In

Stres w środowisku pracy

Badania nad stresem w środowisku pracy przeprowadzone w Europie i Stanach Zjednoczonych ujawniły, że w korporacjach i dużych firmach sytuacje szczególnie stresujące mają najczęściej związek z następującymi obszarami:

 • Stosunki międzyludzkie

brak umiejętności współżycia z innymi ludźmi,
konflikty z przełożonymi i kolegami.

 • Rola w organizacji

brak określenia roli i jasnych celów,
trudności z przekazywaniem zadań,
niewłaściwe gospodarowanie czasem.

 • Czynniki organizacyjne

brak pozytywnej reakcji na właściwe wykonanie zadania,
praca, która nie angażuje, nie stawia wyzwań
odrzucanie nowych pomysłów przez przełożonych,
utrudnienia w przepływie informacji,
groźba zwolnienia.

 • Narzucone ograniczenia

nagłe zmiany,
cele niemożliwe do osiągnięcia,
niejasne oczekiwania przełożonych,
nadmiar pracy, praca w nadgodzinach, zabieranie pracy do domu,
niskie zarobki,
ograniczenie liczby personelu,
zmniejszenie budżetu na szkolenia,
narzucanie zespołu współpracowników,
konieczność zabierania głosu podczas spotkań, prezentacji i wywiadów.
Za Carole McKenzie, Poznań, 1999

Co wpływa na stres w pracy? – czynniki stresogenne

 • zbyt dużo pracy – za mało możliwości zaplanowania pracy i przestrzegania priorytetów,
 • zbyt mało pracy – nuda i poczucie, że jest się za nisko ocenianym i ignorowanym,
 • izolacja – większość pracowników potrzebuje w pracy kontaktów z ludźmi i praca w samotności może wywołać stres przez brak komunikowania się z innymi,
 • rutyna – brak wyzwań i możliwości rozwoju,
 • słabe zarządzanie – niemożność zaangażowania się lub twórczej aktywności w pracy,
 • brak jasnej struktury awansu – wywołuje frustrację,
 • otoczenie – praca w niewygodnych warunkach, złe rozlokowanie pracowników, zbyt dużo hałasu itp.
 • bezustanne kontakty z ludźmi, tzw. ekspozycja społeczna, narażenie na krytykę i agresję ludzi, zwłaszcza dużych grup.

Co powoduje stres

Sytuacje stresowe u pracowników najczęściej spowodowane są:

 • znudzeniem wskutek monotonnego powtarzania czynności,
 • brakiem lub nadmiarem zajęć,
 • niejasnymi i nieprecyzyjnymi wymaganiami,
 • brakiem określonego celu i zrozumienia sensu pracy,
 • nie przygotowaniem do wykonywania danej czynności czy obowiązków,
 • złą organizacją pracy,
 • złymi stosunkami międzyludzkimi.

Niektóre zawody w większym niż inne stopniu mogą wywoływać stres.

Oto przykłady zawodów, które powodują stres szacowany w skali od 0 do 10.

 • Górnik – 8,3
 • Policjant – 7,7
 • Pilot linii pasażerskich / pracownik więzienia / dziennikarz – 7,5
 • Dentysta – 7,3
 • Aktor – 7,2
 • Lekarz – 6,9
 • Menedżer – 5,8
 • Sprzedawca 5,5
 • Księgowy / inżynier / sekretarka  /   pracownik administracji publicznej – 4,0
 • Pracownik banku / komputerowiec / lingwista – 2,8
 • Bibliotekarz – 2,0

Przyczyny stresu

Czynniki wywołujące stres

Szacuje się, że około 20% pracowników w firmach cierpi na stres zawodowy spowodowany złym zaplanowaniem stanowiska pracy, nieprzystawalnością kompetencji, konfliktem ról, niedookreśleniem roli, nieodpowiednim zakresem obowiązków lub przeciążeniem. Wielu z nich odczuwa jednocześnie zmniejszenie zaangażowania w pracę i spadek motywacji; czują się niedostatecznie wspierani czy wy­nagradzani i źle zarządzani w wykonywanej pracy.

Narażanie pracowników na stres związany z pracą może skutkować niższą produktywnością, straconymi dniami pracy, zwolnieniami lekarskimi z powodu stresu i większą rotacją pracowników. 
U pracownika dotkniętego kryzysem będziemy mieć do czynienia z wieloma prze­jawami spadku wydajności, kaskadowo wpływającymi na jego pracę.

Jaki będzie efekt końcowy?
Liczne absencje, niepożądane zachowania, zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opóźnienia w pracy i niska jakość jej rezultatów.

Jak zmniejszyć stres w pracy?

Jako menedżer, przełożony lub pracodawca możesz zrobić wiele, aby zmniejszyć stres pracowników w miejscu pracy. 
Pierwszym krokiem walki ze stresem jest inwestycja w szkolenia z zarządzania stresem.
Kurs radzenia sobie ze stresem powinni odbyć zarówno menedżerowie jak i pracownicy.
Podczas szkoleń menedżerowie nauczą się jak nie wywoływać stresu u pracowników, ograniczyć czynniki stresogenne. Poznają skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
Natomiast pracownicy na szkoleniach z zarządzania stresem w pracy otrzymają od naszych Ekspertów pakiet ćwiczeń relaksacyjnych i cenne wskazówki, jak walczyć ze stresem.

Menedżerowie powinni być, w walce ze stresem, pozytywnym wzorem do naśladowania dla swoich pracowników.
To niezwykle ważny element zarządzania stresem.
Jeśli menedżer w stresujących sytuacjach potrafi zachować spokój, łatwiej jest pracownikom podążać za jego przykładem.

Rozmawiaj z ludźmi. Komunikacja w zespole
Porozmawiaj otwarcie z pracownikami o konkretnych czynnikach, które powodują stres w ich pracy. Niektóre kwestie, takie jak wadliwy sprzęt, braki materiałowe, przeciążenie, zły rozkład zadań, będzie można stosunkowo szybko wyeliminować. Uważne słuchanie sprawi, że pracownik poczuje się ważny i zauważony – pomoże obniżyć jego stres.

Zajmij się konfliktami w miejscu pracy.
 Szanuj godność każdego pracownika. Zero mobbingu, dyskryminacji i tolerancji dla nękania.

Daj pracownikom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich pracę.

Unikaj nierealistycznych terminów. Upewnij się, że obciążenie pracą jest odpowiednie dla umiejętności i możliwości Twoich pracowników. Zaplanuj potencjalnie stresujące okresy, a następnie okresy mniej napiętych terminów.

Mów jasno o swoich oczekiwaniach. Jasno określ role, obowiązki i cele pracowników. Niech działania w zakresie zarządzania są uczciwe i zgodne z wartościami organizacji.

Oferuj nagrody i zachęty. Chwal zaangażowanie, inicjatywę i odpowiedzialność pracowników.

Stres i zwolnienia lekarskie

W wielu firmach stres i zwolnienia lekarskie są ściśle ze sobą zwią­zane. W Stanach Zjednoczonych co roku traci się 550 milionów dni pracy z powodu choroby pracowników i ich absencji. Statystyki dotyczące nieobecności w pracy z powodu choroby pokazują, że około 54% absencji spowodowana jest problemami związanymi ze stresem.

Brytyjska Konfederacja Przemyślu (Confederation of British In-dustry, CBI) ocenia, że problem stresu i absencji z powodu choroby przelicza się na 360 milionów straconych dni rocznie i kolosalne koszty ekonomiczne dla firm: 8 miliardów funtów. Inspektorat bhp twierdzi, że co najmniej 50% tych zarejestrowanych absencji wynika z problemów pracownika spowodowanych stresem zawodowym.

W trosce o zyski organizacje muszą poszerzyć swoją wiedzę na temat stresu i absencji wywołanej chorobą, a także stresu zawodowego w ogóle. Lepsze zarządzanie stresem i absencjami wywołanymi cho­robą wymaga uwzględnienia czynnika ludzkiego w miejscu pracy.

Tutaj znajdziesz powiązane tematycznie artykuły:
Feedback
Stres po urlopie
Inteligencja emocjonalna

feedback-w-pracy
depresja-pourlopowa-effect
inteligencja-emocjonalna-golemana
reguly-incotermsstres w miejscu pracy