In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/wynagrodzenia-place-jawnosc-wynagrodzen-rownosc-plac

Porozmawiajmy o wynagrodzeniach w 2022 roku – nowe obowiązki, wątpliwości interpretacyjne, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

– Polski Ład, zasada równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn i jawność płac w organizacji. Warsztaty dla HR i pracodawców.

Czy wiesz:

 • jakie zmiany w obszarze transparentności wynagrodzeń czekają pracodawców w najbliższym czasie?
 • jak będzie realizowane prawo do zadawania pytań przez pracowników w zakresie płac?
 • jak będzie kształtował się obowiązek usuwania różnic w zakresie płac?
 • jak będą kształtowały się roszczenia pracowników z powodu nierównych płac?
 • kiedy różne wynagrodzenia nie stanowią dyskryminacji?
 • co w praktyce oznacza zasada równości wynagrodzeń dla pracowników bez względu na płeć?
 • jak rozumieć pojęcia „ta sama praca” i „praca o takiej samej wartości”?
 • jak zmieni się definicja mobbingu uwzględniająca różnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć?
 • jakie będą kary i sankcje za naruszenie zasady nierównego traktowania w zakresie płac kobiet i mężczyzn?
 • jakie obowiązki informacyjne dotyczące wysokości wynagrodzeń będzie miał pracodawca w procesie rekrutacji?
 • jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy przy tworzeniu regulaminu wynagradzania?
 • czy pracodawca zapłaci wynagrodzenie za czas pracy zdalnej w sytuacji przerwy w dostawie internetu?
 • jak ustalić ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej?
 • co oznacza gotowość do pracy i czy pracownik musi ją manifestować dla zachowania prawa do wynagrodzenia?
 • co z wynagrodzeniem za przestój w pracy? – ile zapłaci pracodawca za przestój? jakie błędy popełniają najczęściej pracodawcy przy obliczaniu wynagrodzenia za przestój?
 • czy wadliwość wykonania pracy przez pracownika może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia?
 • jakie odszkodowanie przysługuje pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika?
 • czy pracownik może dochodzić wynagrodzenia ustalonego „pod stołem”? jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w świetle „Nowego Ładu”?
 • jak określić normy pracy, stanowiące miernik pracy? – sposób wprowadzenia normy i jej zmiana.
 • jak rozdzielać nagrody pieniężne, żeby uniknąć zarzutu dyskryminacji?
 • jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracowników, żeby nie narazić pracodawcy na proces sądowy?
 • jak prawidłowo rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej? – błędy pracodawców skutkujące pozwami
 • jak kształtuje się ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?
 • jakie błędy są popełniane przy naliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, naliczaniu odpraw emerytalnych, rentowych, z tytułu zwolnienia z pracy, itd.?
 • kiedy świadczenie jest „nienależne” i do zwrotu?

Weź udział w szkoleniu, sprawdź jak ostatnie zmiany wpłynęły na praktykę w obszarze wynagradzania i premiowania pracowników, otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!
Dowiesz się co dla pracodawców oznacza przejrzystość płac, równość i jawność wynagrodzeń i praca o tej samej wartości.

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022?

Nasze szkolenie dotyczące wynagrodzeń uwzględnia wszystkie bieżące oraz planowane zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy wyjaśni wątpliwości interpretacyjne, przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.

Sprawdź czy Twoje systemy wynagradzania i premiowania są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie zawierają błędów!
Nie narażaj się na roszczenia i pozwy ze strony pracowników oraz kontrole PIP !


Uczestnicy szkolenia wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 roku wybrali również:

Czas pracy w 2021 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 – cele szkolenia:

Celem szkolenia wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz w związku z planowanymi zmianami w 2022 roku.

PROGRAM

Szkolenie wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 – program szkolenia:

Czy wiesz:

1. Jakie zmiany przepisów prawa czekają nas w zakresie przejrzystości wynagrodzeń?

2. O co pracodawca nie będzie mógł pytać na etapie rekrutacji?

3. Jakie na etapie rekrutacji będą obowiązki w zakresie płac?

4. Jak realizować obowiązki informacyjne o wynagrodzeniu innych pracowników?

5. Podziały na grupy zawodowe i płeć?

6. Co z klauzulą zakazującą informowanie o wysokości wynagrodzenia?
Orzecznictwo SN.

7. Jak dyrektywa wpłynie na wynagrodzenia w zakresie grup kapitałowych?

8. Jak pracodawca będzie realizował obowiązek publikowania informacji o wynagrodzeniach?

9. Jak będzie realizowane prawo do zadawania pytań przez pracowników w zakresie płac?
Komunikacja w zakresie płac.

10. Jak będzie kształtował się obowiązek usuwania różnic w zakresie płac?

 • analiza systemu wynagrodzeń
 • spójna struktura stanowisk pracy
 • grupowanie stanowisk
 • ustalanie „widełek” płacowych
 • porównanie wynagrodzenia wewnątrz struktury pracodawcy i w kontekście rynku pracy

11. Jak będą kształtowały się roszczenia pracowników z powodu nierównych płac? Wyrównanie wynagrodzenia.

12. Jak zmieni się definicja mobbingu uwzględniająca różnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć?

13. Jakie będą kary i sankcje za naruszenie zasady nierównego traktowania w zakresie płac kobiet i mężczyzn? Cofnięcie publicznych świadczeń.

14. Co z osobami zatrudnionymi na podstawie kontaktów menadżerskich?

15. O nowym obowiązku uzasadnia wysokości wynagrodzenia w „Polskim Ładzie”? Termin dla pracodawcy.

16. Czy pracownik może dochodzić wynagrodzenia ustalonego „pod stołem”? Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy w świetle „Nowego Ładu”?

17. O szerokim pojęciu wynagrodzenia za pracę i świadczeń zrównanych z wynagrodzeniem za pracę?
Orzecznictwo SN. Podział świadczeń pieniężnych.

18. Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę?

19. Jak kształtuje się powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków a prawo do dodatkowego wynagrodzenia w orzecznictwie SN. Zmiana zakresu czynności pracownika a wpływ na wynagrodzenie za pracę.

20. Co z wynagrodzeniem pracownika wykonującym czasowo dodatkowe obowiązki w związki w związku z nieobecnością innego pracownika?

21. Jak kształtuje się prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy?

22. Co z wynagrodzeniem za przestój? Czy pracodawca płaci wynagrodzenie za czas pracy zdalnej w sytuacji przerwy w dostawie internetu?

23, Czy pracodawca płaci za czas badań profilaktycznych?

24. Co oznaczają przyczyny dotyczące pracodawcy?

25. Co oznacza gotowość do pracy i czy pracownik musi ją manifestować dla zachowania prawa do wynagrodzenia?

26. Jak rozliczyć dyżur pracownika i jaki ma wpływ na wynagrodzenie za pracę?

27. Jak przedstawia się wadliwość wykonania pracy przez pracownika a wysokość wynagrodzenia?

28. Jak określić normy pracy, stanowiące miernik pracy. Sposób wprowadzenia normy i jej zmiana.

29. Jakie są składniki wynagrodzenia?

30. Jak wygląda zmiana regulaminu a wypowiedzenie warunków płacy pracownika? Jak ustalać regulamin?

31. Co z ekwiwalentem z tytułu pracy zdalnej?

32. Jakie są zasady premiowania pracownika? Pojęcie premii uznaniowej i regulaminowej, premie z zysku.

33. Jak kształtują się potrącenia z wynagrodzenia za pracę – zasady potrąceń, sposób dokonywania i roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem potrącenia.

34. Jak kształtują się potrącenia z innych należności związanych ze stosunkiem pracy (potrącanie z należności z tytułu podróży służbowych, świadczeń socjalnych itp.)?

35. Jak prawidłowo rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej.
Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta, za pracę w porze nocnej.
Prawidłowa rekompensata dla pracy, który miał być wolny dla pracownika zgodnie z zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 151 ze zn. 3 Kp).
Zbiegi dodatków.
Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych.
Terminy wypłat za pracę nadliczbową.
Rekompensata pracy ponadwymiarowej zatrudnionych na część etatu.
36. Jak kształtuje się wynagrodzenie po powracającego z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Wynagrodzenie po przeniesieniu pracownika w przypadku możliwości zapewnienia pracy. Jakie składniki należy ująć?

37. Jaka jest gwarancja wynagrodzenia pracownika wykonującego inna pracę niż umówiona (powierzenie innej pracy)?

38. Jak kształtuje się ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy i jego ochrona?

39. Jakie są zasady nabycia prawa do odpraw pieniężnych? Odprawa emerytalna lub rentowa.

40. Jakie są zasady nabycia prawa do odprawy przysługującej pracownikowi z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (problematyka nabycia prawa przy wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony oraz w przypadku wypowiedzenia zmieniającego).

41. Ustalać krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej?

42. Jak prawidłowo ustalać staż pracowniczy – staż zakładowy i ogólny – okresy wliczane do okresów zatrudnienia (praca w gospodarstwie rolnym, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza, status osoby bezrobotnej).

44. Jakie są zasady ustalania świadczeń z ZFŚS w świetle kontroli ZUS?

45. Jak wygląda postępowanie pracodawcy w przypadku przywrócenia pracownika do pracy? Co z „luką”?

46. Jak przedstawia się problematyka rozwiązania stosunku pracy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu niewypłacania wynagrodzenia (problem incydentalnego niewypłacenia wynagrodzenia, opóźnienia w wypłacie w orzecznictwie SN). Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu rozwiązania przez niego stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

47. Kiedy świadczenie jest „nienależne” i do zwrotu?

48. Jak liczyć przedawnienie roszczeń pracowniczych?

49. Jaka jest treść ugody zawartej z pracownikiem w zakresie świadczeń pieniężnych i jakie są niedopuszczalne postanowienia ugód?

WYKŁADOWCA

Szkolenie wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 poprowadzi:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

Nowelizacja Kodeksu pracy”,
„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
„Rozwiązanie umowy o pracę z winy
pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy ? najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

METODY

Prawo wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 – metody szkolenia:

Szkolenie Wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.

ADRESACI

Szkolenie wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 adresujemy do:

 • Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów Zespołów
 • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia wynagrodzenia i świadczenia pieniężne w 2022 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.