In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/urlopy-zwolnienia-od-pracy-ograniczenie-uprawnien-pracowniczych-2

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku. Jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy?

– wyzwania dla HR – praktyka stosowania nowych przepisów i… nie tylko. Analiza skomplikowanych przypadków, nowe przepisy i interpretacje, orzecznictwo.

Urlop opiekuńczy, nowe zwolnienia od pracy, zmiany w sposobie wykorzystania urlopu rodzicielskiego oraz elastyczna organizacja pracy dla rodziców – to najnowsze zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
A  do tego przykłady różnego rodzaju okresów nieświadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub świadczeń alternatywnych, które komplikują obowiązki pracodawcom.

Takie są dzisiejsze wyzwania HR-u!

Bądź na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami, orzecznictwem, interpretacjami i przypadkami, które pojawią się w Twojej pracy zawodowej!
Jeśli:
Masz trudności związane z udzielaniem urlopów i innych zwolnień od pracy?
Chcesz uniknąć błędów popełnianych przez HR i poznać rozwiązania skomplikowanych przypadków związanych z udzielaniem urlopów i innego rodzaju zwolnień od pracy w 2023 roku?

Weź udział w szkoleniu, spotkaj się z wybitnym Ekspertem prawa pracy – unikniesz błędów i raz na zawsze wyjaśnisz swoje wątpliwości!

Czego możesz oczekiwać na szkoleniu?

Dowiesz się między innymi:

 • Jak zmieniły się przywileje pracownicze związane z opieką nad dziećmi?
 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
 • Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
 • Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?

A ponadto sprawdź, czy wiesz:

 • Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
 • Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 • W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego?
 • Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 • Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
 • Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?
 • Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 • Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 2 pkt 1 KP?
 • Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 • Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu?
 • Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy?
 • Jakie formy zwolnienia od pracy przewiduje dyrektywa ws. równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD)), która ma niebawem zostać wdrożona do polskiego sytemu prawnego?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?
 • Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut?
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
 • Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu?
 • W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 • W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni faktycznie przepracowanych?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 • Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 • Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych?
 • Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 • Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Wymiar urlopu wypoczynkowego narzuconego przez pracodawcę?

   Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

  Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


  Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Urlopy, zwolnienia od pracy – cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących udzielania, rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy w 2021 roku.

  PROGRAM

  Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy – program:

  Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158). Co się zmieniło?

  Jakie zmiany spowodowało wdrożenie dyrektywy w zakresie:

  • urlopu ojcowskiego
  • urlopu rodzicielskiego

  Na czym polega:

  • urlop opiekuńczy/rodzinny
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

    Urlop wypoczynkowy

    Pierwszy urlop
    Ustalanie wymiaru urlopu

    • staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
    • wymiar etatu a wymiar urlopu
    • urlop uzupełniający
    • zmiana etatu a wymiar
    • wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców

    Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
    Urlop proporcjonalny
    Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
    Planowanie urlopu

    • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
    • podział na części (art. 165 KP)
    • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
     – odwołanie z urlopu

    Urlop na żądanie
    Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)
    Szczególne regulacje urlopowe

    • urlop pracownika młodocianego
    • pracownicy niepełnosprawni
    • pracownicy tymczasowi

    Zagadnienia szczególne

    • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
    • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
    • przestój a urlop wypoczynkowy
    • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
    • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy

    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
    Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

    Urlop bezpłatny

    Dwa tryby

    • na wniosek pracownika
    • z inicjatywy pracodawcy

    Wpływ na uprawnienia pracownicze

    Inne urlopy

    Urlop szkoleniowy

    • komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
    • z inicjatywy pracodawcy

    Urlop doktoranta

    • przesłanki nabycia prawa do urlopu
    • fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

    Zwolnienia od pracy – skomplikowane przypadki, które musisz znać!

    Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):

    • przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
    • przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
    • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
    • na ślub zakonny dziecka
    • pogrzeb babci/dziadka małżonka
    • byłego małżonka
    • teściowej/teścia byłego małżonka
    • sposób usprawiedliwienia
    • wynagrodzenie za czas zwolnienia

    Zwolnienie od pracy na dziecko
    Przypadki określone w innych przepisach

    • badania i szkolenie bhp
    • opieka nad członkiem rodziny
    • powódź
    • dni na poszukiwanie pracy
    • działacze związkowi i SIP

    Urlopy związane z rodzicielstwem

    Macierzyński

    • katalog osób uprawnionych
    • podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami

    Rodzicielski

    • podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
    • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar

    Wychowawczy

    • maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
    • obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
    • ochrona trwałości stosunku pracy
    • wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

    Ojcowski

    • zasady korzystania
    • śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego

    2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia

    • podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
    • korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich
     WYKŁADOWCA

     Szkolenie urlopy, zwolnienia od pracy poprowadzi:

     Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Wieloletni Ekspert PIP w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy, autor komentarzy do kodeksu pracy.

     Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

     Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

     Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

     • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
     • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
     • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
     • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
     • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
     • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
     • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

     Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

     METODY

     Urlopy, zwolnienia od pracy – metody szkolenia:

     Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

     ADRESACI

     Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

     • Pracodawców, Właścicieli Firm
     • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
     • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
     • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
     • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

     Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy:

     POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
     98%
     ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
     98%
     UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
     99%

     MIEJSCE SZKOLENIA

     KARTA ZGŁOSZENIA

     OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

      KONSULTANT


      KINGA LALKO-SMOŁKA
      KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 150
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      AGNIESZKA WALAS
      SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 153
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      OPINIE KLIENTÓW


      • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

      • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

      • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

       Konfucjusz
      • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

       Nazwa firmy Jan Kowalski
      • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

       Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

      Newsletter


      BĄDŹ NA BIEŻĄCO

      z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

       Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.