In

Zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy w 2019 roku

Zmiany w Prawie Pracy, które zaczną obowiązywać jesienią br. obejmują wiele obszarów, w tym kwestie związane z wydawaniem i prostowaniem świadectw pracy.
Zmianie ulegają również kary dla pracodawców za niewydanie świadectwa pracownikowi lub jego wydanie z opóźnieniem.
Przygotuj się do nowych przepisów już teraz, bądź na bieżąco z prawem, wystrzegaj się błędów.

W dniu 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Z 2019 r., poz. 1043) – dalej: „Nowela”.
Wśród wprowadzanych na jej podstawie nowości znajdują się m.in. zmiany przepisów dotyczących świadectw pracy. Ten artykuł pomoże Ci przygotować się do zmian, wskaże nowe zasady wydawania świadectw. Ze szczegółami zmian wraz z analizą przypadków zapoznasz się podczas naszych szkoleń i kursów dla HR i kadr

Wydawanie świadectw pracy – nowe zasady

W pierwszej kolejności, do art. 97 § 1 KP przeniesiona jest treść § 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289).
Zgodnie z jego zapisami, w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy prześle świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego.
Możliwe jest doręczenie świadectwa w inny sposób.

Sprostowanie świadectwa pracy

Kolejna zmiana polega na wydłużeniu terminu, w którym pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. W chwili obecnej termin ten wynosi 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, po zmianie wyniesie 14 dni.

Analogicznie – z 7 do 14 dni – wydłużony jest termin na wystąpienie do sądu z żądaniem sprostowania świadectwa pracy w sytuacji. Oczywiście sytuacja ta ma miejsce, gdy pracodawca odmówi dokonania korekty na wniosek pracownika.
Natomiast w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie odpowie pracownikowi na jego wniosek o korektę świadectwa pracy – ten ostatni będzie mógł wystąpić ze wspomnianym żądaniem wprost do sądu pracy.
W dotychczasowym stanie prawnym tego typu działanie nie znajdowało wprost oparcia w przepisach. Prawo wystąpienia do sądu z przedmiotowym żądaniem nie zostało ograniczone żadnym terminem.

Na podstawie przepisów przejściowych Noweli, do terminów przewidzianych na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz wystąpienie do sądu pracy z pozwem o korektę świadectwa pracy, które w dniu 7 września 2019 r. będą w trakcie biegu, zastosowanie znajdą już nowe, 14-dniowe terminy.

Wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa

Nowością jest rozwiązanie przyjęte w art. 971 KP, który przewiduje możliwość wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy w sytuacji, gdy nie zostało ono dotychczas w ogóle wydane.

Ponadto, przepis ten przewiduje również możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Powództwo to będzie mogło znaleźć zastosowanie w przypadkach, gdy pracownik nie otrzymał w ogóle świadectwa pracy, a pracodawca już nie istnieje lub z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa zobowiązującego do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe.

Wydane w tym trybie postanowienie będzie zastępowało świadectwo pracy (zob. nowy art. 4771b § 2 oraz art. 69110 § 4 KPC). Dlatego też w jego treści sąd powinien zawrzeć wszystkie dane, które są zamieszczane w przedmiotowym dokumencie. Jeżeli jednak okazałoby się to niemożliwe, wówczas omawiane postanowienie powinno określać co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a w sytuacji gdy określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również byłoby niemożliwe – postanowienie będzie stanowiło, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Każde z dwóch omówionych powyżej powództw (tj. żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy) pracownik będzie mógł wnosić do sądu przed upływem terminu przedawnienia, czyli 3 lata od dnia wymagalności roszczenia.

Świadectwo pracy – nowe sankcje za niewydanie lub wydanie z opóźnieniem

Ostatnia ze zmian wprowadzonych przez przepisy Noweli w ramach problematyki świadectw pracy dotyczy zakresu zastosowania sankcji przewidzianej w art. 283 pkt 3 KP. Dotychczas  przepis ten przewidywał karę grzywny w kwocie od 1.000 do 30.000 złotych „jedynie” za niewydanie świadectwa pracy (tzn. gdy świadectwo pracy w ogóle nie zostało wydane). Po zmianie tego przepisu, przewidzianą w nim sankcją będą mogły zostać objęte również przypadki, w których świadectwo pracy zostało wydane z opóźnieniem, czyli z naruszeniem 7-dniowego terminu przewidzianego w art. 97 KP. 

Więcej informacji na temat nowych obowiązków pracodawców wynikających ze zmian w Prawie Pracy otrzymasz podczas szkolenia:

Prawo pracy w 2019 roku – poważne zmiany przepisów, problemy praktyczne, orzecznictwo


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Akta osobowe
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
akta osobowe pracownika
przechowywanie akt osobowych pracownikow
dyskryminacja-w-zatrudnieniu-przykładydni-wolne-od-pracy-2019