Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Data i miejsce szkoleniaTytuł szkolenia

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

- granice kontroli, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność pracodawców i ich przedstawicieli. Studia przypadków dla pracodawców, menedżerów, działów kadr, specjalistów kontroli wewnętrznej

Szkolenie Prawo budowlane w 2022 roku – Polski Ład – zmiany od 3 stycznia 2022 roku oraz konsekwencje poważnych zmian z 2021 roku

- jak wygląda proces budowlany po zmianach? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, nowe projekty zmian, wątpliwości interpretacyjne

Intensywne kontrole PIP w firmach i instytucjach w 2022 roku

- jakie aspekty działalności pracodawcy zostaną poddane szczególnej kontroli? Jak przygotować się do rewolucyjnego rozszerzenia uprawnień PIP? Polski Ład a kontrole PIP. Audyt zagadnień kontrolowanych przez PIP w oparciu o listy kontrolne stosowane przez inspektorów PIP w 2022 roku - jak go przeprowadzić przed kontrolą, aby uniknąć kosztownych następstw finansowych i kar?

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

- szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych przedstawi wieloletni Inspektor UDT

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – jak przygotować się do kontroli?

- nowe instrukcje eksploatacji, ważne zmiany w świadectwach kwalifikacji wynikające z nowego prawa energetycznego (od 3 lipca 2021r.), kazusy, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady poprawiające bezpieczeństwo pracy

Książka obiektu budowlanego. Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość?

- kontrowersje związane z obowiązkiem prowadzenia KOB, trudne przypadki i analiza błędów w dokumentacji. Najnowsze wytyczne na 2022 rok. Książka obiektu budowlanego w wersji elektronicznej.

Wypadki przy pracy w 2022 roku

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp,  wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Odpowiedzialność, uprawnienia i obowiązki osób kierujących pracownikami

- warsztaty dla kierowników, brygadzistów, team leaderów, służb bhp

Ocena dostawców – skuteczne metody wyboru i kwalifikacji dostawców

- jak wyeliminować ryzyko wyboru niewłaściwego dostawcy? Tylko skuteczne narzędzia dla działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, produkcji oraz jakości.

Bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu i magazynowaniu

- podsumowanie wyników kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu, eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, poprawa bezpieczeństwa pracy, planowane zmiany - nowe uprawnienia, nowe obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych z użyciem wózków jezdniowych oraz nowe obowiązki zlecających pracę z użyciem wózków jezdniowych

Czas pracy w 2022 roku. Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji, rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy?

- modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki

Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

- efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych w 2022 roku

- zmiany w przepisach dozorowych - nowe rozporządzenie ciśnieniowe z 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa ciśnieniowa, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika ? kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

- wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników.

Awans na szefa

- jak odnaleźć się w nowej roli, zbudować autorytet, osiągnąć sukces w zarządzaniu zespołem?

ATEX – bhp przy eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem w 2022 roku

- jak dostosować zakład do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego zgodnie z nowymi przepisami i przygotować się do kontroli PIP? - nowe wymagania, nowe instrukcje eksploatacji, nowe świadectwa kwalifikacji

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – niezbędnik dla UR, produkcji, bhp

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

- doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

- wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

Szkolenie Excel dla działu produkcji – gotowe narzędzia planowania, zarządzania i rozwiązywania problemów produkcyjnych

- wspomaganie i optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

TPM, SMED I 5S w produkcji i utrzymaniu ruchu

- najlepsze praktyki i unikalne rozwiązania wypracowane podczas wdrożeń - zapobieganie awariom i przestojom maszyn. Redukcja kosztów utrzymania ruchu i przestojów produkcji

Zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

- FMEA, PPAP, 8D, raport A3 w procesie produkcji

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Czas pracy dla działów produkcji, UR, logistyki i w energetyce

- planowanie i modyfikacja grafików, rozliczanie czasu pracy. Eliminacja błędów i złych praktyk.

Czas pracy po zmianach przepisów i orzecznictwa

- najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, praktyczne wskazówki, które trudno wyczytać z przepisów, a które mogą pomóc w konkretnych sytuacjach, eliminacja niedopuszczalnych praktyk - warsztaty i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

Szkolenie Instruktaż Stanowiskowy wg TWI. Jak skutecznie wdrażać do pracy i rozwijać nowych pracowników?

- szkolenie dla liderów produkcji, UR - doskonalenie systemu szkoleń stanowiskowych, wzrost wydajności pracowników, eliminacja błędów, poprawa jakości i bezpieczeństwa pracy.

Wypadek przy pracy w dobie pandemii i po jej ustaniu

- praca zdalna a wypadek, odpowiedzialność pracodawców i służb bhp, wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego

Rewolucyjne zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 roku

- Jak dostosować zakład do nowych wymagań? Nowe instrukcje eksploatacji, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Optymalizacja kosztów produkcji

- Skuteczne narzędzia redukcji kosztów

Zarządzanie łańcuchem dostaw

- jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Zarządzanie flotą samochodową

- planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Zmiany w czasie pracy w dobie COVID-19 z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych i innych okresów nieobecności w pracy

- jak nie popełnić błędu przy tworzeniu nowych grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy? Jak nowe przepisy wpłynęły na rozliczanie czasu pracy i naliczanie urlopu? Modyfikacje harmonogramów, zmiana grafików, optymalne okresy rozliczeniowe, postoje i rozliczanie godzin nadliczbowych - skomplikowane przypadki wyjaśnia dr Piotr Wąż

Środki ochrony indywidualnej z uwględnieniem zabezpieczeń wykorzystywanych do ochrony i zabezpieczenia przed COVID 19

- odpowiedni dobór, użytkowanie, odpowiedzialność służb bhp i kierujących pracownikami - wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz najczęściej popełnianych błędów. Doświadczenia pokontrolne Inspektorów PIP.

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych po pandemii

- optymalizacja procesów, procedur i kosztów w nowej rzeczywistości gospodarczej

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – I część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – II część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Zawiesia – bezpieczna eksploatacja i kontrola techniczna – zalecenia pip

- szkolenie aktualizujące wiedzę dla przedstawicieli dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych, hakowych

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – III część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

-  poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych.

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – IV część

- studia przypadków dla specjalistów bhp i kadr

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dobie zagrożenia Covid-19

- kontrole PIP, obowiązki i odpowiedzialność pracodawców, wytyczne rządowe, GIP, GIS i CIOP, rozwiązania antykowidowe, działania zapobiegawcze, listy kontrolne, procedury bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej

Zarządzanie projektem w zakupach

- jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

- trafna diagnoza stanu technicznego - szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Szkolenie Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy – 60 skomplikowanych kazusów z rozwiązaniami. V część.

- warsztaty dla specjalistów bhp i kadr

Eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2022 roku. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

- przeglądy i kontrole stanu technicznego - praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2021 roku – analiza skomplikowanych przypadków, nowe interpretacje, orzecznictwo, dyrektywa 2017/0085 (COD)

- jak nie popełnić błędów przy udzielaniu i rozliczaniu urlopów oraz innych zwolnień od pracy w świetle zmian przepisów?

Optymalna gospodarka zapasami

- jak sterować zapasami w nowej rzeczywistości?

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

- skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Lean w magazynie i logistyce

- optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Resurs UDT w praktyce

- nowe wzory przeglądów specjalnych i obliczania resursu obowiązujące od listopada 2020 roku. Obliczanie resursu, rejestrowanie przebiegu eksploatacji, przygotowanie kompletnej dokumentacji urządzeń, wykonanie przeglądu specjalnego.  Wytyczne UDT, interpretacje, gotowe rozwiązania, praktyczne przykłady.

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

- 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji

- zgodnie z nową dyrektywą maszynową i dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE, dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa 2009/104/WE, odpowiedzialność prawna i obowiązki użytkowników i producentów maszyn - zalecenia pokontrolne Inspektorów

Systemy czasu pracy, rozkłady czasu pracy – jak optymalizować czas pracy i zwiększyć efektywność pracowników?

- wskaźniki i mierniki, normowanie czasu pracy, chronometraż

Warsztaty wypełniania elektronicznej książki obiektu budowlanego – nowe przepisy w prawie budowlanym

- jak w praktyce krok po kroku prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

Organizacja czasu i poprawa efektywności pracy zespołów utrzymania ruchu i produkcji

- 10 sposobów na poprawę wydajności w pracy - szkolenie dla liderów UR i produkcji

Controlling logistyczny

- metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Controlling produkcji

- warsztaty dla menedżerów odpowiedzialnych za wydajność obszaru produkcyjnego, zarządzanie kosztami wytworzenia, rentowność produktów i obliczanie wskaźników wydajnościowych w produkcji

Lean manufacturing – techniki i narzędzia odchudzonej produkcji v.2

- poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym

English for the automobile industry

- specjalistyczne warsztaty językowe dla specjalistów branży automotive

English for the energy industry

- warsztaty językowe dla specjalistów branży energetycznej

Technika smarownicza i układy centralnego smarowania w strategii utrzymania ruchu

- dobór optymalnych rozwiązań w zakresie smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych, zapewnienie niezawodnej pracy

Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

- bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną - analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, kaizen, smed i grupowego rozwiązywania problemów

- szkolenie dla kierowników technicznych i produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, inżynierów procesów prowadzone w oparciu o grę symulacyjną

Lean management

- jak skutecznie usprawnić organizację produkcji, zredukować koszty, podnieść jakość produktów oraz uelastycznić reakcję na potrzeby Klienta? - warsztaty doskonalące procesy produkcyjne w firmie

Smed – szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń

- wypracowanie rozwiązań doskonalących

Uprawnienia i obowiązki społecznego inspektora pracy

- co Społeczny Inspektor Pracy wiedzieć powinien? - warsztaty prowadzone przez Nadinspektora PIP

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

- jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

Zarządzanie zapasami i magazynem

- metody redukcji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Negocjacje z dostawcami i kooperantami

- zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych?

- najskuteczniejsze metody kierowania i wspierania pracowników UR i Produkcji w osiąganiu lepszych wyników w pracy

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów w przedsiębiorstwie

- symulacja spisu z natury ? warsztaty umiejętności

Szkolenia i kursy: Utrzymanie Ruchu, Produkcja i BHP


Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT z Gliwic od samego początku swojej działalności organizuje szkolenia w zakresie Utrzymania Ruchu, Produkcji i BHP. Wysoka skuteczność naszych kursów wynika z wieloletniej współpracy z wysokiej klasy ekspertami UDT i PIP.
Podczas naszych szkoleń wykorzystujemy aktualną wiedzę, najlepsze praktyki inżynierskie, które optymalizują działania w zakresie produkcji i UR.
Doskonale rozumiemy potrzeby Służb Utrzymania Ruchu dlatego proponujemy szkolenia otwarte oraz zamknięte dostosowane do konkretnych wymagań naszych klientów.

Tematyka naszych szkoleń jest niezwykle szeroka – od ciekawych propozycji dotyczących controllingu inwestycyjnego, przez wymagania i kontrole PIP i UDT dla maszyn i urządzeń technicznych, redukcję kosztów produkcji, po prewencję i eliminację wypadków przy pracy. Ponadto polecamy szkolenia Lean Management i Lean Manufacturing, w czasie których omawiamy techniki 5S, SMED, TPM oraz system ciągłego doskonalenia Kaizen.

Uczymy, jak dostosować maszyny i urządzenia techniczne do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, jakie wymogi stawiają przed producentami nowe dyrektywy: maszynowa 2006/42/WE, ATEX 2014/34/UE, ciśnieniowa 2014/68/UE i niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Nasi Eksperci przekazują praktyczne wskazówki w zakresie opracowania nowych instrukcji organizacji pracy oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.