In Akademia Menedżera, HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/urlopy-zwolnienia-od-pracy-ograniczenie-uprawnien-pracowniczych-2

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2021 roku – analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo, dyrektywa 2017/0085 (COD)

– jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy w świetle zmian przepisów?

Masz wątpliwości związane z udzielaniem urlopów i innych zwolnień od pracy?
Chcesz być na bieżąco z przepisami i najnowszym orzecznictwem?
Chcesz uniknąć błędów popełnianych przez HR i poznać rozwiązania skomplikowanych przypadków związanych z udzielaniem urlopów i innego rodzaju zwolnień od pracy w 2021 roku?

Weź udział w szkoleniu, spotkaj się z wybitnym Ekspertem prawa pracy – unikniesz błędów i raz na zawsze wyjaśnisz swoje wątpliwości!

Czego możesz oczekiwać na szkoleniu?

Dowiesz się między innymi:

 • Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy mogą być warunki atmosferyczne?
 • Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 • W jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego?
 • Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 • Czy pracownikowi przysługuje „urlop okolicznościowy” z tytułu własnego ślubu kościelnego, który ma się odbyć w pewien czas po ślubie cywilnym?
 • Czy pracownik ma prawo do „urlopu okolicznościowego” z tytułu śmierci i pogrzebu byłego małżonka lub byłej teściowej?
 • Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 • Ile dni „urlopu okolicznościowego” przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka tuż po porodzie?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia podyplomowe ma prawo do urlopu szkoleniowego?
 • Czy pracownik uczęszczający na studia doktoranckie ma prawo do urlopu szkoleniowego z art. 1031 2 pkt 1 KP?
 • Czy tzw. wyjście prywatne może trwać cały dzień?
 • Czy pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu?
 • Jakie zasady rządzą dniami wolnymi na poszukiwanie pracy?
 • Jakie formy zwolnienia od pracy przewiduje dyrektywa ws. równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD)), która ma niebawem zostać wdrożona do polskiego sytemu prawnego?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy i wymiaru etatu?
 • Jak prawidłowo ustalić wymiar dniowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiary etatu w trakcie roku kalendarzowego?
 • Na czym polega zasada niepodzielności urlopu wypoczynkowego i jakie są od niej wyjątki?
 • Czy pierwszy urlop w życiu należy udzielać z dokładnością do godzin i minut?
 • Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu jednoczesnym (równoległym)?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?
 • Czy pracownik zatrudniony na 1/8 etatu ma prawo do 32 dni urlopu?
 • Czy pracownik zatrudniony w systemie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 24 godzin ma prawo do niespełna 9 dni urlopu?
 • W jakich przypadkach urlop wypoczynkowy może zostać udzielony na część dnia pracy?
 • W jakich przypadkach pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
 • W jakim przypadku liczba dni urlopu wypoczynkowego może być większa od liczby dni faktycznie przepracowanych?
 • W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 • W jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
 • Jaki jest termin wymaganej wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • W jaki sposób nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności wpływa na prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 • Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 • Jakie są zasady nabywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych?
 • Jakie zasady rządzą korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 • Jakimi uprawnieniami rodzice mający status pracownika mogą się podzielić między sobą?
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Wymiar urlopu wypoczynkowego narzuconego przez pracodawcę?

   Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!

  Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


  Uczestnicy szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy wybrali również:
  Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Urlopy, zwolnienia od pracy – cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących udzielania, rozliczania urlopów i innych zwolnień od pracy w 2021 roku.

  PROGRAM

  Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy – program:

  I. Urlop wypoczynkowy

  Pierwszy urlop
  Ustalanie wymiaru urlopu

  • staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
  • wymiar etatu a wymiar urlopu
  • urlop uzupełniający
  • zmiana etatu a wymiar
  • wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców

  Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)
  Urlop proporcjonalny
  Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)
  Planowanie urlopu

  • kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
  • podział na części (art. 165 KP)
  • przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
   – odwołanie z urlopu

  Urlop na żądanie
  Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)
  Szczególne regulacje urlopowe

  • urlop pracownika młodocianego
  • pracownicy niepełnosprawni
  • pracownicy tymczasowi

  Zagadnienia szczególne

  • urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
  • zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
  • przestój a urlop wypoczynkowy
  • urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
  • określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy

  Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

  II. Urlop bezpłatny

  Dwa tryby

  • na wniosek pracownika
  • z inicjatywy pracodawcy

  Wpływ na uprawnienia pracownicze

  III. Inne urlopy

  Urlop szkoleniowy

  • komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
  • z inicjatywy pracodawcy

  Urlop doktoranta

  • przesłanki nabycia prawa do urlopu
  • fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

  IV. Zwolnienia od pracy

  Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):

  • przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
  • przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
  • czy urlop okolicznościowy przysługuje:
  • na ślub zakonny dziecka
  • pogrzeb babci/dziadka małżonka
  • byłego małżonka
  • teściowej/teścia byłego małżonka
  • sposób usprawiedliwienia
  • wynagrodzenie za czas zwolnienia

  Zwolnienie od pracy na dziecko
  Przypadki określone w innych przepisach

  • badania i szkolenie bhp
  • opieka nad członkiem rodziny
  • powódź
  • dni na poszukiwanie pracy
  • działacze związkowi i SIP

  V. Urlopy związane z rodzicielstwem

  Macierzyński

  • katalog osób uprawnionych
  • podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami

  Rodzicielski

  • podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar

  Wychowawczy

  • maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
  • obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
  • ochrona trwałości stosunku pracy
  • wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

  Ojcowski

  • zasady korzystania
  • śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego

  2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia

  • podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
  • korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich

  VI. NOWOŚĆ! Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2017/0085 (COD))

  Jakie zmiany pociąga za sobą wdrożenie dyrektywy w zakresie:

  • urlopu ojcowskiego
  • urlopu rodzicielskiego

  Na czym ma polegać:

  • urlop opiekuńczy/rodzinny
  • zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

  Projekty zmian w polskim prawie w celu wdrożenia dyrektywy

  • propozycje w zakresie urlopu rodzinnego
  • planowane zmiany w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie urlopy, zwolnienia od pracy poprowadzi:

  Dr nauk prawnych, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Jeden z niewielu ekspertów w Polsce legitymujących się specjalizacją w zakresie delegowania pracowników polskich do pracy za granicę. Posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych prostym zrozumiałym językiem, co podkreślają uczestnicy szkoleń i warsztatów. Wieloletni Ekspert PIP w zakresie interpretacji przepisów prawa pracy, autor komentarzy do kodeksu pracy.

  Biegły sądowy z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicę, wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach.

  Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

  Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

  • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
  • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
  • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
  • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
  • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
  • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
  • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

  Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.

  METODY

  Urlopy, zwolnienia od pracy – metody szkolenia:

  Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  ADRESACI

  Szkolenie Urlopy, zwolnienia od pracy adresowane jest do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Urlopy, zwolnienia od pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.