In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-zmiany-w-prawie-pracy-2023

Szkolenie rewolucyjne zmiany w Prawie pracy w 2023 roku – 100 zagadnień dotyczących badania trzeżwości i nowych zasad pracy zdalnej

– najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne oraz kolejne planowane w 2023 roku zmiany tłumaczy Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców.

Wielkie zmiany w Kodeksie pracy zostały uchwalone!
Czy znasz nowe zasady dotyczące pracy zdalnej i badania trzeźwości?
Czy Twoja organizacja jest przygotowana do ich stosowania?

Nowe przepisy budzą wiele pytań i wątpliwości wśród pracodawców. Nakładają na pracodawców szereg obowiązków i wymagają bardzo dokładnego rozpoznania i ostrożności w ich wprowadzaniu!
Sprawdź co się zmieniło i jakie będą konsekwencje zmian!

Nie masz już nad czym się zastanawiać! Czas nie działa na Twoją korzyść!
Weź udział w szkoleniu otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!

Wybraliśmy dla Ciebie ponad 100 kontrowersyjnych pytań dotyczących badania trzeźwości i pracy zdalnej po nowelizacji 2023r., na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi i które budzą największe wątpliwości interpretacyjne!

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Powiemy między innymi:

 • jak należy dostosować akta osobowe do pracy zdalnej?
 • gdzie i jakie dokumenty pracy zdalnej przechowywać w dokumentacji pracowniczej? 
 • kiedy pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości?
 • w jaki sposób kontrolować trzeźwość, jak długo przechowywać wyniki badania i jak usuwać te dane?
 • co ma zawierać część E akt osobowych po zmianach rozporządzenia? 
 • jakie wymogi musi spełniać urządzenie do badania trzeźwości?
 • co w przypadku powołania się przez pracownika na psychozę alkoholową?
 • kiedy pracodawca nie dopuszcza pracownika do wykonywania pracy?
 • dlaczego warto przygotować odrębne pomieszczenie do testowania?
 • czy można badać pracownika przy wejściu do pracy, w trakcie pracy i przy wyjściu z zakładu?
 • co obowiązkowo należy uwzględnić w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • kiedy można odmówić dopuszczenia pracownika do pracy? co powinna zawierać informacja o niedopuszczeniu do pracy? co z przepracowaną częścią dniówki?
 • gdzie określono szczegółowo warunki i metody badań, sposób dokumentowania oraz wykaz środków  działających podobnie do alkoholu?
 • Jak postąpić po utracie mocy obowiązującej przepisów o pracy zdalnej w związku z treścią nowych przepisów Kodeksu pracy? Przepisy przejściowe – nowe obowiązki.
 • Jak prawidłowo wskazać więcej niż jednio miejsce świadczenia pracy w hybrydzie i jak określić w informacji zasady przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami?
 • Czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej zza granicy? Skutki w zakresie obciążeń publicznoprawnych w zarysie dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Kiedy A1?
 • Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną? Jak rozumieć pojęcie „najbliższego” członka rodziny i czym różni się to pojęcie od „członka rodziny”?
 • Czy żądanie pracy zdalnej dotyczy także pracownika, którego dziecko ukończyło 18 lat?
 • Jaka powinna być treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników? Co pracodawca musi określić w porozumieniu?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 • Jakie dostarczać materiały i narzędzia? Jakie są inne obowiązki w zakresie sprzętu, w tym serwis i instalacja urządzeń?
 • Jak ustalić wysokość ekwiwalentu? Jakie pracownik może mieć roszczenia z tego tytułu?
 • Czy ekwiwalent  może być zastąpiony ryczałtem? Co z tymi świadczeniami w przypadku tzw. hybrydy? 
 • Jakie są zasady kontroli bhp w zdalnej? Pod jakimi warunkami kontrola może być przeprowadzona?
 • Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 • Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 • Czy czasem pracy jest czas pomiędzy wysłaniem pierwszego a drugiego maila w ciągu „dniówki”?
 • W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
 • Jaka jest istota przerywanego i zadaniowego systemu czasu pracy w kontekście pracy zdalnej?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 • Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 • Co z wykonywaniem czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej?
 • Jak wygląda zgodna na wyjścia prywatne i ich odpracowanie w pracy zdalnej?
 • Jak rozliczyć dyżur pracownika pracującego zdalnie?
 • Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji? Umyślne działanie na szkodę pracodawcy.
 • Jak prawidłowo określić ryzyko zawodowe pracownika zdalnego? Co brać po uwagę? Jaka jest treść ryzyka? Jaka jest odpowiedzialność za niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym (orzecznictwo SN).
 • Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie?
  Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
  Jaka jest dopuszczalna forma wnioskowania i jak w takiej sytuacji archiwizować dokumentację pracowniczą.

To jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie czekają pracodawców w najbliższym czasie.

Podpowiemy jakich kolejnych zmian przepisów należy oczekiwać w 2023r. i jak się do nich przygotować?

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy w 2023 roku?

Nasze szkolenie zmiany w prawie pracy w 2023 roku uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które mogą popełnić pracodawcy stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia Prawo pracy w 2023 roku wybrali również:

Kontrola trzeźwości w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku – cele szkolenia:

Celem szkolenia zmiany w prawie pracy w 2023 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów oraz z kolejnymi planowanymi zmianami w 2023 roku.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie zmiany w Prawie Pracy w 2023 roku – program:

Czy wiesz:

Jakie są ostateczne zmiany prawa pracy dotyczące weryfikacji trzeźwości pracowników i uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia lub podejrzenia zażycia środków działających podobnie do alkoholu

 1. Jakie są cele kontroli trzeźwości pracowników?
 2. Jakie są zasady kontroli trzeźwości?
 3. Jak rozumieć stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości?
 4. Jakie obowiązują metody badania stanu trzeźwości?
 5. Jakie wymogi musi spełniać urządzenie?
 6. Kiedy uznaje się stan braku obecności alkoholu w organizmie pracownika?
 7. Jakie są zasady i zakres przetwarzania informacji o badaniu trzeźwości?
 8. Gdzie przechowywać dane?
 9. Przechowywanie informacji w przypadku wymierzenia kary porządkowej?
 10. Jakie kary można wymierzyć pracownikowi i jakie inne konsekwencje zastosować w razie stwierdzenia nietrzeźwości? Najczęstsze błędy pracodawców.
 11. Co w przypadku powołania się przez pracownika na psychozę alkoholową?
 12. Kiedy następuje przedłużenie czasu przechowywania danych?
 13. Jak usuwać dane?
 14. Gdzie wprowadzić zasady kontroli  trzeźwości?
 15. Co obowiązkowo należy uwzględnić w przepisach wewnątrzzakładowych? Jak procedować zmiany?
 16. Jakie są obowiązki informacyjne? Obowiązki wobec pracowników i nowozatrudnionych pracowników.
 17. Kiedy można odmówić dopuszczenia pracownika do pracy?
 18. Co powinna zawierać informacja o niedopuszczeniu do pracy?
 19. Co z przepracowaną częścią dniówki?
 20. Jak rozumień pojęcie „uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego”?
 21. Czy obejmuje „firmę” ochroniarską? Wyjaśnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 22. Kto i kiedy (w jakich sytuacjach) przeprowadza badanie krwi pracownika?
 23. Jakie badania przeprowadzają organy powołane do ochrony porządku publicznego?
 24. Kto dokonuje pobrania krwi?
 25. Jak postąpić z czasem niedopuszczenia pracownika do pracy w różnych wariantach w zależności od wyników badań?
 26. Co zawiera dokumentacja potwierdzająca badanie wykonane przez uprawniony organ?
 27. Jaką informację otrzymuje pracownik od organu powołanego do ochrony porządku publicznego?
 28. Kiedy można wprowadzić kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu?
 29. Jakie są uprawnienia pracodawcy w razie stwierdzenia lub podejrzenia zażycia środków działających podobnie do alkoholu?
 30. Kto zleca badanie krwi lub moczu?
 31. Jakie są zasady przeprowadzenia tych badań?
 32. Jak dokumentuje się badania zażycia środków działających podobnie do alkoholu?
 33. Co zawiera dokumentacja?
 34. Gdzie określono szczegółowo warunki i metody badań, sposób dokumentowania oraz  wykaz środków  działających podobnie do alkoholu?
 35. Czy badania dotyczą osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy? Zakres badanych osób.
 36. Jak ustalić trzeźwość pracownika pracującego zdalnie?
 37. Co ma zawierać część E akt osobowych po zmianach rozporządzenia? 

Jakie są nowe zasady pracy zdalnej po zmianach przepisów w 2023 roku?

 1. Jakie są „odmiany” pracy zdalnej?  
 2. Jak postąpić po utracie mocy obowiązującej przepisów o pracy zdalnej w związku z treścią nowych przepisów Kodeksu pracy? Przepisy przejściowe – nowe obowiązki.
 3. O jakie dokumenty należy zadbać?
 4. Gdzie może być wykonywana praca zdalna? Wpływ miejsca (miejsc) świadczenia pracy na treść umowy o pracę i informację o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów „sierpniowych” (wynikających z dyrektyw).
  Jak prawidłowo wskazać więcej niż jednio miejsce świadczenia pracy w hybrydzie i jak określić w informacji zasady przemieszczania się pomiędzy tymi miejscami zgodnie z nowymi przepisami?
 5. Czy jest możliwe świadczenie pracy zdalnej zza granicy?
  Skutki w zakresie obciążeń publicznoprawnych w zarysie dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę (podstawowe zasady). Kiedy A1?
 6. Do kogo należy inicjatywa wprowadzenia zdalnej?
 7. Kiedy pracodawca może polecić pracę zdalną? Jaka jest forma polecenia?
 8. Jak należy rozmieć pojęcia stanu nadzwyczajnego oraz okresowego niezapewnienie bhp z powodu siły wyższej? Co to jest „siła wyższa”? Jak należy rozumieć to pojęcie? 
 9. Czy pracodawca może cofnąć polecenie pracy zdalnej i z jakim terminem uprzedzenia?
 10. Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?
  Jak rozumieć pojęcie „najbliższego” członka rodziny i czym różni się to pojęcie od „członka rodziny”?
  Jak czytać orzeczenia o stopniach niepełnosprawności?   
  Czy i jak dokumentować prawo pracownika do domagania się pracy zdalnej?
 11. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej, kiedy i w jakiej formie?
 12. Czy żądanie pracy zdalnej dotyczy także pracownika, którego dziecko ukończyło 18 lat?
 13. Jaka powinna być treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników?
  Co pracodawca musi określić w porozumieniu?
 14. Jaki jest obecnie wymagany tryb zawarcia porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej? Jak wdrażać porozumienie?
 15. Co dzieje się w sytuacji, gdy porozumienie nie zostało zawarte?
 16. W jaki sposób praca zdalna wpływa na informację o warunkach zatrudnienia?
 17. Jaka jest obecnie forma przekazania informacji?
 18. Jak przebiega zaprzestanie pracy zdalnej? Czy wniosek jest wiążący i jakie obowiązują terminy?
 19. Co w związku z pracą zdalną nie może stanowić przyczyny rozwiązania umowy o pracę?
 20. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej?
 21. Jakie dostarczać materiały i narzędzia? Jakie są inne obowiązki w zakresie sprzętu, w tym serwis i instalacja urządzeń?
 22. Jak wygląda kwestia pokrycia kosztów z tytułu pracy zdalnej? Gdzie powinna znaleźć się regulacja dotycząca ekwiwalentu? Jak ustalić jego wysokość? Jakie pracownik może mieć roszczenia?
 23. Jak zapewniać pracownikowi pomoc techniczną?
 24. Jakie wymagania powinny spełniać materiały i narzędzia do pracy zdalnej?
 25. Czy ekwiwalent może być zastąpiony ryczałtem?
  Jakie są parametry ustalania wysokości obu świadczeń – ekwiwalentu i ryczałtu?
  Co z tymi świadczeniami w przypadku tzw. hybrydy?
  Czy świadczenia ustalać proporcjonalnie? Co obejmują wskazane świadczenia z tytułu pracy zdalnej? Gdzie poza regulaminem lub porozumieniem powinna być informacja o tych świadczeniach?
 26. Czy istnieje obowiązek zmiany procedur ochrony danych osobowych pracy zdalnej?
 27. Czy istnieją obowiązki w zakresie szkoleń i instruktażu w pracy zdalnej?
 28. Czy potwierdzać i jak odbycie takich instruktaży i szkoleń?
 29. Jakie informacje przekazują sobie wzajemnie pracodawca i pracownik?
 30. Jak przeprowadzać kontrolę pracy zdalnej w zakresie bhp?
 31. Jakie są zasady kontroli bhp w zdalnej? Pod jakimi warunkami kontrola może być dokonywana?
 32. Jak postępować w razie ustalenia uchybień w miejscu pracy zdalnej w wyniku kontroli przestrzegania bhp, czy naruszenia procedury ochrony danych osobowych?
 33. Jakie są gwarancje w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu pracownika zdalnego?
 34. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia dostępu do pomieszczeń zakładu?
 35. Czy szkolenie wstępne bhp może odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?
 36. Przy jakich rodzajach prac nie stosuje się pracy zdalnej?
 37. Jak prawidłowo określić ryzyko zawodowe pracownika zdalnego? Co brać po uwagę? Jaka jest treść ryzyka? Jaka jest odpowiedzialność za niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym (orzecznictwo SN).
 38. Czy pracownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się z ryzykiem zawodowym i jaka jest jego forma?
 39. Jaki jest obowiązek w zakresie potwierdzenia przez pracownika zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu pracy zdalnej?
 40. W jaki sposób pracownik organizuje stanowisko w pracy zdalnej?
 41. Jakie są zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadku w pracy zdalnej?
  Jak i kiedy dokonuje się oględzin? Kiedy dojdzie do zerwania związku z pracą? Co w sytuacji braku współpracy poszkodowanego pracownika?
 42. Czym ryzykujesz zgadzając się na wykonywanie pracy w danym dniu częściowo w zakładzie pracy a częściowo w domu z punktu widzenia wypadkowości i czasu pracy?
 43. Co to jest praca zdalna okazjonalna?
  Jak ją stosować w praktyce? Jaki jest limit i co w sytuacji jego przekroczenia?
  Jaka jest forma wnioskowania i czy pracodawca jest związany wnioskiem?
  Czy zdalna okazjonalna dotyczy pracownika pracującego już zdalnie w hybrydzie?
  Praca okazjonalna a zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego. Co z potwierdzeniem wykorzystania dni pracy zdalnej w świadectwie pracy? 
  Z jakich obowiązków jest zwolniony pracodawca w pracy zdalnej okazjonalnej, a z jakich nie?
  Co z bhp w pracy zdalnej okazjonalnej?
 44. Jak ma wyglądać – jaka ma być treść, ewidencji wykonywanych czynności i dlaczego warto ją polecić?
 45. Jaka jest relacja ewidencji wykonywanych czynności do ewidencji czasu pracy?
 46. Jakie mogą być konsekwencje zaniechania przez pracownika prowadzenia ewidencji na polecenie pracodawcy, a także jakie są konsekwencje nierzetelnych adnotacji? Umyślne działanie na szkodę pracodawcy.
 47. Czy pracownika w pracy zdalnej obowiązuje rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę?
 48. Kiedy występują nadgodziny w pracy zdalnej?
 49. Czy czasem pracy jest czas pomiędzy wysłaniem pierwszego a drugiego maila w ciągu „dniówki”?
 50. Czy można ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych przy pracy zdalnej? Jak ustalić ryczałt?
 51. W jakim systemie i rozkładzie czasu pracy może pracować pracownik wykonujący pracę zdalnie?
 52. Jak zmienić systemy i rozkłady czasu pracy w pracy zdalnej?
 53. Jakie są konsekwencje pracy zdalnej „przez cały dzień” z przerwami? Jak nie wolno organizować pracy zdalnej i jakie są konsekwencje dla pracodawcy?
 54. Jaka jest istota przerywanego i zadaniowego systemu czasu pracy w kontekście pracy zdalnej?
 55. Jak potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy zdalnej?
 56. Jak postępować w sytuacji, gdy pracownik w pracy zdalnej narusza odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 57. Jak dyscyplinować i kontrolować pracownika w pracy zdalnej?
 58. Czy część załogi może pracować zdalnie? Kto dokonuje wyboru?
 59. Co z wykonywaniem czynności prywatnych przez pracownika w pracy zdalnej?
 60. Jak wygląda zgoda na wyjścia prywatne i ich odpracowanie w pracy zdalnej?
 61. Jak poradzić sobie z udzielaniem zwolnień i urlopów pracownikom świadczącym pracę zdalnie?
  Czy nadal obowiązuje karta urlopowa i inne dokumenty pracownicze?
  Jaka jest dopuszczalna forma wnioskowania i jak w takiej sytuacji archiwizować dokumentację pracowniczą?
 62. Jak udzielać w pracy zdalnej nowego urlopu opiekuńczego i zwolnienia z powodu siły wyższej i innych uprawnień pracowniczych?
 63. Jak doprowadzić do rozwiązania umowy pracę na odległość z pracownikiem pracującym zdalnie?
 64. Jak rozliczyć dyżur pracownika pracującego zdalnie?
 65. Jakich kolejnych zmian przepisów należy oczekiwać w 2023r.? Jak się do nich przygotować? Jaki jest stopień zaawansowania prac nad nowymi przepisami, w tym tzw. „sierpniowych”?
 66. Czy wiesz o zmianach w dokumentacji pracowniczej?
 67. Jak należy dostosować akta osobowe do pracy zdalnej?
 68. Gdzie i jakie dokumenty pracy zdalnej przechowywać w dokumentacji pracowniczej? 
WYKŁADOWCA

Szkolenie zmiany w prawie pracy w 2023 roku poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku – metody szkolenia:

Szkolenie zmiany w prawie pracy w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.

ADRESACI

Szkolenie zmiany w prawie pracy w 2023 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników i Specjalistów działów kadr
 • Szefów Zespołów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
 • Specjalistów bhp
 • Przedstawicieli związków zawodowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zmiany w prawie pracy w 2023 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.