In

Dokumentacja powypadkowa – zmiany od czerwca 2019 roku

Dokumentacja powypadkowa ulega zmianie w 2019 roku dlatego służby bhp i pracodawcy muszą dostosować się do nowych przepisów.
W dniu 25 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).

Wprowadza ono nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W jego treści uwzględnione zostały wymagania związane z RODO oraz założenia rządowego dokumentu „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”.

Konsekwencją dostosowania protokołu wypadkowego do jego wymogów jest rezygnacja z opatrzenia protokołu powypadkowego pieczęcią pracodawcy w lewym górnym rogu.

Natomiast konsekwencją dostosowania protokołu powypadkowego do wymogów RODO jest zmniejszenie liczby danych zawartych w tym dokumencie. Prawodawca nawiązał w ten sposób do zasady minimalizacji danych. Zgodnie z tą zasadą, gromadzone mają być wyłącznie dane niezbędne do celów, w których są przetwarzane. (Zob. motyw 39 preambuły RODO).

Nowy wzór protokołu powypadkowego

W związku z tym, w nowym wzorze protokołu powypadkowego zrezygnowano z wymogu podawania numeru REGON pracodawcy, numeru NIP poszkodowanego pracownika, jego miejsca urodzenia oraz imienia ojca. Ta ostatnia zmiana nawiązuje do obecnego brzmienia art. 221 KP, które zostało znowelizowane z początkiem 2019 r.

Doprecyzowana została również treść pozycji nr 13, zawierająca informację o zapoznaniu poszkodowanego i/lub członków jego rodziny z protokołem oraz pouczenie o prawie wnoszenia przez nich uwag i zastrzeżeń do protokołu.

W pozostałym zakresie treść protokołu  powypadkowego pozostaje bez zmian.

Zgodnie z przepisem przejściowym, formularze protokołów powypadkowych sporządzone według dotychczasowego wzoru mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2019 r.

Statystyczna karta wypadku – zmiany

Protokół powypadkowy nie jest jedynym dokumentem związanym z problematyką wypadkową, który w ostatnim czasie uległ zmianie. W dniu 29 czerwca 2019 r. wprowadzono również zmiany do statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW). Także i w tym przypadku są one następstwem procesu dostosowania do wymogów wspomnianej „Informacji…”.

W porównaniu ze „starą” wersją karty, w nowej nie ma obowiązku opatrywania jej pieczęcią pracodawcy. Pozostała część formularza karty nie ulega zmianie.

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla służb bhp i SIP


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Delegowanie pracowników do pracy za granicę
Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów  


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
szkolenia-bhp-rozporzadzeniaplaca-minimalna-2019