In

Szkolenia bhp – zmiana rozporządzenia

W dniu 28 czerwca 2019 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r., poz. 1860 ze zm.).

Zmiany te są po części konsekwencją przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 28.06.2018 r. rządowego dokumentu pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dokument ten zakłada odformalizowanie procedur przewidzianych w blisko 170 aktach prawnych przez uchylenie konieczności używania pieczątek/pieczęci. Wśród aktów prawnych wymagających dokonania korekty w tym zakresie znalazło się m.in. rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP.

Co się zmienia w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp z dniem 28 czerwca 2019 roku?

Zmiana dotknęła dwa dokumenty, które przewidywały konieczność ich opatrzenia pieczęcią, to jest:
1. kartę szkolenia wstępnego BHP oraz
2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
W związku z tym, zmieniły się formularze obydwu tych dokumentów zawarte w załącznikach 2 i 3 rozporządzenia. Obecnie, każdy z tych dokumentów będzie jedynie podpisywany przez osobę je wydającą, bez użycia pieczęci imiennej czy nagłówkowej.
Ważne!

Zgodnie z przepisem przejściowym, karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP wydane przed wejściem w życie nowych przepisów zachowują moc.
Karty szkolenia wstępnego BHP oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP mogą być nadal stosowane zgodnie z dotychczasowym wzorem bez obowiązku stawiania na nich pieczęci lub pieczątek, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2019 r.

Szkolenia bhp pozostałe zmiany

Niejako przy okazji wdrożenia „Informacji …” w rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP dokonano również następujących zmian:

1. Doprecyzowano wykaz jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie BHP uprawnionych do organizacji szkoleń. Dokonano tego przez zastąpienie wymienionych w § 1a pkt 2 lit. e rozporządzenia „osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej” pojęciem „przedsiębiorca prowadzący działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).

2. Z dniem 1 września 2019 r. przepis te ulegnie dalszej modyfikacji, przez wykreślenie z § 1a pkt 2 lit. a rozporządzenia pojęcia „ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego” oraz zastąpienie wymienionej w § 1a pkt 2 lit. b rozporządzenia „szkoły ponadgimnazjalnej” pojęciem „szkoły ponadpodstawowej”. Zmiana ta jest konsekwencją ostatniej reformy oświatowej.

Szkolenia bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

3. Zmianie uległ zamieszczony w § 14 ust. 2 rozporządzenia wykaz osób zobowiązanych do odbycia szkolenia okresowego. W punkcie 5 pozostali wymienieni „pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych”. Natomiast do nowego punktu 6 „przeniesiono” z punktu 5 „pracowników niewymienionych w poprzednich punktach (pkt 1-5), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Modyfikacja ta może budzić pewne zastrzeżenia, ponieważ nie uwzględnia ostatniej zmiany art. 2373 Kodeksu P, który przewiduje przypadki zwolnienia z obowiązku odbywania szkoleń okresowych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla kadr i służb bhp


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Delegowanie pracowników do pracy za granicę
Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów  
Wypadek w pracy


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Kontrola zwolnień lekarskich

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
posilki-regeneracyjne-dla-pracownikowdokumentacja-powypadkowa-bhp