In

 Ustawa o związkach zawodowych 2019

W niniejszym artykule przedstawimy praktyczne problemy związane z wdrażaniem zmian Ustawy o związkach zawodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku.
Konsekwencją zmian jest rosnąca ilość sporów zbiorowych.
Dlaczego nowe przepisy budzą tyle kontrowersji?
Jakie są najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i stronę związkową?

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

1 stycznia 2019 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o związkach zawodowych.
Rewolucyjne zmiany dokonały się m.in. w obszarze częściowego zrównania statusu osoby wykonującej pracę zarobkową i pracownika, zasad i możliwości przynależności do związku innych osób niż pracownicy. Ponadto implementacji Konwencji Nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.
Poza tym zmianie uległy również zasady ustalania liczebności członków związku i ustalanie reprezentatywności związku zawodowego. Szczególnie w zakresie uprawnień do opiniowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Kontrowersje wokół nowej Ustawy o związkach zawodowych

Ten ostatni element stanowi obecnie źródło największych problemów, z którymi muszą się zmierzyć pracodawcy. Ponieważ ochrona indywidualna pracownika i członka związku ma duże znaczenie dla poprawnego kształtowania relacji z organizacjami związkowymi i zapewnienia dialogu zakładowego.  Na znaczeniu nabiera ochrona interesów zbiorowych, które zmieniły się wraz z wejściem nowych przepisów, a te są przedmiotem prowadzonych negocjacji i sporów.

O czym nie mogą zapomnieć pracodawcy w związku z wejściem w życie nowej Ustawy?

Pracodawcy muszą pamiętać, że jakikolwiek błąd po stronie ustalenia liczebności i reprezentatywności związku może skutkować wadliwymi wprowadzeniem regulaminów pracy, czy wynagradzania, a te obejmują wszystkich pracowników niezależnie od przynależności związkowej.

Skutkiem różnych błędów jest obecnie rosnąca liczba sporów zbiorowych, które dotyczą głównie zasad wynagradzania oraz warunków pracy.
Ponadto pominięcie organizacji związkowych w kształtowaniu zasad i treści regulaminów powoduje coraz częściej kierowanie do odpowiednich organów zawiadomień o utrudnianiu prowadzenia działalności związkowej, co może rodzić sankcje karne.

Ustawa o związkach zawodowych – rozbieżności interpretacyjne i Rodo

Aby uniknąć tego typu działań należy właściwe interpretować skomplikowane i często niejasne zapisy Ustawy, prowadzić właściwie negocjacje, a kiedy wystąpi spór zbiorowy umiejętnie go przeprowadzić.

Elementem konfliktowym są również rozbieżności interpretacyjne w zakresie ochrony danych osobowych członków organizacji związkowych. W ustawie z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającej niektóre ustawy w zakresie stosowania rozporządzenia RODO wybrzmiewa również element monitoringu wizyjnego, w tym pomieszczeń związkowych i wiele innych zagadnień, które wprost nie wynikają z rozporządzenia RODO.

Do przetwarzania danych biometrycznych pozyskanych do wspomnianych powyżej celów będą mogły zostać dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby te będą obowiązane do zachowania ich w tajemnicy (zob. nowy art. 221b § 2-3 KP). 

Więcej informacji na temat nowych obowiązków pracodawców wynikających ze zmian Ustawy o związkach zawodowych otrzymasz podczas szkoleń organizowanych przez Effect. Sprawdź co możesz zyskać uczestnicząc w naszych szkoleniach:
Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców – poważne zmiany przepisów
oraz
Trudne negocjacje ze związkami zawodowymi – gra nerwów w konflikcie interesów


Autor artykułu: dr Mateusz Warchał
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy.
Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi.
Wybitny Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach zbiorowych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym.
Stały członek komisji antymobbingowych.
Wykładowca OSiI Effect,
autor szkoleń na temat negocjacji ze związkami zawodowymi, mobbingu i stresu w pracy.


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Akta osobowe
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
akta osobowe pracownika
przechowywanie akt osobowych pracownikow
organizacja-czasu-pracy-szkoleniemobbing kodeks pracy