http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/kontrola-trzezwosci-w-pracy

Kontrola trzeźwości w pracy – pytania i wątpliwości pracodawców!

– 50 palących problemów, które musisz znać wdrażając procedury wewnętrzne w firmie! Nowe rewolucyjne uprawnienia pracodawców. Zasady i granice kontroli, zmiany w dokumentach wewnętrznych, rola związków zawodowych, zasady przetwarzania danych osobowych. Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.

Przed kierującymi pracownikami, działami HR i BHP nowe wyzwanie – 21 lutego br. weszły w życie przepisy pozwalające na prewencyjnie badanie trzeźwości pracowników bez pytania ich o zgodę.
Wdrożenia nowych obowiązków i procedur w praktyce jest skomplikowane i wymagające dużych nakładów pracy!

Nowe uprawnienia budzą wiele pytań, obaw i wątpliwości.
Przygotuj z naszym Ekspertem nowe procedury i regulacje wewnątrzzakładowe!

Nie narażaj się na to, że pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości będą wygrywać z Tobą w sądzie!
Zyskaj wiedzę i narzędzia, które pozwolą Ci działać stanowczo i skutecznie!
Pamiętaj, że dane dotyczące zdrowia, to dane wrażliwe w rozumieniu RODO!
Działaj zgodnie z prawem i bądź merytorycznie przygotowany!

Podczas szkolenia poruszymy wiele wątpliwych kwestii:

 • Czy wprowadzenie kontroli trzeźwości to Twoje prawo, czy obowiązek jako pracodawcy?
 • Kiedy będziesz mógł skontrolować trzeźwość pracownika?
 • Kto w imieniu pracodawcy może dokonywać kontroli trzeźwości?
 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli? Konsekwencje odmowy badania dla pracownika.
 • Jakie obowiązki formalne musisz spełnić, aby zgodnie z prawem wdrożyć i przeprowadzać kontrole?
 • Jakie nowe dokumenty musisz przygotować, żeby zabezpieczyć się na wypadek roszczeń pracowników?
  (na szkoleniu otrzymasz gotowe, edytowalne wzory dokumentów – m.in. postanowień układu zbiorowego pracy/ regulaminu pracy/obwieszczenia, dlatego sprawnie uregulujesz zasady kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w swoim zakładzie
 • Czy pracodawca może przeprowadzać kontrolę doraźną i wyłączyć z niej część pracowików?
 • Czy bez zmiany dokumentów wewnątrzzakładowych możesz przeprowadzić kontrolę trzeźwości?
 • Czy związki zawodowe mogą zablokować możliwość wykonywania badań?
 • Jak dobrać i określić grupę/grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości i nie narazić się na zarzuty nierównego traktowania?
 • Czy powinieneś odsunąć od pracy pracownika, co do którego masz uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy?
 • Czy możesz obciążyć pracownika kosztami badania w przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości?
 • Czy możesz zbadać pracownika, który zakończył pracę, ale pozostaje na terenie zakładu pracy? Czy to dozwolone?
 • Czy możesz powierzyć kontrolę firmie zewnętrznej i jak to zrobić zgodnie z prawem?
 • Jakie dokumenty musisz sporządzić powierzając kontrolę trzeźwości firmie zewnętrznej wykonującej zadania z zakresu ochrony? czy powinieneś kontrolować przetwarzanie danych osobowych przez tą firmę?
 • Czy dane dotyczące kontroli możesz przechowywać w aktach osobowych, a jeżeli tak, to w jakiej części?
 • Czy pracodawca lub pracownik mogą zwrócić się do organu powołanego do ochrony porządku publicznego o przeprowadzenie kontroli?
 • Jakie środki są uznawane za działające podobnie do alkoholu?
 • Jak kontrolować pracowników zdalnych?
 • Czy możesz kontrolować zleceniobiorców i pracowników podmiotów zewnętrznych przebywających na terenie zakładu pracy?
 • Czy masz swobodę wyboru urządzenia do przeprowadzenia badań?
 • Jaka ilość alkoholu skutkuje niedopuszczeniem pracownika do pracy? czy pracodawca sam może ustalić poziom niższy niż od 0,2‰?
 • Jak rozliczyć okres nieobecności kontrolowanego pracownika?
 • Czy pracodawca może dopuścić tego pracownika do pracy, jeśli wynik kontroli jest pozytywny?
 • Czy pracownik może odmówić badania i zażądać udzielenia urlopu na żądanie? Jakie mogą być konsekwencje odmowy badania dla pracownika?
 • Jak dokumentować kontrolę trzeźwości i jak długo przechowywać dokumentację z kontroli?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracownika za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
 • Czy pracownika można obciążyć kosztami kontroli?
 • Jakie środki prawne może zastosować pracodawca w sytuacji, gdy kontrola wykaże wynik pozytywny?

   Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowe dokumenty w formie edytowalnej:

   • wzór postanowień uzp/regulaminu pracy/obwieszczenia,
   • wzór informacji dla pracownika o wprowadzeniu kontroli,
   • wzór klauzuli informacyjnej dla pracownika w formie edytowalnej.

   Uczestnicy szkolenia Kontrola trzeźwości w pracy wybrali również szkolenie praca zdalna – jak przygotować firmę do rewolucyjnych zmian?

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   CELE I KORZYŚCI

   Kontrola trzeźwości w pracy – korzyści i cele szkolenia:

    

   PROGRAM

   Kontrola trzeźwości w pracy – program szkolenia:

   Jakie są nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników?

   Na czym polega kontrola trzeźwości? Jaki jest jej cel?
   Czy wdrożenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu jest obowiązkiem, czy jedynie uprawnieniem pracodawcy?

   Co będzie rozumiane jako brak obecności alkoholu w organizmie pracownika?

   Co oznacza:

   • stanu po użyciu alkoholu
   • stanu nietrzeźwości – ustawowe definicje

   Dobra dla ochrony, których pracodawca może prowadzić kontrolę trzeźwości – dopuszczalne przez K.p. cele kontroli i ich wpływ na dobór grup pracowników objętych ochroną?

   Zakres podmiotowy kontroli – czy pracodawca może kontrolować tylko pracowników? Czy dopuszczalna jest kontrola osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.? Czy kontrole może prowadzić przedsiębiorca nie będący pracodawcą?

   W jakich aktach pracodawca i pod jakimi warunkami pracodawca może uregulować kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków? Układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie.

   Postanowienia aktów wewnątrzzakładowych regulujących kontrolę trzeźwości oraz obecności w organizmie innych środków – co musimy uregulować i jak to zrobić?

   • postanowienie o wprowadzeniu kontroli trzeźwości
   • jak dobrać i jak określić grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
   • jak określić sposób kontroli ?
   • jak określić rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli ?
   • jak określić czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości?

   Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości

   • poinformowanie pracowników – w jaki sposób i w jakim terminie należy to zrobić?
   • forma i treść informacji dla pracownika należącego do grupy objętej kontrolą trzeźwości – czy konieczna jest indywidualizacja takiego powiadomienia?

   Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli – techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego obowiązku.

   Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

   • Czy pracodawca ma obowiązek odsunąć pracownika od pracy?
   • Jak kwalifikować okres nieświadczenia przez pracownika pracy z tego powodu?

   Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości?

   Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?

   • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
   • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

   Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości

   • odpowiedzialność porządkowa
   • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

   Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika

   • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
   • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia

   Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego

   • kiedy pracodawca może wystąpić z taki żądaniem?
   • pod jakim warunkiem może to zrobić pracownik?

   Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

   • przesłanki dopuszczalności
   • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
   • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

   Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

   • jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • w jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
   • czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
   • w jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
   • w jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?

   Obowiązek poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika podczas kontroli – techniczne i organizacyjne aspekty realizacji tego obowiązku.
   Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

   • czy pracodawca ma obowiązek odsunąć pracownika od pracy?
   • jak kwalifikować okres nieświadczenia przez pracownika pracy z tego powodu?

    Czy pracownik ma obowiązek poddania się kontroli trzeźwości?

    Jak dokumentować kontrolę trzeźwości?

    • czy można dokumentować fakt kontroli, gdy nie wykazała ona obecności alkoholu w organizmie pracownika?
    • jakie informacje należy zawrzeć w dokumencie kontroli, która doprowadziła do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie pracownika i gdzie przechowywać taki dokument?

    Odpowiedzialność pracownicza związana z naruszeniem obowiązku trzeźwości

    • odpowiedzialność porządkowa
    • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
    • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

    Okres niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku, gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika

    • kwalifikacja prawna tego okresu z punktu widzenia przepisów prawa pracy
    • skutki dla prawa pracownika do wynagrodzenia

    Prawo do żądania przeprowadzenia kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego

    • kiedy pracodawca może wystąpić z taki żądaniem?
    • Pod jakim warunkiem może to zrobić pracownik ?

    Kontrola pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu

    • przesłanki dopuszczalności
    • rodzaje środków działających podobnie do alkoholu na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia
    • odpowiednie stosowanie przepisów art. 221c 2–12 K.p. (dotyczą kontroli trzeźwości)

    Obowiązki pracodawcy (administratora) dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z kontrolą pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu

    • jakie obowiązki wynikające z RODO ciążą na pracodawcy występującym w roli administratora danych osobowych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
    • w jaki sposób prawidłowa określić cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne takiego przetwarzania w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
    • jak powinno wyglądać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osób wykonujących w imieniu pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
    • jakie okresy retencji może przyjąć pracodawca dla przetwarzania danych w związku z poddaniem pracowników badaniu trzeźwości?
    • czy konieczne jest zawarcie przez pracodawcę umowy powierzenia z podmiotem zewnętrznym realizującym w imieniu i na rzecz pracodawcy badanie trzeźwości pracowników?
    • w jaki sposób pracodawca powinien zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO wobec pracownika poddanego badaniu trzeźwości? Jak zbudować Klauzulę Informacyjną, za pośrednictwem której pracodawca realizuje obowiązek informacyjny?
    • w jaki sposób pracodawca może wykazać spełnienie zasady rozliczalności w przypadku, gdy pracownik odmawia potwierdzenia przyjęcia Klauzuli Informacyjnej?
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie kontrola trzeźwości w pracy poprowadzi:

    Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu kontroli przestrzegania prawa pracy i bhp w firmach i instytucjach, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli, oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych.
    Od 1997 jego aktywność koncentruje się na prowadzeniu szkoleń dla menedżerów i pracodawców z zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób kierujących pracownikami.
    Brał aktywny udział w postępowaniach skargowych. Rozpatrywał skargi wnoszone do PIP na pracodawców oraz skargi dot. nieprawidłowego rozpatrywania skarg pracowników przez Inspektorów.
    Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
    Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.

    Prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
    Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
    Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
    Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

    Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

    • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
    • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
    • dokumentacji w zatrudnieniu,
    • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
    • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
    • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
    METODY

    Kontrola trzeźwości w pracy – metody szkolenia:

    Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

    ADRESACI

    Szkolenie kontrola trzeźwości w pracy adresujemy do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników zarządzających pracownikami
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    • Przedstawicieli Związków Zawodowych

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kontrola trzeźwości w pracy:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    95%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    95%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
     • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

      Forbis Sp. z o.o. Krystyna

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.