In

Monitoring w pracy – kodeks pracy

Z artykułu dowiesz się co zmieniło się w monitorowaniu pracowników w 2019 roku. Omówimy nowe przepisy dotyczące monitorowania pracowników w miejscu pracy. Wskażemy miejsca, które mogą być monitorowane oraz te, dla których wymagane jest pozyskanie zgody przez pracodawcę.
Artykuł 222 kodeksu pracy reguluje zasady stosowania monitoringu wizyjnego w środowisku pracy wprowadzono do kodeksu pracy z dniem 25.05.2018 r.
Po niespełna roku doczekaliśmy się jego modyfikacji na mocy ustawy z dnia 21.02.2019 r.
(Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) (Dz. U. z 2019 r., poz. 730), która weszła w życie w dniu 4.05.2019 r.)

Monitoring pracowników – co wolno?

Omawiany przepis zezwala pracodawcy na korzystanie z monitoringu wizyjnego wyłącznie dla realizacji jednego z celów określonych w art. 221 § 1 KP.
Wśród nich znajduje się:
– zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
– ochrona mienia.
– kontrola produkcji.
– zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Monitoring w pracy – niedopuszczalne miejsca

W art. 222 § 2 KP wymienione są miejsca, w których – co do zasady – niedopuszczalne jest stosowanie monitoringu.
Są to: pomieszczenia sanitarne, szatnie, stołówki, palarnie oraz pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej.

Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach pod warunkiem, że jest to niezbędne do realizacji jednego z celów określonych w art. 222 § 1 KP i nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. W szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Monitoring w pracy – zmiana przepisów

W wyniku wspomnianej zmiany przepisów, z katalogu zawartego w art. 222 § 2 KP wykreślone są pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji związkowej. Począwszy od 4.05.2019 r. stosowanie monitoringu w tego typu pomieszczeniach jest bezwzględnie zakazane.

Zgoda na monitoring w pracy

Stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych wymaga spełnienia dodatkowego warunku w postaci uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21.02.2019 r., pracodawca, który w dniu 4.05.2019 r. będzie stosował monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej na dotychczasowych zasadach, w terminie 14 dni od tej daty, czyli do godz. 24:00 w dniu 18.05.2019r., powinien zaprzestać stosowania tej formy monitoringu. Powinien o tym niezwłocznie poinformować zakładową organizację związkową.

Natomiast pracodawca, który w dniu 4.05.2019 r. będzie stosował monitoring pomieszczeń sanitarnych na dotychczasowych zasadach, powinien uzyskać zgodę na dalsze stosowanie tej formy monitoringu zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u tego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 4.06.2019 r.

Odmowa zgody na monitoring

Jeżeli pracodawca nie uzyska w tym trybie wymaganej zgody, wówczas w terminie 3 dni od dnia odmowy udzielenia zgody albo od dnia upływu 30-dniowego terminu na jej udzielenie, zobowiązany będzie zaprzestać stosowania omawianej formy monitoringu, o czym powinien niezwłocznie poinformować zakładową organizację związkową albo przedstawicieli pracowników (zob. art. 163 ustawy).

Więcej informacji na nowych obowiązków pracodawców wynikających ze zmian w Prawie Pracy otrzymasz podczas organizowanych przez Effect szkoleń dla działów kadr 
Sprawdź również naszą ofertę: szkolenia związki zawodowe


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Akta osobowe
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
akta-osobowe-2019-wzor
przechowywanie akt osobowych pracownikow
badanie satysfakcji klienta ankietauprawnienia-pracownika-zwiazane-z-rodzicielstwem-kodek-pracy