http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-prawo-pracy-2024

Prawo pracy w 2024 roku – najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów

– jak odnaleźć się w „maratonie” zmian prawa pracy. Najnowsza zmiana przepisów z 22 września 2023 roku – rewolucja w sporach pracowniczych? Jak dostosować dokumentację pracowniczą, procedury, jak prawidłowo stosować zmienione przepisy prawa. Nadchodzi koniec nierównego wynagradzania kobiet i mężczyzn – przejrzystość wynagrodzeń i raportowanie luki płacowej. Trudne przypadki i przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach pracowniczych.

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę stosowania PP w praktyce, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
2023 rok obfitował w liczne zmiany w Prawie Pracy, ostatnie weszły w życie 22 września br. Powiemy o skutkach zmian w KPC dla pracodawców – rewolucja w sporach pracowniczych?
Większość zmian do dziś budzi wątpliwości interpretacyjne i stwarza wiele problemów w praktyce.
Wybraliśmy dla Ciebie 36 palących pytań, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi w przepisach!
Dowiesz się co zmieni dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń?
Które spółki i kiedy mają obowiązek kalkulowania, ujawniania i wyjaśniania przyczyn luki płacowej (gender pay gap)?

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie z Prawa Pracy w 2023 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2023/2024 roku wybrali również:

Czas pracy w 2023 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Prawo Pracy w 2023 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia Prawo pracy w 2023 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z planowanymi zmianami w 2021 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 roku – program szkolenia:

 1. Jakie są możliwe zmiany przepisów w roku 2024r.? Jaki będzie kierunek zmian?
 2. Na czym polega wzmocnienie ochrony działacza związkowego po zmianach przepisów?
 3. Co ze zmianami w zakresie ogłoszeń o prace i wymogów wynagrodzenia za pracę?
 4. 22 września 2023 roku w życie weszły przepisy wzmacniające ochronę zwolnionych. Jaki wpływ na pozycję pracodawcy będą miały znowelizowane przepisy? Komu będzie przysługiwać ochrona w świetle nowych przepisów? I co warto wiedzieć o zmianach?
 5. Jaki jest wpływ ostatnich zmian na dokumentację pracowniczą?
 6. Jak prawidłowo i gdzie prowadzić dokumentację pracowniczą – akta osobowe i pozostałe dokumenty.
 7. Jak archiwizować wnioski, które mogą być składane obecnie elektronicznie (np. wniosek o urlop opiekuńczy, wnioski pracownika zdalnego o wyjście prywatne i odbiór nadgodzin, zdalną okazjonalną i inne).
 8. Gdzie przechowywać wniosek wynikający z nowego uprawnienia pracowniczego – wniosek o zmianę rodzaju umowy, „bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy”.
  Jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić?
  Czy wniosek ten będzie dotyczył umowy na okres próbny?
  Jakie są skutki braku odpowiedzi lub naruszenia terminu odpowiedzi? Kto odpowie za popełnione wykroczenie?
 9. Gdzie i jak archiwować wniosek o elastyczną organizację pracy. Wymogi formalne wniosku – co pracownik ma obowiązek w nim wskazać? Termin rozpoznania wniosku. Co to jest elastyczna organizacja pracy? Jak prawidłowo stosować przerywany system czasu pracy, którego pracownik może zażądać?
  Jak postąpić z wnioskiem o system pracy weekendowy, skrócony tydzień pracy?
  Pułapki wynikające z żądania ruchomego rozkładu czasu albo różnych godzin rozpoczynania pracy. Kto może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie w przypadku utrudniania tego uprawnienia.
 10. Na czym może polegać dyskryminacja pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy i na co uważać.
 11. Zawiłości związane z zatrudnieniem na okres próbny po zmianach przepisów. W jakim trybie pracownik może żądać wyjaśniania przyczyny wypowiedzenia umowy na okres próbny. Jak postąpić z takim wnioskiem i gdzie go archiwizować?
 12. Weryfikacja treści zawieranych umów o pracę pod kątem zmienionych przepisów. O czym warto pomyśleć przy zawieraniu umowy? Co dodatkowo w niej przewidzieć?
 13. Nacisk nowych przepisów na informację o warunkach zatrudnienia i konsekwencje prawne za nierzetelną  informację lub jej brak. Jak często zmieniać informację. Które elementy mogą być podane poprzez odesłanie do przepisów  prawa, a które nie.
 14. Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy i powiązanie tego z prawidłową informacją o warunkach zatrudnienia. Jakie mogą być zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami świadczenia pracy.
 15. Weryfikacja dotychczasowych umów, zasad etyki i regulaminów pod katem zgodności z zakazem zabraniania pracownikowi podejmowania innego zatrudnienia. Jak się ma do tego umowa o zakazie konkurencji? Zasada lojalności a prawo bycia w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
 16. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia. Konsultacja ze związkami zawodowymi. Jak prawidłowo przeprowadzać konsultację związkową. Sztandarowe zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN. Co oznacza  istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przykłady błędów pracodawcy. Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje? Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać? Na co uważać przy formułowaniu wypowiedzenia na przykładach orzeczeń i praktyki sądów pracy.
 17. Jak prawidłowo w praktyce realizować obowiązek informowania o awansie zawodowym i wolnych stanowiskach pracy.
 18. Jak ewidencjonować czas szkoleń odbywanych przez pracownika zaliczanych do czasu pracy. Co ze szkoleniami poza rozkładem czasu pracy? Jak je rozliczać? Co z odpoczynkiem pracownika? Weryfikacja polityki szkoleniowej i procedur. Szkolenia po godzinach niepełnosprawnego pracownika a nadgodziny. Szkolenie weekendowe a czas pracy. Kurs na uprawnienia spawalnicze w godzinach pracy. Art. 94 ze zn. 13 Kp a umowa lojalnościowa zawarta z pracownikiem. Opłacenie kursu a kwestia zaliczenia do czasu pracy.
 19. Nowe zwolnienie pracy z powodu „siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych”. Nowe uprawnienie pracownika. Jakie orzecznictwo SN można wykorzystać w tym zakresie.
 20. Jak rozumieć pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych? Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia? Kiedy pracodawca może odmówić takiego zwolnienia. Czy pojęcie siły wyższej jest zdefiniowane? Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia? Czy awaria samochodu to siła wyższa? Uzasadnienie wniosku. Wpływ tego uprawnienia na świadectwo  pracy.
 21. Urlop opiekuńczy. Nowe uprawnienie pracownika.
 22. Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje lub na jaka inną osobę. W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek i co powinien zawierać? Kiedy można odmówić?  Czy można żądać udokumentowania „poważnych względów medycznych” lub ich opisania? Na czym polega ochrona związana z korzystaniem z tego uprawnienia.  Kto poniesie odpowiedzialność za utrudnianie tego uprawienia? Wpływ tego uprawnienia na świadectwo pracy.
 23. Nowe ochrony przez zwolnieniem z pracy i prowadzeniem czynności przygotowawczych przed zwolnieniem. Kto może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie? Jak liczyć okresy ochrony. Jak naprawić popełniony błąd związany z naruszeniem ochrony.
 24. Czy pracownik korzystający wychowujący dziecko do lat 8 może wybrać sobie jedno z uprawnień wynikających ze zmienionego przepisu? Czy możliwa jest zgoda na jednostkową delegację w przypadku korzystania z zakazu?
 25. Jak radzić sobie z dopuszczeniem pracownika do pracy po urlopach opiekuńczym i związanych z rodzicielstwem. Jak postępować po powrocie pracownika z uprawnień rodzicielskich? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika? Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich? Nowy art. 186 ze zn. 4 Kp. Jak prawidłowo powierzyć inną pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN. Czy konieczne jest wypowiedzenie zmieniające w takim przypadku? W jakim trybie powierzyć „inną” pracę.
 26. Dokumentacja pracownicza a nowe przepisy wykonawcze z dnia 8 maja 2023r. w przedmiocie wniosków o uprawnienia rodzicielskie.
 27. Nowe przerwy w pracy. Weryfikacja postanowień regulaminów pracy w tym zakresie. Czy przerwy mogą być kumulowane? Jak je prawidłowo  ustalać?
 28. Jak prawidłowo prowadzić nową część E akt osobowych? Jak i w jaki sposób usuwać dane wrażliwe? Czy wolno przechowywać dane o trzeźwości lub użyciu środków odurzających poza aktami? Czy znasz rozporządzenie w sprawie badań?
 29. Notatki służbowe. Czy wolno sporządzać notatki służbowe? Gdzie je przechowywać i jaka może być ich treść? Jak dokumentować zdarzenia?
 30. Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu. Czy można żądać akt stanu cywilnego celem udokumentowania zwolnienia na zgon i pogrzeb?
 31. Przerwa na karmienie piersią w praktyce. Czy można ustalać uprawnienie do przerwy na karmienie piersią?
 32. Jaka jest ważność wniosku niepełnosprawnego pracownika o wyrażenie zgody przez lekarza profilaktyka na pracę w równoważnym systemie czasu pracy lub prace nadliczbową? Gdzie taki wniosek przechowywać?
 33. Dostarczenie dwóch różnych zaświadczeń lekarskich z badań profilaktycznych od dwóch lekarzy medycyny pracy – jak postąpić?
 34. Zawiłości związane z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie art. 53Kp. Najczęściej dostrzegane błędy pracodawców. Wyłączny charakter skorzystania z art. 53 § 1 pkt 1) lit. a Kodeksu pracy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Liczenie okresu zasiłkowego.
 35. Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy kadr.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo Pracy w 2023 roku – metody szkolenia:

Szkolenie Prawo pracy w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ADRESACI

Szkolenie Prawo Pracy w 2023 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawo pracy w 2023 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.