In Akademia Menedżera, HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/przypadki-prawa-pracy

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

– poważne zmiany w przepisach, analiza skomplikowanych problemów, kolizje prawne, nowe interpretacje, orzecznictwo. Odpowiedzi na pytania, których nie znajdziesz w przepisach!

Weź udział w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie kadr do rozwiązania najtrudniejszych przypadków prawa pracy z jakimi borykają się pracodawcy w dobie pandemii!
Bądź na bieżąco z nowymi przepisami prawa pracy, które budzą wiele wątpliwości w praktyce,
począwszy od pracy zdalnej, wynagradzania za czas nieświadczenia pracy, optymalizacji w zakresie czasu pracy, przesuwania, czy odwołania z urlopu, po zwalnianie pracowników.

Unikniesz pułapek i poznasz nowe ukryte obowiązki pracodawców!
Dostaniesz odpowiedzi na pytania, których nie znajdziesz w przepisach!

Charyzmatyczny Sędzia Sądu Pracy z bogatą praktyką orzeczniczą wskażę kolizje nowych przepisów ze starymi, podpowie jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i wskaże najczęściej popełniane błędy przez pracodawców, które mogą skutkować pozwami i roszczeniami ze strony pracowników oraz konsekwencjami w przypadku kontroli PIP.
Poznasz przykłady rozwiązań zaczerpnięte z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualne stanowiska, interpretacje, orzecznictwo.

Działaj zgodnie z prawem i uchroń firmę przed popełnianiem błędów, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe!

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

Zapisz się już dziś i skorzystaj z wiedzy Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest doprecyzowanie jakie zmiany w Prawie Pracy wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 oraz jej kolejne nowelizacje.

PROGRAM

Szkolenie Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu – program:

 Czy wiesz:

 1. Jakie są podstawy i zasady wynagradzania pracownika, który nie świadczy pracy?
 2. Jak ustalać wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy?
 3. W jaki sposób rozumieć pojęcie gotowości do pracy?
 4. Czy okoliczności „nie zawinione” przez pracodawcę wpływają na nabycie praw do świadczeń pieniężnych?
 5. Jak kształtuje się wynagrodzenie pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy z mocy porozumienia stron?
 6. W jaki sposób radzić sobie z doręczeniami oświadczeń woli i wiedzy pracownikowi w związku z niemożnością uznania przesyłki za doręczoną? (doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę np. pracownikowi pracującemu zdalnie, doręczenie świadectwa pracy).
 7. Czy przepisy pandemiczne wpływają na okresy wypowiedzeń?
 8. W jaki sposób przepisy pandemiczne wpływają na zakaz konkurencji?
 9. Jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, telepracą a pracą domową wykonywaną doraźnie
 10. Jaka jest forma wprowadzenia pracy zdalnej?
 11. Gdzie przechowywać dokumenty dotyczące pracy zdalnej w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej?
 12. Jak może wyglądać przykładowy regulamin pracy zdalnej i dlaczego warto go wprowadzić?
 13. Jakie środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jaką obsługę logistyczną ma obowiązek zapewnić pracodawca?
 14. Czy pracownik może mieć roszczenia z tytułu polecenia pracy zdalnej wstecz i jakie?
 15. Jak ustalić wysokość ewentualnych ekwiwalentów i świadczeń?
 16. Kiedy pracownik będzie mógł zgłosić roszczenia uzupełniające?
 17. Czy pracownik może korzystać z własnego sprzętu i na jakich zasadach?
 18. W jaki sposób ustalić, czy miejsce świadczenia pracy zdalnej spełnia wymogi w zakresie bhp?
 19. Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 20. Czy praca zdalna musi być wykonywana z domu czy z każdego innego miejsca według decyzji pracownika? Jakie jest miejsce pracy zdalnej?
 21. Jakie są skutki odmowy dostosowania się do polecenia pracy zdalnej?
 22. Jak ma wyglądać – jaka ma być treść, ewidencji wykonywanych czynności i dlaczego warto ją polecić?
 23. Jaka jest relacja ewidencji wykonywanych czynności do ewidencji czasu pracy?
 24. Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji?
 25. Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
 26. Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 27. Czy można ustalić ryczałt za pracę godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej?
 28. Jak rozkłada się ciężar dowodu w sprawie o godziny nadliczbowe. Jaka jest moc dowodowa ewidencji czynności sporządzanej przez pracownika?
 29. W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
 30. Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 31. Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 32. Czy pracodawca w każdym czasie może cofnąć polecenie pracy zdalnej?
 33. Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 34. Czy pracownik może odmówić powrotu do zakładu pracy z powodu obaw zarażenia COVID-19?
 35. Czy pracownik może pracować zdalnie za granicą?
 36. Czy część załogi może pracować w telepracy a część zdalnie?
 37. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy i sprzętu ppoż. dla pracownika wykonującego pracę w domu?
 38. Czy pracownik któremu polecono pracę zdalną ma prawo dostępu do zakładu pracy?
 39. Jak zadbać o prawidłową komunikację pracowników świadczących pracę poza zakładem z przełożonym?
 40. Jak wyglądają obowiązki pracownika dotyczące uprzedzania o nieobecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy zdalnej?
 41. Czy praca zdalna może być świadczona incydentalnie i jak wówczas wygląda rozkład czasu pracy?
 42. Jaki wpływ ma wykonywanie czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej?
 43. Jak wygląda zgoda na wyjścia prywatne i  ich odpracowanie w pracy zdalnej?
 44. Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień  i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie? Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
 45. Czy w czasie kwarantanny zamiast zwolnienia można mieć urlop lub pracować zdalnie?
 46. Co daje istotny wzrost obciążenia funduszu płac i jak go obliczać?
 47. Gdzie poszukiwać rozwiązań w zakresie optymalizacji czasu pracy oraz oszczędności kosztów pracy? Jakie legalne rozwiązania mogą być stosowane i jak je wprowadzać?
 48. Jakie są zalety wydłużonego okresu rozliczeniowego i jakimi zasadami rządzi się grafik (harmonogram)?
 49. Jakim ograniczeniom w ustawodawstwie pandemicznym podlega odpoczynek dobowy i tygodniowy? Kiedy pracodawca może naruszyć odpoczynek dobowy pracownika i jak się go równoważy?
 50. Jakie znaczenie ma planowanie urlopów wypoczynkowych z punktu widzenia organizacji pracy?
 51. Kiedy pracodawca może przesunąć urlop wypoczynkowy albo odwołać z urlopu?
 52. Jakie konsekwencje finansowe ponosi pracodawca w związku z przesunięciem urlopu i odwołaniem z urlopu wypoczynkowego?
 53. Jakie są różnice pomiędzy likwidacją stanowiska pracy a redukcją w zatrudnieniu i jak prawidłowo ustalić kryteria doboru do zwolnienia?
WYKŁADOWCA

Szkolenie najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilka tysięcy specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce. Zrealizowała cykle szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. i wielu innych.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii – metody szkolenia:

Szkolenie Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

 • Pracodawców, Właścicieli Firm
 • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
 • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Najtrudniejsze zagadnienia Prawa Pracy w dobie pandemii:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.