In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-szkolenie-online-2

zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku

– jak uporać się z chaosem w przepisach? Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców wyjaśnia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Przed działami HR nowe wyzwania związane z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, które wprowadziły spory chaos w procedurach zatrudniania cudzoziemców w 2022 roku.

Sprawdź czy stosowane w Twojej firmie procedury legalizacji i zatrudniania cudzoziemców są zgodne z obowiązującym prawem!
Bądź na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami i nowymi interpretacjami!
Dowiedz się jakie błędy najczęściej popełniają pracodawcy w związku z zatrudnianiem cudzoziemców po zmianach i nie daj się zaskoczyć w trakcie kontroli!
Nasz Ekspert w obszarze zatrudniania cudzoziemców wskaże obszary największego ryzyka i rozwiązania, których zastosowanie może uchronić firmę przed kosztowymi pomyłkami.

Jakie zagadnienia między innymi przeanalizujemy podczas szkolenia?

 • Legalizacja pobytu bezpaństwowców, obywateli Ukrainy oraz ich rodzin przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 • Uproszczona procedura legalizacji pracy obywateli Ukrainy oraz możliwości delegowania do i z Polski.
 • Obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Prawidłowe zatrudnienie na podstawie „oświadczenia”.
 • Zezwolenia na pracę – z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 • Zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pobyt i pracę – prawidłowe poruszanie się po procedurach pobytowych.
 • Zmiany w zakładzie pracy i ich wpływ na dokumenty legalizujące pracę.
 • Obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
 • Wymogi dotyczące dokumentów przed i w trakcie zatrudnienia cudzoziemców.
 • Kwalifikacje, uprawnienia, badania, szkolenia i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa cudzoziemców.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej – ograniczona odpowiedzialność cudzoziemców – wzmożone kontrole przedsiębiorców.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Czas pracy w 2022 roku z uwzględnieniem zmian przepisów i orzecznictwa

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku – cele szkolenia:

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku – program:

I. Obywatele Ukrainy – specustawa

 • Obywatele Ukrainy i ich rodziny legalnie przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • Problem peselu i jego wpływ na niezarejestrowanych obywateli Ukrainy przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski przed i po 24 lutego 2022 r.
 • „COVID:, a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
 • Jednorazowe zezwolenia na pobyt a dotychczasowe zezwolenia na pobyt.
 • Zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce.
 • Zmiana stanowiska pracy/ rodzaju umowy / miejsca pracy / przerwa / zakończenie pracy, a  zgłoszenie do PUP.
 • Problem minimalnego wynagrodzenia. 
 • Problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy.
 • Problem wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach.
 • Odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 • Zobowiązanie do powrotu, a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 • Praca sezonowa ponad 9 miesięcy w roku dla ograniczonej grupy obywateli Ukrainy.
 • Praca obywateli Ukrainy bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na pracę.
 • Zezwolenia na pracę / pobyt i pracę obywateli Ukrainy bez wskazywania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i bez warunków zatrudnienia.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dla obywateli Ukrainy bez „informacji starosty”.
 • Obywatele Ukrainy bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne” – uproszczona procedura dla obywateli Ukrainy.
 • Zatrudnienie obywateli Ukrainy na polskich uczelniach.

II. Pozostali cudzoziemcy 

 • Czas pobytu na podstawie wizy Schengen / dokumentów państw UE / stampili w paszporcie, a możliwość pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.
 • Pobyt turystyczny, a brak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt.
 • Brak informacji w dokumencie państwa UE, a legalny pobyt w Polsce.
 • Konsekwencje przebywania na terytorium UE cudzoziemców pracujących w polskich podmiotach bez wymaganych dokumentów pobytowych.
 • Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi.
 • Obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Zakończenie studiów / uzyskanie dyplomu / polska uczelnia / uczelnia w Polsce, a praca bez zezwolenia.
 • Procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce.
 • Cudzoziemcy –  pracownicy naukowi oraz pracownicy badawczo – techniczni.
 • Problem wykonywania prac polegających na kształceniu / działalności naukowej / dodatkowych czynności / pracy zdalne cudzoziemców na uczelniach / instytutach badawczych.
 • Wynagrodzenie porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku w „oświadczeniach”.
 • Rejestrowanie / przerwa / zmiana / zakończenie pracy, a okresy „oświadczenia”.
 • Zależności umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej w trakcie powierzania pracy na podstawie „oświadczeń”.
 • Zabezpieczenie podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji starosty”.
 • Błędy w procedurze / zmiany w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do Polski oraz w wykonywaniu pracy poza granicami Polski cudzoziemców zatrudnionych w polskich podmiotach.
 • Ograniczenia dla cudzoziemców pełniących funkcje w polskich spółkach.
 • Dopuszczalne zmiany w treść zezwolenia na pracę.
 • Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę.
 • Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pracę.
 • Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 • Problem minimalnego wynagrodzenia w zezwoleniach na pobyt / pobyt i pracę.
 • Zmiana zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę, a nowe zezwolenie na pobyt / pobyt i pracę.
 • Dodatkowa praca / czynności z obowiązkiem i bez obowiązku legalizacji pracy.
 • Prawidłowe zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 • Przejście cudzoziemca posiadającego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 • Problem zmiany zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemców zwolnionych,
  z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Zezwolenie na pobyt a wydanie / zmiana / ważność karty pobytu.
 • Ograniczenia w zakresie uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę w „wysokich kwalifikacjach”.
 • Niedopuszczenie do wydania decyzji o odmowie wydania / uchylenia / cofnięcia / wygaśnięcia zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę.
 • „COVID” / wyjazd i wjazd do Polski / legalny pobyt i praca.
 • Aneksowanie umów w trakcie procedury uzyskania oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 • Kwestia tłumaczenia dokumentów niezbędnych do zatrudnienia cudzoziemca.
 • Akta osobowe / przetwarzanie danych cudzoziemców, a wymogi RODO.
 • Uprawnienia, kwalifikacje, szkolenia i inne wymogi z zakresu bhp.
 • Obowiązek tłumaczenia dokumentów cudzoziemskich.
 • Dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę. 
 • Praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 • Możliwości zakończenia umów w trakcie trwania oświadczeń / zezwoleń na pracę / pobyt i pracę.
 • Możliwość uzyskania zezwoleń na pracę / pobyt i pracę w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich.
 • Problem liczenia dozwolonych okresów pracy tymczasowej, a oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 • Zagrożenia dla podmiotu i cudzoziemca będące następstwem nielegalnego powierzenia lub nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca.
 • Bieżące zmiany przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku – metody szkolenia:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zatrudnianie cudzoziemców po zmianach przepisów – nowe wyzwania dla HR i działów kadr w 2022 roku

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.