In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online-2

zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – jak uniknąć błędów? Nowe wyzwania dla HR i działów kadr

– zmienione przepisy i nowe interpretacje wyjaśnia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców Obywatele Ukrainy i pozostali cudzoziemcy – pobyty, praca, delegowanie, kontrole PIP i SG

Przed działami HR i agencjami pracy nowe dylematy i kolejne utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców!

Po pierwsze, czy czekać do 30 czerwca 2024 r., czy legalizować pobyt i pracę obywatelom Ukrainy na zasadach ogólnych.
Po drugie, wątpliwości budzą wydawane dokumenty pobytowe ich ważność i możliwość dalszej legalizacji na ich podstawie pobytu i pracy.
I w końcu, co ze złożonymi wnioskami? długotrwałymi postępowaniami, w których nie ma decyzji urzędów? oraz czy i kiedy składać wnioski o pobyt lub pobyt i pracę?
Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – omówi praktyczne aspekty zatrudnienia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji oraz pozostałych cudzoziemców z „państw trzecich” po zakończeniu obowiązywania przepisów „covidowych”. 
Podpowie w jaki sposób legalizować ich pobyt i pracę w zależności od miejsca pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Przedstawione zostaną zagadnienia prawidłowego zatrudnienia po uzyskaniu dokumentów legalizujących pracę w Polsce oraz w jaki sposób zmiany w czasie zatrudniania cudzoziemców wpływają na uzyskane zezwolenia.
Szkolenie będzie uzupełnione uwagami dotyczącymi prowadzenia obowiązkowej dokumentacji przed i w trakcie powierzenia pracy obcokrajowcom.

Szczegółowo omówione zostaną także różnice pomiędzy zatrudnieniem na podstawie umowy o pracy i umowy cywilnoprawnej w zależności od dokumentu legalizującego pracę, tj. powiadomienia / oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę. 

Jakie jeszcze zagadnienia przeanalizujemy podczas szkolenia?

 • legalizacja pobytu obywateli Ukrainy przed i po 4 marca 2024r.
 • legalizacja pracy obywateli Ukrainy przed i po 30 czerwca 2024r.
 • ważne zezwolenia pobytowe po 30 czerwca 2024 r. powiadomienia / oświadczenia / zezwolenia na pracę obywateli Ukrainy
 • procedury / stany zawieszenia w trakcie postępowania w sprawach pobytowych
 • ruch bezwizowy / wizy Schengen / dokumenty państw UE i wpływ na możliwość dalszego pobytu i pracy w Polsce
 • połączenie zezwoleń pobytowych i zezwoleń na pracę w cudzoziemców w Polsce
 • zmiany celu pobytu i ich wpływ na dalszy pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce
 • przeprowadzenie prawidłowej procedury „testu rynku” dla cudzoziemców
 • prawidłowa legalizacja obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji
 • praca po uzyskaniu dokumentów legalizujących pobyt i pracę
 • wymagania organów kontrolnych

  Co zyskasz dzięki szkoleniu?

  Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
  Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
  Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!

  Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

  Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku – cele szkolenia:

  Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

  PROGRAM

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku – program:

  Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy

  • pobyt „uchodźczy” obywateli Ukrainy przed i po 30 czerwca 2024r.
  • ruch bezwizowy / wizy Schengen / dokumenty państw UE, a legalizacja pobytu po ich zakończeniu
  • ważne zezwolenia pobytowe po 30 czerwca 2024r.
  • ważne zezwolenia na pobyt i pracę  przed i po 30 czerwca 2024r.
  • ważne zezwolenia „abolicyjne” przed i po 30 czerwca 2024r.
  • ważne zezwolenia na pobyt z zastrzeżeniem” przed i po 30 czerwca 2024r.
  • zmiany zezwoleń na pobyt przed i po 30 czerwca 2024r.
  • zmiany zezwoleń na pobyt i pracę przed i po 30 czerwca 2024r.

  Legalizacja pracy obywateli Ukrainy

  • praca obywateli Ukrainy na podstawie powiadomień
  • brak możliwości pracy na podstawie oświadczeń przed i po 30 czerwca 2024r.
  • brak możliwości pracy na podstawie zezwoleń na pracę przed i po 30 czerwca 2024r.
  • połączenie powiadomień / oświadczeń / zezwoleń na pracę obywateli Ukrainy
  • dopuszczalność zezwoleń na pobyt i zezwoleń na pobyt i pracę
  • połączenie zezwoleń na pobyt i pracę i zezwoleń „abolicyjnych” z zezwoleniami „na pobyt z zastrzeżeniem”
  • zmiany w dokumentach legalizujących i ich wpływ na dalszą pracę

  Kierowcy – obywatele Ukrainy – delegowanie do polski i wykonywanie pracy przez kierowców poza granicami Polski

  • problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy
  • polskie dokumenty wyłączający wyjazd poza granice Polski
  • delegowanie kierowców poza granice Polski
  • pozostała praca poza granicami Polski
  • konsekwencje weryfikacji dokumentów przez zagraniczne służby kontrolne

  Pozostali cudzoziemcy – dokumenty pobytowe uzyskane poza Polską oraz w Polsce i ich wpływ na dalszy pobyt w Polsce

  • ruch bezwizowy / wizy Schengen / dokumenty państw UE i wpływ na możliwość dalszego pobytu w Polsce
  • „stan zawieszenia” po złożeniu wniosku na pobyt
  • różnica pomiędzy odmową wszczęcia postępowania,  zwrotem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt
  • odmową wszczęcia postępowania / odmowa wydania zezwolenia na pobyt i ich wpływ na dalszy pobyt w Polsce
  • zobowiązanie do powrotu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce
  • utrata celu pobytu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce
  • zmiana celu pobytu i jego wpływ na dalszy pobyt w Polsce
  • okres braku celu pobytu i jego wpływ na możliwość kolejnych legalizacji

  Zezwolenia na pobyt i pracę oraz ich zmiana

  • okoliczności złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę
  • odmową wszczęcia postępowania w prawie zezwolenia na pobyt i pracę
  • prowadzenie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na pobyt i pracę
  • działania cudzoziemca i podmiotu w trakcie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę
  • odmową wydania zezwolenia na pobyt i pracę
  • możliwość ponownego wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę
  • kolejne zezwolenia na pobyt i pracę / zezwolenia na pracę
  • różnica pomiędzy zmianą zezwolenia na pobyt i pracę, a nowym zezwoleniem na pobyt i pracę
  • zezwolenia na pobyt i pracę z „pełnym” dostępem do rynku pracy i jego zmiana
  • zezwolenie na pobyt i pracę pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i jego zmiana

  Ograniczenie dostępu do polskiego rynku pracy – informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP

  • możliwość zwolnienia z „testu rynku”
  • prawidłowe dokumenty na etapie „oferty pracy”
  • procedura po uzyskaniu informacji starosty
  • zmiana miejsca pracy i wpływ na wydaną informację starosty lub wydane zezwolenie na pracę / pobyt i pracę

  Połączenie pobytu z pracą obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji

  • praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia
  • dopuszczalność zmian w oświadczeniu
  • przerwy w pracy / zakończenie pracy i ich wpływ na oświadczenie
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia
  • odpowiedzialność w procesie oświadczenia

  Zezwolenia na pracę pozostałych cudzoziemców

  • praca na podstawie zezwolenia
  • pobyt poza Polską, a możliwość uzyskania zezwolenia
  • pobyt w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt i jej kontynuacja
  • zezwolenie na pracę, a możliwość zmiany zezwolenia
  • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę – długotrwałe postępowanie
  • proces przedłużenia zezwolenia na pracę
  • przerwy w pracy / zakończenie pracy i ich wpływ na uchylenie zezwolenia
  • obowiązki podmiotu po uzyskaniu zezwolenia
  • odpowiedzialność po uzyskaniu zezwolenia

  Dopuszczalne zmiany w dokumentach legalizujących pracę cudzoziemców w Polsce

  • dopuszczalne przerwy w pracy w dokumentach legalizujących pracę
  • zmiana podstawy zatrudnienia w dokumentach legalizujących pracę
  • zmiana miejsca pracy i jego wpływ na dokumenty legalizujące pracę
  • zmiana nazwy / stanowiska pracy w dokumentach legalizujących pracę
  • zmiana rodzaju wykonywanej pracy w dokumentach legalizujących pracę
  • zmiana wymiaru godzin pracy w dokumentach legalizujących pracę
  • zmiana liczby godzin pracy w dokumentach legalizujących pracę
  • praca w godzinach nadliczbowych / ponadwymiarowych w dokumentach legalizujących pracę
  • wynagrodzenie w dokumentach legalizujących pracę

  Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców

  • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego
  • okazanie żądanych dokumentów i materiałów
  • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy
  • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli
  • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli
  • czas i prawo odwołania od środków prawnych
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku poprowadzi:

   Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
   W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

   Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

   Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

   Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

   Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
   Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
   Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

   METODY

   Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku – metody szkolenia:

   Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

   Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

   ADRESACI

   Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2024 roku adresujemy do:

   • Pracodawców, Właścicieli Firm
   • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
   • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
   • Przedstawicieli Związków Zawodowych
   • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   95%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

     Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
    • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

     Forbis Sp. z o.o. Krystyna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.