Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2021 roku

- jak w praktyce optymalizować koszty wynagrodzeń dodatkowych i pozostać w zgodzie z przepisami? - firmy produkcyjne, handlowe, usługowe. Audyt systemów, zasad, regulaminów premiowania ? metody optymalizacji

Wypadki przy pracy w 2021 roku

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp,  wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia Sędzia Sądu Pracy

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu. Najnowsze przepisy, interpretacje UDT, kontrole i zalecenia Inspektorów.

- szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

- kazusy i interpretacje, nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Książka obiektu budowlanego. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, najnowsze wytyczne na 2021 rok ? warsztaty

Zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

- FMEA, PPAP, 8D, raport A3 w procesie produkcji

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Czas pracy w 2019 roku dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk.

Czas pracy w 2020 roku po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Urlopy, zwolnienia od pracy – poważne ograniczenia uprawnień pracowniczych w dobie koronawirusa

- jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy w świetle ustaw pandemicznych? Analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo.

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

- szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

- Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Optymalizacja kosztów produkcji

- Skuteczne narzędzia redukcji kosztów

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2020 roku

- jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? - nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

Excel dla działu produkcji

- wspomaganie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Gotowe narzędzia do rozwiązywania problemów produkcyjnych.

Zarządzanie flotą samochodową

- planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Optymalna gospodarka zapasami

- jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Środki ochrony indywidualnej z uwględnieniem zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony i zabezpieczenia przed COVID 19

- odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych po pandemii

- optymalizacja procesów, procedur i kosztów w nowej rzeczywistości gospodarczej

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Jak skutecznie pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy w sytuacji nadzwyczajnej związanej ze stanem epidemii?

- obszary wzmożonego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w stanie epidemii - nowe wyzwania dla Społecznych Inspektorów Pracy

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

- szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bhp przez pracowników

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT

zmiany od stycznia i czerwca 2019 roku, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane ? wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

TPM, SMED I 5S w produkcji i utrzymaniu ruchu

- jak poprawić dostępność najważniejszych maszyn na produkcji o 30% i skrócić czas przezbrojeń o 50%?

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

-  poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych.

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Lean w magazynie i logistyce

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

- przeglądy i kontrole stanu technicznego - praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie

Zarządzanie projektem w zakupach

- jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

- trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2021 roku. Co i jak kontrolują Inspektorzy w dobie pandemii?

- jak przygotować firmę do kontroli? Audyt kluczowych obszarów kontrolowanych przez inspektorów zgodnie z najnowszą listą kontrolną Głównego Inspektora Pracy

Efektywność czasu pracy – mierzenie i normowanie czasu pracy

- metody zarządzania systemami i rozkładami czasu pracy - jak stosować w praktyce wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż - przegląd metod i ich praktyczne zastosowanie

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

- wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Organizacja czasu i poprawa efektywności pracy zespołów utrzymania ruchu i produkcji

- 10 sposobów na poprawę wydajności w pracy - szkolenie dla liderów UR i produkcji

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Controlling produkcji

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v.2

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

English for the automobile industry

- specjalistyczne warsztaty językowe dla specjalistów branży automotive

English for the energy industry

- warsztaty językowe dla specjalistów branży energetycznej

Technika smarownicza i układy centralnego smarowania w strategii utrzymania ruchu

- dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

- bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, kaizen, smed i grupowego rozwiązywania problemów

- szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

Lean management

- jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

Smed – szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń

- wypracowanie rozwiązań doskonalących

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

- jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

Zarządzanie zapasami i magazynem

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Negocjacje z dostawcami i kooperantami

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

- symulacja spisu z natury ? warsztaty umiejętności

Szkolenia i kursy: Utrzymanie Ruchu, Produkcja i BHP


Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z Gliwic od samego początku swojej działalności organizuje szkolenia w zakresie Utrzymania Ruchu, Produkcji i BHP. Wysoka skuteczność naszych kursów wynika z wieloletniej współpracy z wysokiej klasy ekspertami UDT i PIP.
Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy aktualną wiedzę, najlepsze praktyki inżynierskie, które optymalizują działania w zakresie produkcji i UR.
Doskonale rozumiemy potrzeby Służb Utrzymania Ruchu dlatego proponujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dostosowane do konkretnych wymagań naszych klientów.

Tematyka naszych szkoleń jest niezwykle szeroka – od ciekawych propozycji dotyczących controllingu inwestycyjnego, przez wymagania i kontrole PIP i UDT dla maszyn i urządzeń technicznych, redukcję kosztów produkcji, po prewencję i eliminację wypadków przy pracy. Ponadto polecamy szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing, w czasie których omawiamy techniki 5S, SMED, TPM oraz system ciągłego doskonalenia Kaizen.

Uczymy, jak dostosować maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, jakie wymogi stawiają przed producentami nowe dyrektywy: maszynowa 2006/42/WE, ATEX 2014/34/UE, ciśnieniowa 2014/68/UE i niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Nasi Eksperci przekazują praktyczne wskazówki w zakresie opracowania nowych instrukcji organizacji pracy oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.