http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2021?date=70487

Prawo pracy w 2023/2024 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów

– jak odnaleźć się w „maratonie” zmian prawa pracy. Jak dostosować dokumentację pracowniczą, procedury, jak prawidłowo stosować zmienione przepisy prawa – trudne przypadki i przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach pracowniczych.

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania PP w praktyce, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
2023 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy.
Większość z nich do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.
Wybraliśmy dla Ciebie 35 palących pytań, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi w przepisach!

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2021 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2023/2024 roku wybrali również:

Czas pracy w 2023 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 listopada 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy w 2023 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2023 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2021 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 roku – program szkolenia:

 1. Wpływ zmian przepisów na dokumentację pracowniczą.
 2. Jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą – akta osobowe i pozostałe dokumenty.
 3. Jak archiwizować wnioski, które mogą być składane obecnie elektronicznie (np. wniosek o urlop opiekuńczy, wnioski pracownika zdalnego o wyjście prywatne i odbiór nadgodzin, zdalną okazjonalną i inne).
 4. Gdzie przechowywać wniosek wynikający z nowego uprawnienia pracowniczego – wniosek o zmianę rodzaju umowy, „bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy”.
  Jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić?
  Czy wniosek ten będzie dotyczył umowy na okres próbny?
  Jakie są skutki braku odpowiedzi lub naruszenia terminu odpowiedzi? Kto odpowie za popełnione wykroczenie?
 5. Gdzie i jak archiwować wniosek o elastyczną organizację pracy. Wymogi formalne wniosku – co pracownik ma obowiązek w nim wskazać? Termin rozpoznania wniosku. Co to jest elastyczna organizacja pracy? Jak prawidłowo stosować przerywany system czasu pracy, którego pracownik może zażądać?
  Jak postąpić z wnioskiem o system pracy weekendowy, skrócony tydzień pracy?
  Pułapki wynikające z żądania ruchomego rozkładu czasu albo różnych godzin rozpoczynania pracy. Kto może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie w przypadku utrudniania tego uprawnienia.
 6. Na czym może polegać dyskryminacja pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy i na co uważać.
 7. Zawiłości związane z zatrudnieniem na okres próbny po zmianach przepisów. W jakim trybie pracownik może żądać wyjaśniania przyczyny wypowiedzenia umowy na okres próbny. Jak postąpić z takim wnioskiem i gdzie go archiwizować?
 8. Weryfikacja treści zawieranych umów o pracę pod kątem zmienionych przepisów. O czym warto pomyśleć przy zawieraniu umowy? Co dodatkowo w niej przewidzieć?
 9. Nacisk nowych przepisów na informację o warunkach zatrudnienia i konsekwencje prawne za nierzetelną  informację lub jej brak. Jak często zmieniać informację. Które elementy mogą być podane poprzez odesłanie do przepisów  prawa, a które nie.
 10. Aktualny wymiar czasu pracy oraz okres wypowiedzenia w nowej informacji o warunkach zatrudnienia – wątpliwości w sposobie podania informacji.
 11. Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy i powiązanie tego z prawidłową informacją o warunkach zatrudnienia. Jakie mogą być zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami świadczenia pracy.
 12. Weryfikacja dotychczasowych umów, zasad etyki i regulaminów pod katem zgodności z zakazem zabraniania pracownikowi podejmowania innego zatrudnienia. Jak się ma do tego umowa o zakazie konkurencji? Zasada lojalności a prawo bycia w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
 13. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia. Konsultacja ze związkami zawodowymi. Jak prawidłowo przeprowadzać konsultację związkową. Sztandarowe zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN. Co oznacza  istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przykłady błędów pracodawcy. Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje? Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać? Na co uważać przy formułowaniu wypowiedzenia na przykładach orzeczeń i praktyki sądów pracy.
 14. Jak prawidłowo w praktyce realizować obowiązek informowania o awansie zawodowym i wolnych stanowiskach pracy.
 15. Jak ewidencjonować czas szkoleń odbywanych przez pracownika zaliczanych do czasu pracy. Co ze szkoleniami poza rozkładem czasu pracy? Jak je rozliczać? Co z odpoczynkiem pracownika? Weryfikacja polityki szkoleniowej i procedur. Szkolenia po godzinach niepełnosprawnego pracownika a nadgodziny. Szkolenie weekendowe a czas pracy. Kurs na uprawnienia spawalnicze w godzinach pracy. Art. 94 ze zn. 13 Kp a umowa lojalnościowa zawarta z pracownikiem. Opłacenie kursu a kwestia zaliczenia do czasu pracy.
 16. Nowe zwolnienie pracy z powodu „siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych”. Nowe uprawnienie pracownika. Jakie orzecznictwo SN można wykorzystać w tym zakresie.
 17. Jak rozumieć pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych? Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia? Kiedy pracodawca może odmówić takiego zwolnienia. Czy pojęcie siły wyższej jest zdefiniowane? Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia? Czy awaria samochodu to siła wyższa? Uzasadnienie wniosku. Wpływ tego uprawnienia na świadectwo  pracy.
 18. Urlop opiekuńczy. Nowe uprawnienie pracownika.
 19. Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje lub na jaka inną osobę. W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek i co powinien zawierać? Kiedy można odmówić?  Czy można żądać udokumentowania „poważnych względów medycznych” lub ich opisania? Na czym polega ochrona związana z korzystaniem z tego uprawnienia.  Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia? Wpływ tego uprawnienia na świadectwo pracy.
 20. Nowe ochrony przez zwolnieniem z pracy i prowadzeniem czynności przygotowawczych przed zwolnieniem. Kto może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie? Jak liczyć okresy ochrony. Jak naprawić popełniony błąd związany z naruszeniem ochrony.
 21. Czy pracownik korzystający wychowujący dziecko do lat 8 może wybrać sobie jedno z uprawnień wynikających ze zmienionego przepisu? Czy możliwa jest zgoda na jednostkową delegację w przypadku korzystania z zakazu?
 22. Jak poradzić sobie z dopuszczeniem pracownika do pracy po urlopach opiekuńczym i związanych z rodzicielstwem. Jak postępować po powrocie pracownika z uprawnień rodzicielskich? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika? Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich? Nowy art. 186 ze zn. 4 Kp. Jak prawidłowo powierzyć inną pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN. Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające w takim przypadku? W jakim trybie powierzyć „inną” pracę.
 23. Dokumentacja pracownicza a nowe przepisy wykonawcze z dnia 8 maja 2023r. w przedmiocie wniosków o uprawnienia rodzicielskie.
 24. Jak długo ważne są wnioski o uprawnienia związane z rodzicielstwem? Czy należy je odnawiać?
 25. Sposób wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę w przypadku niższej dobowej normy czasu pracy.
 26. Nowe przerwy w pracy. Weryfikacja postanowień regulaminów pracy w tym zakresie. Czy przerwy mogą być kumulowane? Jak je prawidłowo  ustalać?
 27. Jak prawidłowo prowadzić nową część E akt osobowych? Jak i w jaki sposób usuwać dane wrażliwe? Czy wolno przechowywać dane o trzeźwości lub użyciu środków odurzających poza aktami? Czy znasz rozporządzenie w sprawie badań?
 28. Notatki służbowe. Czy wolno sporządzać notatki służbowe? Gdzie je przechowywać i jaka może być ich treść? Jak dokumentować zdarzenia?
 29. Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu. Czy można żądać akt stanu cywilnego celem udokumentowania zwolnienia na zgon i pogrzeb?
 30. Przerwa na karmienie piersią w praktyce. Czy można ustalać uprawnienie do przerwy na karmienie piersią?
 31. Jaka jest ważność wniosku niepełnosprawnego pracownika o wyrażenie zgody przez lekarza profilaktyka na pracę w równoważnym systemie czasu pracy lub prace nadliczbową? Gdzie taki wniosek przechowywać?
 32. Czy dostarczenie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności oznacza konieczność uaktualnienia informacji o warunkach zatrudnienia?
 33. Dostarczenie dwóch różnych zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych od dwóch lekarzy medycyny pracy – jak postąpić?
 34. Zawiłości związane z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 53Kp. Najczęściej dostrzegane błędy pracodawców. Wyłączny charakter skorzystania z art. 53 § 1 pkt 1) lit. a Kodeksu pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Liczenie okresu zasiłkowego.
 35. Jak postąpić w przypadku skrócenia świadczenia rehabilitacyjnego i gotowości wcześniejszego powrotu przez pracownika?
 36. Jak postąpić w przypadku pracownika objętego ochrona przedemerytalna, który stracił zdolność do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku?
 37. Jak postąpić w razie porzucenia pracy przez pracownika oraz tymczasowego aresztowania. Powiadomienie o tymczasowym aresztowaniu pracownika.
 38. Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy kadr.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2023 roku – metody szkolenia:

Szkolenie Prawo pracy w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy w 2023 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

24.11.2023 Szkolenie online
690 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.