In HR / Kadry, Szkolenia dla instytucji publicznych, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/zmiany-w-prawie-pracy-2023

Kolejne rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Jak dyrektywy work-life balance oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmieniają polski kodeks pracy?

– najtrudniejsze przypadki budzące wątpliwości interpretacyjne przedstawi Sędzia Sądu Pracy. Warsztaty i studia przypadków dla działów kadr i pracodawców

Kolejne wielkie zmiany w Kodeksie pracy w 2023 roku stały się faktem!
Nowe przepisy wprowadzają rewolucyjne rozwiązania propracowniczych i prorodzicielskich!
Sprawdź jakie są konsekwencje zmian!

Urlop opiekuńczy na nowych zasadach i zmiany w umowach o pracę na okres próbny to tylko niektóre z nich!
Czy Twoja firma jest przygotowana do stosowania zmienionych przepisów?

Wybraliśmy dla Ciebie kilkadziesiąt palących pytań dotyczących zmienionych przepisów, na które nie znajdziesz jednoznacznych odpowiedzi i które budzą największe wątpliwości interpretacyjne!

Sprawdź jak dyrektywa work-life balance oraz dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE zmieniły polski Kodeks pracy!

Zmienione przepisy wiążą się z szeregiem nowych obowiązków dla pracodawców i wymagają bardzo dokładnego rozpoznania i ostrożności w ich wprowadzeniu!

Powiemy między innymi:

 • na czym polega nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych?
 • co to jest przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? co to jest pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych? jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia? czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas zwolnienia?
 • co to jest urlop opiekuńczy? – nowe uprawnienie pracownika; na jakiego członka rodziny lub na jaka inna osobę. urlop przysługuje? w jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek? czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego? czy okres tego urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia?
 • jakie nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich?
 • jaka zmiana nastąpiła w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem?
 • jak prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • w jaki sposób rozszerzył się zakres informowania pracownika o stosunku pracy?
 • na czym polega ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • jak prawidłowo określać w umowie miejsce świadczenia pracy?
 • jak prawidłowo poinformować o wynagrodzeniu, dniu rozpoczęcia pracy, warunkach okresu próbnego, tożsamości stron stosunku pracy, rodzaju pracy, umowie na czas określony?
 • jak prawidłowo określić zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy?
 • jak określać inne składniki świadczeń pieniężnych i rzeczowych pracownika?
 • jak informować o zmianie warunków zatrudnienia?
 • na czym polega dodatkowa ochrona pracownika przed zwolnieniem?
 • złożenie wniosku o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę lub niedopuszczalnego działania. jak postąpić z takim wnioskiem?
 • na czym polega obowiązek informowania o nowych stanowiskach pracy i procedurach awansu?
 • na czym polegają zmiany w umowach na czas określony?
 • jak prawidłowo formułować przyczynę wypowiedzenia?
 • jak prawidłowo przeprowadzić krok po kroku konsultację ze związkami zawodowymi?
 • co oznacza istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przedstawimy przykłady błędów pracodawcy.
 • jakie są dodatkowe przerwy od pracy wg nowych przepisów?
 • jak sytuację pracowników kształtują przepisy przejściowe?

Weź udział w szkoleniu otrzymasz gotowe rozwiązania, unikniesz błędów w razie kontroli!

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie z prawa pracy?

Nasze szkolenie Zmiany w prawie pracy w 2023 roku uwzględnia najnowsze uchwalone zmiany przepisów. Omawiane są zawiłości wynikające z nowych przepisów prawa oraz najczęściej występujące problemy interpretacyjne.

Zaproszony Ekspert, Sędzia Sądu Pracy przedstawi ciekawe przykłady orzeczeń SN, nowe interpretacje, zwróci uwagę na błędy, które popełniają specjaliści HR stosując nowe przepisy, podzieli się swoją wiedzą praktyczną i doświadczeniem.


Uczestnicy szkolenia zmiany w prawie pracy w 2023 roku wybrali również:

Praca zdalna – jak przygotować firmę do rewolucyjnych zmian?

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

zmiany w prawie pracy 2023 – cele szkolenia:

Celem szkolenia Zmiany w prawie pracy w 2023 roku jest zapoznanie Uczestników z najbardziej skomplikowanymi przypadkami, które budzą wątpliwości interpretacyjne po zmianach przepisów.
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

PROGRAM

Szkolenie zmiany w prawie pracy 2023 – program szkolenia:

 1. Nowa ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych. Roszczenie pracownika.
 2. Zmiany w zakresie umów na okres próbny. Powiązanie umów na okres próbny z umowami na czas określony. Przedłużenie umowy na okres próbny. Zmiana przepisów w zakresie ponownego zawarcia umowy na okres próbny.
 3. Zmiana redakcyjna określenia dnia nawiązania stosunku pracy. Zawiłości związane z dniem rozpoczęcia pracy w świetle Orzecznictwa SN (przykładowo: Jak rozwiązać umowę o pracę przed dniem rozpoczęcia pracy? Co w sytuacji kiedy pracownik nie stawi się w pierwszym dniu?).
 4. Gwarancja jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie przez pracownika w świetle nowego przepisu art. 26 ze zn. 1.  
 5. Zmiana treści umów o pracę. Jakie nowe elementy?
 6. Zmiana sposobu określenia miejsca wykonywania pracy. (zmiana art. 29 Kp). Jak prawidłowo określać w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy.
 7. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia. Jakie nowe elementy informacji? Jak określać zasady przemieszczania się pomiędzy miejscami świadczenia pracy? Określenie innych składników świadczeń pieniężnych i rzeczowych pracownika. Jak według nowych przepisów informować o warunkach zatrudnienia?
 8. Informowanie o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego – nowy obowiązek pracodawców. Forma informacji.
 9. Informowanie o zmianie warunków zatrudnienia.
 10. Forma elektroniczna dokumentów (wniosków) i wpływ na dokumentację pracowniczą. Co oznacza forma pisemna, papierowa, elektroniczna?
 11. Nowe uprawnienie pracownicze – wniosek o zmianę rodzaju umowy, „bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy”. Jak pracodawca powinien z takim wnioskiem postąpić? Czy wniosek ten będzie dotyczył umowy na okres próbny? Jakie są skutki braku odpowiedzi lub naruszenia terminu odpowiedzi?
 12. Przyczyny, które nie mogą być powodem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.
 13. Nowe uprawnienie pracownicze – złożenie wniosku o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę lub niedopuszczalnego działania. Jak postąpić z takim wnioskiem?
 14. Zmiany w umowach na czas określony. Obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia. Konsultacja ze związkami zawodowymi. Roszczenia pracownika zatrudnionego na czas określony. Przy okazji dowiesz się jak prawidłowo przeprowadzać konsultację związkową? Sztandarowe zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie SN. Co oznacza istotna proporcja udowodnionych przyczyn wypowiedzenia w orzecznictwie SN? Przykłady błędów pracodawcy.
  Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje? Orzecznictwo SN. Do jak „dawnych” przyczyn można sięgać?
 15. Nowe obowiązki pracodawcy – informowania o warunkach zatrudnienia i o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy.
  Jak realizować nowe obowiązki?
 16. Zmiany w szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę.
  Kiedy czas szkolenia będzie wliczany do czasu pracy?
 17. Gdzie ma być zawarte zobowiązanie ze strony pracodawcy do odbycia szkolenia warunkujące zastosowanie dodanego przepisu? Przy okazji dowiesz się jak przedstawia się kwestia szkoleń w orzecznictwie SN.
 18. Nowe zwolnienie z pracy z powodu „siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych”. Nowe uprawnienie pracownika.
 19. Jak rozumieć pojęcie siły wyższej, pilnych spraw rodzinnych?
  Jaki jest termin do zgłoszenia takiego zwolnienia?
  Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za taki czas zwolnienia?
 20. Urlop opiekuńczy. Nowe uprawnienie pracownika.
 21. Na jakiego członka rodziny urlop przysługuje lub na jaka inna osobę.
  W jakiej formie i terminie należy złożyć wniosek?
  Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu opiekuńczego?
  Czy okres tego urlopu opiekuńczego będzie wliczał się do okresu zatrudnienia?
 22. Jakie nastąpią zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem?
  Czy wiesz kiedy pracodawca nie będzie mógł prowadzić przygotowań dotyczących zamiaru rozwiązania  stosunku pracy z takimi pracownikami, wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy.
  Od kiedy ta ochrona obowiązuje? Jakie sytuacje wyłączają ochronę? Jakie są i jak liczyć terminy ochrony?
 23. Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m. in. na pracę nadliczbową?
 24. Zmiana dotycząca składnia tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski (21 dni po porodzie). (uchylenie art. 179 ze zn. 1 Kp).
 25. Zmiana postaci wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego.(zmiany w art. 180 par. 8 – 9 i 16 Kp).Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego.. Forma wniosku. Przeniesienie części urlopu macierzyńskiego. Termin wniosku.
 26. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców. Na czym ma polegać wyłączne prawo do urlopu rodzicielskiego? Nowy wymiar dla posiadających zaświadczenie z ustawy „za życiem”.
 27. Zmiana zasad wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Zniesione przepisy dotyczące możliwości wykorzystania maksymalnie 16 tygodniowej części urlopu. Termin składania wniosku według nowych zasad.
 28. Zmiana postaci wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego.
 29. Zmiany w przepisach dotyczących wnioskowania o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Termin podania przyczyny odmowy ze strony pracodawcy.
 30. Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, w tym posiadających zaświadczenie z ustawy „za życiem”.
 31. Skrócenie okresu na korzystanie z urlopu ojcowskiego. Nowa forma wniosku.
 32. Uchylenie przepisu dotyczącego składania tzw. długiego wniosku o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. (art. 182 ze zn. 4 Kp).
 33. Ustanowienie nowego wymiaru urlopu rodzicielskiego dla pracowników występujących o adopcję dziecka? (zmiana art. 183 Kp).
 34. Uchylenie art. 183 ze zn. 2 Kp. Forma wniosku o urlop wychowawczy. Wycofanie wniosku o urlop wychowawczy. Termin i forma.
 35. Zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem. Jak postępować po powrocie pracownika z uprawnień rodzicielskich? Jak powinno kształtować się wynagrodzenie pracownika? Kiedy może dojść do dyskryminacji płacowej ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich? Nowy art. 186 ze zn. 4 Kp.
 36. Jak prawidłowo powierzyć inną pracę i co to jest praca odpowiadająca kwalifikacjom? Orzecznictwo SN.
 37. Zmiana postaci wnioskowania o urlop wychowawczy albo jego część. (zmiana w art. 186 par. 7 Kp).
 38. Doprecyzowanie zasad dotyczących korzystania z urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 39. Nowe przepisy wykonawcze w przedmiocie wniosków o uprawnienia rodzicielskie. (art. 186 ze zn. 8a Kp).
 40. Zmiany w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem (art. 188 kp)? (zmiana w par. 2 i dodanie par. 4 w art. 188 Kp).
 41. Na czym polegają zmiany dotyczące elastycznej organizacji pracy i kogo dotyczą? (dodanie art. 188 ze zn. 1 Kp).
  Co to jest elastyczna organizacja pracy?
  Jak prawidłowo stosować system przerywanego czasu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy i różne godziny rozpoczynania pracy, przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy  i system skróconego tygodnia pracy?
  Czy przepis odnosi się do pracy zdalnej, jako „elastycznej” organizacji pracy?
 42. Jakie będą nowe sankcje za wykroczenia? W jakich przypadkach?
 43. Przepisy przejściowe i końcowe. Wejście w życie zmian. Kogo obejmą? Czy pracodawcy mają jakieś obowiązki wynikające z przepisów przejściowych?
 44. Przy okazji szkolenia z tego zakresu dowiesz się o zarysie innych zmian Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.
 45. Jak prawidłowo prowadzić nową część E akt osobowych?
  Jak i w jaki sposób usuwać dane wrażliwe?
 46. Jaki będzie wpływ zmian na dokumentację pracowniczą?
  Jak ją prowadzić prawidłowo? Jakie nowe wnioski się pojawią i jak je archiwizować w przypadku formy elektronicznej?
  Jak zmieniły się przepisy o karach porządkowych oraz badaniach profilaktycznych? Jak traktować prawidłowo zdalną okazjonalną na wniosek pracownika?
 47. Jakie są uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu?
 48. Czy można ustalać uprawnienie do przerwy na karmienie piersią?
 49. Jak rozwiązywać umowę o pracę na odległość? Jak aneksować lub zawierać nową umowę o pracę na odległość?
 50. Jaka jest ważność wniosku niepełnosprawnego pracownika o wyrażenie zgody przez lekarza profilaktyka na pracę w równoważnym systemie czasu pracy?
 51. Czy wniosek o wyjście prywatne wymaga formy pisemnej i jakie są konsekwencje niezachowania tej formy? Co w przypadku pracownika zdalnego?
 52. Bieżący przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego pomocnego w pracy kad24
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie zmiany w prawie pracy 2023 poprowadzi:

  Wieloletni Sędzia Sądu Pracy, najlepiej oceniany trener Prawa Pracy przez HR i menedżerów.

  Znany i doświadczony wykładowca akademicki.
  Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.

  Autorka licznych artykułów:

  Nowelizacja Kodeksu pracy”,
  „Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,
  „Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,
  „Rozwiązanie umowy o pracę z winy
  pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

  Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilka tysięcy specjalistów działów kadr i menedżerów największych firm w Polsce. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy KGHM Polska Miedź S.A., Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

  METODY

  Zmiany w prawie pracy 2023 – metody szkolenia:

  Szkolenie zmiany w prawie pracy w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  Zajęcia są prowadzone warsztatowo z przywołaniem licznych przykładów, orzecznictwa, praktyki sądów pracy, stanowisk PIP.

  ADRESACI

  Szkolenie zmiany w prawie pracy 2023 roku adresujemy do:

  • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
  • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
  • Przedstawicieli związków zawodowych
  • Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zmiany w prawie pracy w 2023 roku:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.