy?
 • Czy pracodawca może wprowadzić stan trzeźwości pracownika według pomiaru 0,00 promila?
 • Czy pracodawca może określić poziom pomiaru środków podobnych do użycia alkoholu?
 • W jaki sposób należy przeprowadzić kontrolę?
 • Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania badanego pracownika o wynikach kontroli?
 • Czy pracownik może pracodawcy odmówić poddania się kontroli?
 • Konsekwencje dla pracownika w razie odmowy poddania się kontroli.
 • Czy pracodawca może przeprowadzać kontrolę doraźną (kontrola ad hoc)?
 • Czy z kontroli mogą być wyłączone niektóre grupy pracowników?
 • Kontrola pracowników zatrudnionych zdalnie. Sposób przeprowadzenia kontroli pracowników zatrudnionych zdalnie.
 • Czy można dokonywać kontroli pracowników zdalnie w obecności innych domowników (np. dzieci)?
 • Żądanie pracownika przeprowadzenia kontroli przez podmioty ochrony porządku publicznego.
 • Co to jest organ ochrony porządku publicznego?
 • Jak postąpić w przypadku odmowy przyjazdu podmiotów ochrony porządku publicznego?
 • Procedura przeprowadzenie badania krwi.
 • Kto jest uprawniony do przeprowadzenia badania krwi?
 • Przetwarzanie danych osobowych w wyniku badania kontrolnego.
 • Na czym polega ochrona prywatności badanego pracownika?
 • Sposób sporządzenia dokumentacji z przeprowadzenia badania kontrolnego.
 • Okres przechowywania dokumentów z badania.
 • Konsekwencje dla pracownika w przypadku badania kontrolnego z wynikiem pozytywnym.
 • Czy pozytywny wynik z badania kontrolnego może być podstawą do zastosowania kary porządkowej?
 • Czy pozytywny wynik z badania kontrolnego może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy pozytywny wynik z badania kontrolnego może być podstawą do rozwiązania umowy o prace trybie natychmiastowym?
 • Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu.
 • Wypadek przy pracy pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.
 • Jaki winien być poziom wskazujący na stan pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu?
 • Przeprowadzenie badania kontrolnego w przypadku braku obowiązku posiadania przez pracodawcę regulaminu pracy.
 • Przeprowadzenie badania kontrolnego w przypadku braku posiadania przez pracodawcę układu zbiorowego pracy.
 • Rola związków zawodowych przy prowadzeniu badań kontrolnych.
 • Czy związki zawodowe mogą sprzeciwić się wprowadzeniu badania kontrolnego?
 • Czy rada pracowników może sprzeciwić się wprowadzeniu badania kontrolnego?
 • Czy pracodawca może dokonać badania kontrolnego osobom zatrudnionym lecz nie będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy?
 • Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania badanego pracownika o wynikach kontroli?
 • Czy pracodawca może udostępnić urządzenia kontrolne pracownikom przed wejściem na teren zakładu pracy?
 • Czy pracownik, który dokonał samokontroli może wystąpić o urlop na żądanie?
 • Jak rozliczyć okres nieobecności kontrolowanego pracownika?
 • Czy informacja o możliwości przeprowadzenia badania kontrolnego może być zawarta w umowie o pracę?
 • Czy zakup urządzeń do kontroli stanowi koszty podatkowe pracodawcy?
 • Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami badania kontrolnego?
WYKŁADOWCA

Szkolenie kontrola trzeźwości w pracy poprowadzi:

dr hab, nauk prawnych, wykładowca prawa pracy na kilku wyższych uczelniach, radca prawny z 30-letnim doświadczeniem specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice.

Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym 15 książek i 4 komentarzy:

 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz
 • Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy
 • Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy
 • Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

i kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Monitorze Prawa Pracy, Gazecie Prawnej, Personelu.

METODY

Kontrola trzeźwości w pracy – metody szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

Szkolenie kontrola trzeźwości w pracy adresujemy do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników zarządzających pracownikami
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Przedstawicieli Związków Zawodowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola trzeźwości w pracy:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

14.02.2023 Szkolenie online
690 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.