In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku – nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych. Jak zatrudniać obywateli Ukrainy po 4 marca 2024 roku? – nowe wyzwania dla działów HR, agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy

– wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, błędy w procedurach legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców

Przed działami HR nowe wyzwania.
Przepisy regulujące sytuację obywateli Ukrainy obowiązują tylko do 4 marca 2024r.
Co po tym terminie?
Rząd przygotowuje zmianę
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jakich zmian mogą spodziewać się działy HR, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy?

 • przedłużenie okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
 • przedłużenie okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy
 • przedłużenie zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy
 • przedłużenie okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
 • przedłużenie okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski
 • przedłużenie okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
 • przedłużenie okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE
 • przedłużenie okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego
 • przedłużenie terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy
 • przedłużenie okresu, w którym udziela się obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku
 • przedłużenie okresu, w którym można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy, a wszczęte postępowanie w tej sprawie umorzyć
 • przedłużenie okresu, w którym bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia cudzoziemcowi: a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; zmiany: a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; cofnięcia cudzoziemcowi: a) zezwolenia na pobyt czasowy, b) zezwolenia na pobyt stały, c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres
 • przedłużenie okresu, w którym obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania tych zawodów
 • przedłużenie okresu, w którym obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania tych zawodów
 • przedłużenie okresu, w którym minister właściwy do spraw zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ar 9 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy

Uwaga na błędy w zatrudnianiu cudzoziemców oraz nowe stanowiska urzędów i organów kontrolnych!

Podczas szkolenia zaproszony Ekspert-praktyk podpowie jaką procedurę legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców zastosować, jak przygotować właściwą politykę kadrową oraz zabezpieczyć działalność przed niekorzystnymi przerwami w pracy cudzoziemców.

Podczas szkolenia nasz Ekspert-praktyk przedstawi interpretację trudnych i niejednoznacznych zmian między innymi:

 1. Nieprawidłowości w zalegalizowaniu pobytu obywateli Ukrainy.
 2. Błędy w procesie legalizacji pracy obywateli Ukrainy.
 3. Nieprawidłowości w przypadku zmiany podmiotu lub zmiany warunków pracy obywateli Ukrainy.
 4. Błędy w procedurze oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
 5. Nieprawidłowości w procesie zezwolenia na pracę i jej wpływ na pracę obcokrajowców.
 6. Błędy w procedurach zezwolenia na pobyt i pracę oraz jej wpływ na pracę cudzoziemców.
 7. Niewłaściwe postępowanie dotyczące zmiany zezwolenia na pobyt i pracę oraz jej wpływ na pracę obcokrajowców.
 8. Błędy w procedurach delegowania cudzoziemców z / do Polski.

Uporządkuj z naszym Ekspertem zmiany i wyeliminuj błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 roku!
Przeanalizuj najnowsze interpretacje i stanowiska Urzędów dotyczące zmienionych przepisów i bądź na bieżąco z nowymi rozwiązaniami

Dzięki szkoleniu unikniesz błędów w zatrudnianiu cudzoziemców w swojej firmie po zmianach przepisów i przygotujesz się do kolejnych zmian, nad którymi trwają prace.
Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!
Zyskasz przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie!

Podczas szkolenia doświadczony Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Trzymaj rękę na pulsie!


Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

Szkolenie Excel w HR – poziom zaawansowany

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – cele szkolenia:

Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

PROGRAM

Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – program:

Błędy w procesie legalizacji pobytu obywateli Ukrainy – „Specustawa Ukraina”, a przepisy ogólne

 • wjazd na podstawie „Specustawy Ukraina”, a pobyt na podstawie ruchu bezwizowego / wizy Schengen / dokumentów państw UE
 • wjazd na podstawie „Specustawy Ukraina”, a pobyt na podstawie wizy krajowej
 • wjazd na podstawie „Specustawy Ukraina”, a pobyt na podstawie zezwoleń pobytowych
 • wjazd na podstawie „Specustawy Ukraina”, a przebywanie bez dokumentów pobytowych
 • pobyt na podstawie ruchu bezwizowego / wizy Schengen / dokumentów państw UE, a legalizacja na podstawie „Specustawy Ukraina”
 • pobyt na podstawie wizy krajowej, a legalizacja na podstawie „Specustawy Ukraina”
 • pobyt na podstawie zezwoleń pobytowych, a legalizacja na podstawie „Specustawy Ukraina”
 • „stampila w paszporcie” / stan zawieszenia, a legalizacja na podstawie „Specustawy Ukraina”
 • pobyt obywateli Ukrainy w przypadku krótko i długoterminowych migracji

Błędy w procesie legalizacji pracy obywateli Ukrainy – „Specustawa Ukraina”, a przepisy ogólne

 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy – warunki
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a zezwolenia na pracę
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a zezwolenia na pobyt i pracę
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a zezwolenia na pobyt i pracę ”z zastrzeżeniem powiadomienia”
 • powiadomienie do powiatowego urzędu pracy, a zezwolenia na pobyt i
 • „specustawa Ukraina” / przepisy ogólne, a możliwość delegowania obywateli Ukrainy do pracy poza terytorium RP

Błędy w procesie zmiany podmiotu lub zmiany warunków pracy obywateli Ukrainy

 • „nowe” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „nowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „standardowego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • zmiana podmiotu powierzającego pracę lub warunków pracy w przypadku „abolicyjnego” zezwolenie na pobyt i pracę dla obywateli Ukrainy
 • praca w przypadku posiadania innych dokumentów pobytowych

Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – przerwa w pracy – oświadczenie / zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana stanowiska / warunków pracy – zezwolenie na pobyt i pracę

Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę

 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana podmiotu / warunków pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana okresu wykonywania pracy
 • zezwolenie na pobyt i pracę – odmowa zmiany zezwolenia na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – nowe zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę – zmiana zezwolenia na pobyt i prace – nowa karta pobytu
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – zmiana zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy – nowe zezwolenie na pobyt i pracę

Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca – czasowe rozwiązanie – tzw. zezwolenia na pobyt i pracę „abolicyjne”

 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wynagrodzenie i podstawa zatrudnienia w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – pisemne oświadczenie podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – wygaśnięcie z mocy prawa
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu w okresie pierwszych 60 dni
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – warunki pracy po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – zmiana podmiotu po 60 dniach
 • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” – oświadczenie – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę z pełnym dostępem do rynku pracy „abolicyjne” – warunki pracy

Błędy w procesie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

 • oświadczenie dla cudzoziemców – prawidłowa procedura
 • oświadczenie – 24 miesiące – legalny pobyt i praca
 • oświadczenie – przerwa w pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – zakończenie pracy – oświadczenie
 • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
 • oświadczenie – zezwolenie na pracę
 • oświadczenie – zezwolenie na pobyt i pracę

Błędy w procesie zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

 • zezwolenie dla obywateli Ukrainy
 • zezwolenie na pracę – zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
 • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
 • zezwolenie na pracę – zmiana stanowiska lub warunków pracy – zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę

Błędy w procesie delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce

 • krótkoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • długoterminowe delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
 • czasowe delegowanie cudzoziemców do pracy na terytorium UE oraz poza terytorium UE
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce poprowadzi:

  Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
  W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

  Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

  Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

  Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

  Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
  Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
  Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

  METODY

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – metody szkolenia:

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców z będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

  Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

  ADRESACI

  Szkolenie zatrudnianie cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

  • Pracodawców, Właścicieli Firm
  • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
  • Przedstawicieli służb BHP, Społecznych Inspektorów Pracy
  • Przedstawicieli Związków Zawodowych
  • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

  Oceny uczestników zatrudnianie cudzoziemców w Polsce:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  95%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.