In

Polityka antymobbingowa w firmie

Przeciwdziałanie mobbingowi

Przeciwdziałanie mobbingowi należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. To on ponosi ryzyko i konsekwencje w przypadku skierowania przez pracownika pozwu do Sądu pracy, o ile w postępowaniu zostanie udowodnione, że doszło do mobbingu.

Konsekwencje mobbingu

Konsekwencje mobbingu mają charakter finansowy – związany z odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem za rozstrój zdrowia, którego doznał pracownik z tytułu działań/zachowań mobbingowych.

Przeciwdziałanie mobbingowi

Jednym z najbardziej transparentnych i uznawanych w orzecznictwie sposobów przeciwdziałania mobbingowi jest wprowadzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, która przewiduje powołanie Komisji Antymobbingowej.
Zadaniem Komisji Antymobbingowej jest rozpatrywanie zasadności złożonej skargi na mobbing.
Wprowadzenie polityki antymobbingowej traktowane jest jako wypełnienie nałożonego na pracodawcę w art. 943 K.p. obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Warto również nadmienić, że polityka antymobbingowa stanowi dobrą praktykę i jest istotna w trakcie weryfikacji podczas działań kontrolnych Inspektorów pracy wypełnienia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi.

Istotne jest również, aby pracodawca pamiętał, że wprowadzenie polityki antymobbingowej może skutecznie ochronić go przed odpowiedzialnością, co potwierdzają liczne wyroki sądów (np. z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2011 r. (I PK 35/11 OSNP 2012/19-20/238) „Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi polega na starannym działaniu. Pracodawca powinien (…) przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Jeśli (…) wykaże on, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i oceniając je z obiektywnego punktu widzenia da się potwierdzić ich potencjalną skuteczność, pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności.)

Chcesz wdrożyć Wewnętrzną Politykę Antymobbingową?
Nie wiesz jak przygotować procedury i dokumenty.
Zacznij od szkoleń antymobbingowych dla pracowników
a następnie zamów usługę wdrożenia WPA w Twojej firmie.
Skutecznie zapobiegaj najmniejszym oznakom mobbingu i dyskryminacji w pracy!

Nasza oferta obejmuje:

  • wprowadzenie Regulaminu Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA)
  • ustalenie treści zarządzenia wprowadzającego WPA
  • ustalenie regulaminu zgłaszania i rozpatrywania skarg
  • wprowadzenie regulaminu działań Komisji Antymobbingowej
  • dostosowanie WPA do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Asertywność w pracy
Asertywna komunikacja

dyskryminacja-mobbing
asertywność-w-pracy-menedżera
asertywna-komunikacja-byc-asertywnym
telefoniczna-obsluga-trudnego-klientarozmowy oceniajace pracownikow