http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2020

Szkolenie Prawo pracy w 2020 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz planowane zmiany w przepisach

– warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania PP w praktyce, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
2019 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy.
Większość z nich do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.

Zmianie uległy między innymi przepisy Kodeksu Pracy dotyczące:

 • dyskryminacji
 • odszkodowań z tytułu mobbingu
 • roszczeń z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę
 • trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
 • żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
 • urlopów wypoczynkowych
 • uprawnień rodzicielskich
 • przedawnienia roszczeń pracowniczych
 • zakresie monitoringu pracownika.

Pojawiają się kolejne zmiany, m.in. przepisów o wynagrodzeniach za pracę w 2020 roku, które skutkują licznymi wątpliwościami związanymi z problematyką świadczeń pieniężnych.
W planach są dalsze istotne zmiany w prawie, które umocnią pozycję pracowników.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2020 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2020 roku wybrali również:

Czas pracy w 2020 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy w 2020 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2020 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2020 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2020 roku – program szkolenia:

1. Wynagrodzenie za pracę w 2020r.

Płaca minimalna. Kategorie składników wynagrodzenia za pracę, których nie uwzględnia się w płacy minimalnej. Dodatek stażowy i sposób jego obliczania. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych ze stosunkiem pracy i wpływ rozgraniczenia tych pojęć na potrącenia i zajęcia komornicze. Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami pieniężnymi (odprawa pieniężna, odprawa emerytalna lub rentowa, premiowanie pracownika).
Informacja o wynagrodzeniu pracownika – tajemnica pracodawcy czy pracownika?
Zakaz ujawniania informacji o wynagrodzeniu i dalsze konsekwencje.

2. Funkcjonowanie w praktyce zmian Kodeksu pracy obowiązujących od 7 września 2019r.

– zmiany przepisów w zakresie dyskryminacji
– zmiana przepisów w zakresie odszkodowania z tytułu mobbingu
– zmiany przepisów związane z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia umowy o prac
– zmiany w zakresie trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
– zmiany przepisów w zakresie żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
– zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich
– zmiany w  zakresie przedawnienia roszczeń pracowniczych

3. Planowane,  rewolucyjne zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych

– wymiary urlopów po nowemu; wymiar urlopu a staż
– wymiar urlopu a umowa zlecenie
– plany urlopowe (po zmianach przepisów w orzecznictwie)
– obwarowania w zakresie możliwości przesunięcia terminu urlopu
– kiedy urlop wypoczynkowy przepadnie
– zmiany w zakresie urlopu na żądanie – moment zgłoszenia urlopu na żądanie; kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie
– karty urlopowe  (wnioski urlopowe) – miejsce przechowywania i okres przechowywania
– rezygnacja z planu urlopowego
– przedawnienie urlopu wypoczynkowego
– ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w orzecznictwie
– udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie
– urlop wypoczynkowy a dni na poszukiwanie pracy
urlop wypoczynkowy a niezdolność do pracy – kontrowersje w orzecznictwie
– praca na urlopie wypoczynkowym dla innego pracodawcy
– odwołanie z urlopu wypoczynkowego w praktyce i orzecznictwie
– skutki samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– konsekwencje wykonywania (świadczenia) pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego; urlop wypoczynkowy a zobowiązanie pozostawania przez pracownika „pod telefonem”
– zmuszanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju
– odmowa wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika
samowolne podjęcia pracy przez pracownika na urlopie wypoczynkowym oraz na polecenie pracodawcy – konsekwencje w orzecznictwie.

4. Dalsze ograniczenia w przepisach w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umowy o pracę.

5. Zmiany w zakresie rodzajów (typów) umów o pracę

– zatrudnienie doraźne

6. Nowość – „PRACA DOMOWA” czyli mini telepraca – przesłanki uznania pracy za pracę domową. Praca domowa a telepraca.

7. Wpływ zmian Kodeksu pracy z 4 maja 2019r. na dokumentację pracowniczą

– zmiany w zakresie kwestionariuszy osobowych i świadectwach pracy.

8. Wyjaśnienie nowych pojęć

– co to są dane kontaktowe?
– jak rozumieć miejsce zamieszkania i obowiązki pracownika w tym zakresie
– pojęcie „najbliższego członka rodziny” – kto to jest?
– przebieg zatrudnienia a sposób wykonywania pracy

9. Zasady pobierania innych danych od kandydatów i pracowników.

10. Jak długo przechowywać dokumentację związaną z procesem rekrutacji – kontrowersje wynikające z odmiennego stanowisko UODO i Ministra Cyfryzacji. Zagrożenia dla pracodawców.

11. Zmiany w zakresie badań profilaktycznych pracowników i ich wpływ na dokumentację pracowniczą oraz inne ważne, kontrowersyjne zagadnienia związane z badaniami

– badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy
– utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy
– czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy (w orzecznictwie SN)?
kierowanie pracownika na badania pomimo ważności badań w orzecznictwie SN 
– pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego

12. Kolejne zmiany w zakresie monitoringu pracownika oraz wprowadzenie przepisów o pobieraniu danych biometrycznych od pracownika

– na jakich zasadach prowadzić legalny monitoring w miejscu pracy (rodzaje monitoringu i cele)
– monitoring a akta osobowe pracownika
– postępowanie pracodawcy w przypadku żądania przez pracownika przetwarzania wizerunku za pomocą kamer
– pobieranie danych biometrycznych – skutek odmowy przez pracownika udostępniania takich danych

13. Problemy pracodawców ze stosowaniem przepisów o aktach osobowych`

– forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów
– akta osobowe pracownika i ich prawidłowa chronologia
– budowanie dokumentacji pracowniczej w sposób prawidłowy
– co oznacza prowadzenie dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdego pracownika?
– zakres dokumentacji pracowniczej
– nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy
– obowiązki informacyjne pracodawcy; zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej
– sposób zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne pracodawcy – jak je prawidłowo wypełniać?
– wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym
– wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej
– problematyka notatek służbowych w aktach osobowych

14. Projektowana zmiana przepisu w zakresie rozliczania szóstego dnia pracy pracownika a obecny stan prawny – problemy pracodawców

– rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy)
– zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego
– dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
– postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy
– jak dokumentować brak uzgodnienia
– odpowiedzialność za wykroczenie
– kiedy nie ma winy pracodawcy

15. Kolejne zmiany w przepisach

szkolenia bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno  – biurowych
– zmiany w zaświadczeniach dotyczących bhp
– nowe karty wypadków przy pracy
– posiłki profilaktyczne po nowemu
– przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy

16. Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach pracowniczych oraz najczęstsze problemy pracodawców

– rozwiązanie zawartej umowy o prace przed nadejściem terminu do nawiązania stosunku pracy (rozpoczęcia pracy)
– skutki ”porzucenia pracy” przez pracownika w sferze rozwiązania stosunku pracy
– niezrozumiałe oświadczenia pracowników o rozwiązaniu umowy o pracę
– notatki służbowe i dokumentowanie zdarzeń w trakcie trwania stosunku pracy
– czy notatka służbowa w aktach osobowych  narusza  dobra osobiste pracownika?
– czy notatka służbowa jest dopuszczalna?
– czego unikać przy sporządzaniu notatek służbowych?
– problematyka dokumentacji dokumentującej rozmowy dyscyplinujące
badanie pracownika alkomatem pracodawcy – w orzecznictwie i po zmianach przepisów od 4 maja 2019r.
– E-ZLA w praktyce oraz nowe zasady zawiadamiania o badaniu kontrolnym a wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z jego celem
– szkalowanie pracodawcy na portalach społecznościowych
– nagrywanie przez pracowników przełożonych w miejscu pracy
– świadczenie pracy lub podejmowanie innych czynności na zwolnieniu lekarskim przez pracownika (wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem)
– podejmowanie pracy zarobkowej na zwolnieniu lekarskim
– samowolne przerwy w pracy i opuszczanie stanowiska pracy przez pracowników
– zmiana okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
– dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego
– wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego
– problematyka podróży służbowej w kontekście nadgodzin i odpoczynku pracownika
17. Inne bieżące problemy związane z przebiegiem zatrudnienia

WYKŁADOWCA

Trenerem szkolenia Prawo Pracy w 2020 roku będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów największych firm w Polsce KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Do tej pory z jej kursów prawa pracy skorzystało kilka tysięcy menedżerów z największych firm w Polsce.
Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2020 roku – metody szkoleniowe:

Szkolenie Prawo pracy w 2020 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2020 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy dla menedżerów:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
99%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
100%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca przekazał praktyczne przykłady, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy zawodowej. Wysoko jakość materiałów dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie wykładowcy prowadzącego szkolenie".

   FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A. Wioletta
  • "Bardzo dynamicznie prowadzone szkolenie, teoria poparta wyrokami Sądu, prosty język przekazu, umiejętna dyskusja z uczestnikami szkolenia".

   TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. Grażyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
  Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.