In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/urlopy-zwolnienia-od-pracy-ograniczenie-uprawnien-pracowniczych-2

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2022 roku. Wyzwania dla HR związane z wdrożeniem dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

– jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy? Jak dyrektywa work-life balance zmieni polski Kodeks Pracy? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Chcesz się dowiedzieć jaką rewolucję w urlopach rodzicielskich wprowadzi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 i przygotować się do zmian w polskim Kodeksie Pracy? (do 2 sierpnia 2022 r. Polska musi implementować unijną dyrektywę). 
Urlop opiekuńczy, nowe zwolnienia od pracy, zmiany w sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego oraz elastyczna organizacja pracy dla rodziców – to planowane zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Chcesz być na bieżąco z najnowszym orzecznictwem i interpretacjami?
Masz wątpliwości związane z udzielaniem urlopów i innych zwolnień od pracy?
Chcesz uniknąć błędów popełnianych przez HR i poznać rozwiązania skomplikowanych przypadków związanych z udzielaniem urlopów i innego rodzaju zwolnień od pracy w 2022 roku?

Nie czekaj! Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami!
Weź udział w szkoleniu, spotkaj się z wybitnym Ekspertem prawa pracy – unikniesz błędów i raz na zawsze wyjaśnisz swoje wątpliwości!

Czego możesz oczekiwać na szkoleniu?

Dowiesz się między innymi:

 • Jak zmienią przywileje pracownicze związane z opieką nad dziećmi od 2 sierpnia 2022 roku?
 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowoduje wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
 • Na jakich zasadach będzie można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

Sprawdź, czy wiesz:

 • Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
 • Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 • W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego?
 • Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 • Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
 • Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?
 • Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 • Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 2 pkt 1 KP?
 • Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 • Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu?
 • Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy?
 • Jakie formy zwolnienia od pracy przewiduje dyrektywa ws. równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD)), która ma niebawem zostać wdrożona do polskiego sytemu prawnego?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?
 • Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut?
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
 • Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu?
 • W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 • W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni faktycznie przepracowanych?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 • Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 • Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych?
 • Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 • Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Wymiar urlopu wypoczynkowego narzuconego przez pracodawcę?

   Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

  Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


  Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Urlopy, zwolnienia od pracy – cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących udzielania, rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy w 2021 roku.

  PROGRAM

  Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy – program:

  NOWOŚĆ!

  Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158) – do 2 sierpnia 2022 r. Polska ma obowiązek wprowadzić rewolucyjne zmiany.
  Co się zmieni?

  Jakie zmiany pociąga za sobą wdrożenie dyrektywy w zakresie:

  • urlopu ojcowskiego
  • urlopu rodzicielskiego

  Na czym ma polegać:

  • urlop opiekuńczy/rodzinny
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

  Projekty zmian w polskim prawie w celu wdrożenia dyrektywy

  • propozycje w zakresie urlopu opiekuńczego
  • planowane zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem
  • propozycje w zakresie urlopu rodzinnego
  • planowane zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem

   Urlop wypoczynkowy

   Pierwszy urlop
   Ustalanie wymiaru urlopu

   • staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
   • wymiar etatu a wymiar urlopu
   • urlop uzupełniający
   • zmiana etatu a wymiar
   • wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców

   Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
   Urlop proporcjonalny
   Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
   Planowanie urlopu

   • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
   • podział na części (art. 165 KP)
   • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
    – odwołanie z urlopu

   Urlop na żądanie
   Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)
   Szczególne regulacje urlopowe

   • urlop pracownika młodocianego
   • pracownicy niepełnosprawni
   • pracownicy tymczasowi

   Zagadnienia szczególne

   • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
   • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
   • przestój a urlop wypoczynkowy
   • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
   • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy

   Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
   Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

   Urlop bezpłatny

   Dwa tryby

   • na wniosek pracownika
   • z inicjatywy pracodawcy

   Wpływ na uprawnienia pracownicze

   Inne urlopy

   Urlop szkoleniowy

   • komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
   • z inicjatywy pracodawcy

   Urlop doktoranta

   • przesłanki nabycia prawa do urlopu
   • fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

   Zwolnienia od pracy – skomplikowane przypadki, które musisz znać!

   Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):

   • przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
   • przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
   • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
   • na ślub zakonny dziecka
   • pogrzeb babci/dziadka małżonka
   • byłego małżonka
   • teściowej/teścia byłego małżonka
   • sposób usprawiedliwienia
   • wynagrodzenie za czas zwolnienia

   Zwolnienie od pracy na dziecko
   Przypadki określone w innych przepisach

   • badania i szkolenie bhp
   • opieka nad członkiem rodziny
   • powódź
   • dni na poszukiwanie pracy
   • działacze związkowi i SIP

   Urlopy związane z rodzicielstwem

   Macierzyński

   • katalog osób uprawnionych
   • podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami

   Rodzicielski

   • podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
   • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar

   Wychowawczy

   • maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
   • obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
   • ochrona trwałości stosunku pracy
   • wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

   Ojcowski

   • zasady korzystania
   • śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego

   2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia

   • podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
   • korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie urlopy, zwolnienia od pracy poprowadzi:

    Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Wieloletni Ekspert PIP w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy, autor komentarzy do kodeksu pracy.

    Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

    Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

    Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

    • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
    • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
    • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
    • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
    • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
    • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
    • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

    Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

    METODY

    Urlopy, zwolnienia od pracy – metody szkolenia:

    Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

    ADRESACI

    Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
    • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
    • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    99%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

     • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

     • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

      Konfucjusz
     • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

      Nazwa firmy Jan Kowalski
     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.