In

Mobbing zmiana przepisów

Z dniem 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Z 2019 r., poz. 1043) – dalej: „Nowela”, które przewidują m.in. zmianę kodeksowej regulacji dotyczącej mobbingu art. 943 KP.

Nowe roszczenia w przypadku mobbingu

Nowy przepis przyznaje dwa odrębne roszczenia pracownikom, którzy udowodnili, że zastosowano wobec nich mobbing.

1. Pracownik, który w wyniku stosowania wobec niego praktyk mobbingowych doznał uszczerbku na zdrowiu, może wystąpić przeciwko pracodawcy z pozwem o zasądzenie odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (zob. art. 943 § 3 KP).
Roszczenie może być dochodzone zarówno przez byłego już pracownika, jak i pracownika, który pozostaje nadal w stosunku pracy z pracodawcą, w którego zakładzie pracy poddawany był mobbingowi.

2. Były pracownik, który postanowił rozwiązać umowę o pracę z powodu mobbingu może wystąpić przeciwko byłemu pracodawcy z pozwem o zasądzenie odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2019 r. wynosi ono 2.250 zł).
Bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, czy mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia, czy też nie.

Należy podkreślić, że możliwość dochodzenia odszkodowania uzależniona została – poza udowodnieniem stosowania mobbingu – od uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, z powołaniem mobbingu jako przyczyny rozwiązania.

Mobbing – jak rozszerzy się krąg uprawnionych do odszkodowania po nowelizacji?

Ograniczenie kręgu uprawnionych do odszkodowania z tytułu mobbingu do byłych już pracowników, którzy z powodu mobbingu rozwiązali umowę o pracę było mocno krytykowane.
Koncepcji tej zarzucano m.in., że kreuje stan nierównego traktowania ofiar mobbingu.
Ponadto stwarza ryzyko podejmowania działań wyłączających możliwość dochodzenia odszkodowania przez pracownika (np. przez rozwiązanie umowy o pracę z mobbowanym pracownikiem zanim dokona tego sam pracownik).

Jak widzimy wprowadzona na mocy Noweli zmiana art. 943 KP wychodzi naprzeciw postulatom podnoszonym w doktrynie prawa pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu pracownik, który udowodni, że stosowano wobec niego mobbing będzie mógł żądać wypłaty odszkodowania zarówno wtedy, gdy rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu, jak i w sytuacji, gdy mimo wszystko postanowi nadal pracować u danego pracodawcy.

Dodatkowo, w sytuacji, gdy mobbing spowodował u niego rozstrój zdrowia będzie on mógł ubiegać się o zadośćuczynienie pieniężne.

Więcej informacji na temat mobbingu znajdziesz na naszym szkoleniu Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla pracodawców


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów 


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019dyskryminacja-w-zatrudnieniu-przykłady