In

Zmiana wzoru świadectwa pracy

Na krótko przed wakacjami, w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 18.06.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1197), został opublikowany nowy wzór świadectwa pracy. Uwzględnia on zmiany przepisów kodeksu pracy wprowadzone na mocy ustawy z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Ustawa ta m.in. zmodyfikowała zawarty w art. 221 KP katalog danych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika oraz pracownika, wykreślając z niego imiona rodziców.
W związku z tym, konieczna stała się uwzględniająca ten fakt modyfikacja pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia MRPiPS z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289 ze zm.).

Co się zmieniło w świadectwie pracy po 4 maja 2019 roku

Aktualnie obowiązujący wzór świadectwa pracy nie przewiduje już zamieszczania w nim imion rodziców pracownika.

Jednocześnie przepisy przejściowe rozporządzenia z 18.06.2019 r. przewidują, że pracownicy, którzy w okresie pomiędzy 4 maja 2019 r. (data wejścia w życie ustawy z 21.02.2019 r.) a 29 czerwca 2019 r. (data wejścia w życie rozporządzenia z 18.06.2019 r.) otrzymali świadectwa pracy według starego wzoru, z podaniem imion rodziców, mogą złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy z pominięciem tej informacji.

W imieniu pracownika wniosek ten może również złożyć osoba przez niego upoważniona. Natomiast w przypadku śmierci uprawnionego pracownika w okresie pomiędzy 4 maja a 29 czerwca 2019 r. przedmiotowy wniosek może złożyć jego małżonek (wdowa/wdowiec) lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego pracownika.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej do 30 lipca 2019 r. Pracodawca jest zobowiązany wydać nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Gdyby z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa do rąk własnych wnioskodawcy w tym terminie było niemożliwe, pracodawca w 7 dni od upływu tego terminu powinien przesłać je wnioskodawcy drogą pocztową albo doręczyć w inny sposób. Jednocześnie, najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy zobowiązany jest usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

Świadectwo pracy – sposób wypełnienia po zmianach

Poza usunięciem ze wzoru świadectwa pracy rubryki z imionami rodziców pracownika, zmianie uległa również redakcja objaśnień określających sposób wypełniania świadectwa pracy, zamieszczonych w załączniku do rozporządzenia z 30.12.2016 r.

Konkretnie chodzi o zmianę opisu sposobu wypełnienia ust. 6 pkt 11 wzoru świadectwa pracy, w którym należy wskazać okresy wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jej rodzaj oraz zajmowane stanowiska.

W wyniku przedmiotowej zmiany, sformułowanie „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” zostało zastąpione określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 – 4 tego rozporządzenia”. Jednocześnie w treści omawianego objaśnienia doprecyzowano, że w ust. 6 pkt 11 należy wskazać okres zatrudnienia przypadający do dnia 31 grudnia 2008 r.

Świadectwo pracy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dokonana w ten sposób modyfikacja ma wyeliminować pojawiające się w praktyce wątpliwości co do sposobu interpretacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.), do którego odnosi się omawiana część objaśnień.

Dotychczasowy sposób sformułowania tych objaśnień mógł sugerować, że przywołane w nich wykazy ustalane przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, mają zastosowanie do wszystkich pracowników, o których mowa w tym rozporządzeniu. Tymczasem w istocie dotyczyły one wyłącznie pracowników zatrudnionych w zakładach pracy podległych i nadzorowanych przez wspomnianych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze, a także w jednostkach powstałych w wyniku przekształceń własnościowych tychże zakładów pracy. Tego typu pracodawcy tworzyli własne wykazy z nazwami stanowisk przyjętymi na potrzeby podległych sobie zakładów pracy. 

Wykazy te nie miały jednak zastosowania do pozostałych zakładów pracy (pracodawców), którzy potwierdzając w świadectwie pracy okresy zatrudnienia pracownika w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, powinni bazować na rodzajach prac wymienionych wprost w wykazach A lub B załącznika do rozporządzenia z 7.02.1983 r., stosując przyjętą tam nomenklaturę.

Dokonana na mocy rozporządzeniu MRPiPS z dnia 18.06.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1197) zmiana opisu sposobu wypełnienia ust. 6 pkt 11 ma zapobiegać powstającym na tym tle nieścisłościom.


Więcej informacji na temat nowego wzoru świadectwa pracy otrzymasz podczas szkolenia:

Prawo pracy w 2019 roku – poważne zmiany przepisów, problemy praktyczne, orzecznictwo


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Akta osobowe
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
akta osobowe pracownika
przechowywanie akt osobowych pracownikow
zmiany-w-prawie-pracy-2019ochrona-wynagrodzenia-za-prace-2019