In HR / Kadry, Księgowość / finanse, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zatrudnienie-cudzoziemca-w-polsce-legalnosc-zatrudnienia-cudzoziemcow

Uważaj na błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 roku! – zmiany w prawie, kontrole, nowe interpretacje przepisów

– nowe wyzwania dla HR, działów kadr i agencji pracy wyjaśnia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Przybliżamy najczęściej popełniane błędy i dylematy przy zatrudnianiu cudzoziemców po zmianie przepisów!

Jakie?

Obywatele Ukrainy, obywatele Unii Europejskiej, cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, Azjaci oraz obcokrajowcy z coraz odleglejszych krajów, praca tymczasowa, outsourcing oraz delegowanie i do tego ciągłe zmiany stanowisk urzędów i organów kontrolnych!

Czym tak skomplikowana rzeczywistość kadrowa skutkuje? – brakiem pewności co do przyjętego modelu legalizacji ich pracy w Polsce.

Prowadzący szkolenie – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – omówi błędy, na których polegli nawet doświadczeni pracownicy działów HR i agencji zatrudnienia.
Wskaże nowe wyzwania i kolejne utrudnienia w zatrudnianiu cudzoziemców!
Podpowie w jaki sposób legalizować pobyt i pracę cudzoziemców w zależności od miejsca pobytu oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Przedstawione zostaną zagadnienia prawidłowego zatrudnienia po uzyskaniu dokumentów legalizujących pracę w Polsce oraz w jaki sposób zmiany w czasie zatrudniania cudzoziemców wpływają na uzyskane zezwolenia.
Szkolenie będzie uzupełnione uwagami dotyczącymi prowadzenia obowiązkowej dokumentacji przed i w trakcie powierzenia pracy obcokrajowcom.

Jakie jeszcze zagadnienia przeanalizujemy szczegółowo podczas szkolenia?

 • Błędy w procesie legalizacji cudzoziemców z Unii Europejskiej.
 • Nieprawidłowości w trakcie zatrudnienia cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 • Błędy w procesie legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy.
 • Nieprawidłowości w trakcie pracy cudzoziemców w ramach pracy tymczasowa / outsourcingu.
 • Błędy w procesie pracy sezonowej.
 • Nieprawidłowości w procedurze oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
 • Błędy w procesie zezwolenia na pracę i jej wpływ na pracę obcokrajowców.
 • Nieprawidłowości w procedurach zezwolenia na pobyt czasowy i ich zmian.
 • Błędy w procesach zawieranych umów z cudzoziemcami:
 • Nieprawidłowości w dokumentacji po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca.

   Co zyskasz dzięki szkoleniu?

   Zyskasz pewność, że działasz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i nie grożą Ci żadne konsekwencje prawne!
   Przestaniesz obawiać się kontroli legalności zatrudnienia!
   Poznasz najnowsze stanowiska, interpretacje i orzecznictwo!

   Uczestnicy szkolenia Zatrudnianie cudzoziemców wybrali również:

   Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące? Jak nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła na dyscyplinowanie i kontrolę pracowników

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   Przydatne informacje organizacyjne:

   20 maja 2024r. – szkolenie online

   Wymagania sprzętowe:

   • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
   • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
   • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

   Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
   8.30 – 9.00
   Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

   Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
   Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

   Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

   Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

   OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce – cele szkolenia:

   Zaproszony Ekspert odpowie na pytania Uczestników w oparciu o praktykę w zakresie kontroli legalności zatrudnienia w firmach oraz o przedstawi aktualne stanowiska, interpretacje i orzecznictwo.

   Omówione będą najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i naruszenia prawa oraz sposoby ich eliminacji.

   PROGRAM

   Szkolenie błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce – program:

   Błędy w zatrudnieniu obywateli Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii

   • zasady krótkotrwałego pobytu w Polsce
   • zasady długotrwałego pobytu w Polsce
   • możliwość podjęcia pracy i obowiązki z tym związane
   • zasady krótkotrwałego pobytu w Polsce członków rodziny
   • zasady uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce dla członków rodziny
   • możliwość podjęcia pracy przez członków rodzin i obowiązki z tym związane
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce

   • weryfikacja dokumentów zwalniających z obowiązku uzyskania zezwolenia
   • dodatkowe obowiązki związane z pobytem
   • zabezpieczenie podmiotu powierzającego pracę w trakcie trwania zatrudnienia cudzoziemca
   • umowy dla cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia
   • zezwolenia na pobyt zwalniające z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę i ich zmiana
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w trakcie zatrudnienia cudzoziemców w ramach pracy tymczasowa / outsourcingu

   • prawidłowe przygotowanie procesu pracy w zależności od przyjętego procesu zatrudnienia cudzoziemca
   • niedopuszczalna praca tymczasowa
   • niedopuszczalny outsourcing
   • nieprawidłowości po stronie agencji pracy tymczasowej
   • nieprawidłowości po stronie pracodawcy użytkownika
   • zagrożenia dla podmiotu realizującego usługę outsourcingu
   • zagrożenia dla podmiotu korzystającego z usługi outsourcingu
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie zatrudnienia na podstawie zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców w Polsce

   • niedopuszczalność pracy sezonowej
   • odmienne procedury uzyskania zezwolenia
   • przesłanki odmowy wydania zezwolenia
   • pobyt i zakwaterowanie mające wpływ na wydanie zezwolenia
   • zasady pracy w trakcie trwania procedury uzyskania zezwolenia
   • rodzaj pracy i możliwość jego zmiany
   • dopuszczalność i niedopuszczalność przedłużenia zezwolenia
   • obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia
   • szczególny rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy – zezwolenie na pobyt i pracę sezonową
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy – „Specustawa Ukraina”, a przepisy ogólne

   • wjazd od 24.02.2024 r. / wjazdy i wyjazdy do i ponad 30 dni i ich wpływ na pobyt i możliwość pracy
   • pobyt przed 24.02.2024 r.- przedłużenie pobytu – wjazdy i wyjazdy do i ponad 30 dni, a możliwość pracy na podstawie powiadomienia / oświadczenia / zezwolenia na pracę
   • wjazd / pobytu z państw UE i zasady legalizacji pobytu i pracy
   • zasady pobytu i pracy w czasie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy / stały / rezydenta długoterminowego
   • praca w przypadku uzyskania zezwolenia pobyt i pracę
   • praca w przypadku zmiany podmiotu lub warunków pracy
   • praca i jej zmiana w przypadku zezwolenie na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem powiadomienia”
   • postępowanie i odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowości procedury powiadomienia do powiatowego urzędu pracy
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę

   • zezwolenie na pobyt czasowy – zezwolenie na pobyt i pracę
   • zezwolenie na pobyt i pracę i jego zmiana
   • zezwolenie na pobyt i pracę „abolicyjne” i jego zmiana
   • zezwolenie na pobyt i pracę w pełnym dostępie do rynku pracy i jego zmiana
   • zezwolenie na pobyt i pracę – w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE) i jego zmiana
   • zezwolenia na pobyt i pracę w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej i jego zmiana
   • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i jego zmiana
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

   • oświadczenie dla cudzoziemców poza granicami w Polsce
   • oświadczenie dla cudzoziemców przebywających w Polsce
   • ograniczenia w uzyskaniu oświadczenia
   • oświadczenie – przerwa w pracy / zakończenie pracy – oświadczenie
   • oświadczenie – kolejne oświadczenie – zmiana warunków oświadczenia
   • oświadczenie – zezwolenie na pracę
   • oświadczenie – zezwolenie na pobyt i pracę
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesie zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę

   • Informacja starosty ograniczająca uzyskanie zezwolenia na pracę
   • zezwolenie na pracę dla cudzoziemców poza granicami w Polsce
   • zezwolenie na pracę dla cudzoziemców przebywających w Polsce
   • ograniczenia zmiany zezwolenie na pracę
   • wpływ zmian stanowiska / warunków pracy na trwałość zezwolenia na pracę
   • zezwolenie na pracę – przerwa w pracy / zakończenie pracy – zezwolenie na pracę
   • zezwolenie na pracę – kolejne zezwolenie na pracę
   • zezwolenie na pracę – przedłużenie zezwolenia na pracę
   • zezwolenie na pracę – zezwolenie na pobyt i pracę
   • odpowiedzialność za naruszenie przepisów

   Błędy w procesach zawieranych umów z cudzoziemcami

   • dopuszczalność zawierania umów o pracę / umów cywilnoprawnych
   • możliwość zawierania umów o pracę na czas określony
   • terminowe / bezterminowe umowy a uzyskiwanie dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę i ich długość
   • wypowiadania i rozwiązywanie umów o pracę
   • świadczenia pieniężne / odszkodowania za czas pozostawania bez pracy przez cudzoziemca
   • świadczenia / odszkodowania w związku z ustaniem stosunku pracy z cudzoziemcem
   • dopuszczalne zmiany w treści umów dla cudzoziemców
   • dopuszczalne zmiany w zakresie wynagrodzeń w treści umów dla cudzoziemców
   • dopuszczalne potrącenia ze świadczeń otrzymywanych przez cudzoziemców

   Błędy w dokumentacji po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca

   • uprawnienia rodzicielskie, a zawierane umowy i uzyskiwane zezwolenia
   • tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców
   • staż / uprawnienia / kalifikacje – dokumenty mające wpływ na prawa i obowiązki cudzoziemców
   • podział kosztów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców – podmiot powierzający pracę / cudzoziemiec
   • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca
   • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce poprowadzi:

    Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
    W ramach pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla  pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych.

    Na podstawie programów autorskich przeprowadził dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów ponad 200 szkoleń z zakresu zatrudnienia cudzoziemców, a w oparciu o indywidualne programy dostosowane do konkretnego Klienta przeprowadził ponad 50 szkoleń i warsztatów zamkniętych, w czasie których skutecznie zrealizował zadanie polegające na zrozumieniu całej procedury zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

    Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.

    Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 11 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.

    Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.

    Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
    Skutecznie przeprowadził kilkaset postępować dotyczących zarejestrowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terytorium RP.
    Pomaga podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

    METODY

    Szkolenie błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce – metody szkolenia:

    Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

    Omówione będą najczęściej popełniane błędy i naruszenia prawa.

    ADRESACI

    Szkolenie błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce adresujemy do:

    • Pracodawców, Właścicieli Firm
    • Kierowników i pracowników kadr i działów personalnych
    • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
    • Przedstawicieli służb BHP

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia błędy w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    95%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    98%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    95%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    Hotel Focus*** Łódź

    Hotel Focus*** Łódź

    20.05.2024 Szkolenie online
    740 ZŁ (NETTO)

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

      Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
     • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

      Forbis Sp. z o.o. Krystyna

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.