In

Oferta pracy pod lupą Sejmu.
Czy będą zmiany w Kodeksie pracy dotyczące sposobu formułowania ofert pracy?

W Sejmie wciąż procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 2830), który dotyczy ofert pracy. Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów przewidujących obowiązek podawania w publikowanych ofertach pracy wysokości wynagrodzenia, które ma być zaproponowane aplikującym na dane stanowisko kandydatom do pracy.

Zmiana ta ma być dokonana na mocy nowego przepisu, art. 183f KP, zgodnie z którym:

 • Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto.
 • W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość zasadniczego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji.
 • Proponowana minimalna kwota zasadniczego wynagrodzenia, nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Rozszerzenie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 KP

Ponadto, planowane jest rozszerzenie katalogu wykroczeń zawartych w art. 281 KP, przez dodanie punktu 8.
W myśl tego przepisu, karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł ma być zagrożony czyn polegający na zawarciu stosunku pracy za wynagrodzeniem niższym, niż przewidziane w opublikowanej informacji o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy. Tą samą karą zagrożony miałby być czyn polegający na niezamieszczeniu informacji o wysokości wynagrodzenia w treści ogłoszenia.

Zmiany w Prawie Pracy – korzyści dla kandydatów do pracy

Jak wynika z treści uzasadnienia do projektu, wprowadzenie informacji o wysokości wynagrodzenia do ofert pracy ma spowodować następujące korzyści:

 • zmniejszenie ryzyka dyskryminacji płacowej (zarówno wobec kandydatów, jak i pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy),
 • wypełnienie „luki płacowej” poprzez uświadomienie kandydatom do pracy możliwości podejmowania negocjacji warunków płacowych na etapie rekrutacji,
 • poprawa wydajności procesów rekrutacyjnych,
 • zwiększenie świadomości i racjonalności wyborów zawodowych dokonywanych przez pracowników,
 • zwiększanie mobilności pracowników na rynku pracy.

Zmiany w prawie pracy 2019 – kontrowersje wokół informacji podawanych przez pracodawców w ofertach pracy

Bezsprzecznie projekt wzbudza szereg kontrowersji. I tak, swoje zastrzeżenia do projektu zgłosili: Sąd Najwyższy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Konfederacja Pracodawców „Lewiatan”. Zasadniczo w sposób pozytywny o projekcie wypowiedział się jedynie NSZZ „Solidarność”.

Oferta pracy z wysokością wynagrodzenia – zastrzeżenia:

 • wątpliwości związanych z brakiem legalnej definicji „zasadnicze wynagrodzenie za pracę”;
 • nieuwzględnienia specyfiki przypadków, w których zasadnicze wynagrodzenie za pracę jest jednym z elementów wieloskładnikowej pensji;
 • wątpliwości, czy wskazanie kwoty wynagrodzenia w ofercie nie jest postacią naruszenia dóbr osobistych kandydata do pracy;
 • nieprecyzyjnego sposobu sformułowania proponowanych przepisów.

Niewątpliwie najbardziej krytyczną opinię na temat projektu przedstawił I Prezes SN sędzia Dariusz Zawistowski, który uznał proponowane zmiany za zbędne, gdyż w gruncie rzeczy powielają rozwiązania normatywne funkcjonujące już od lat w obrocie prawnym. Jego zdaniem, mechanizmy pozwalające realizować cel, jakiemu miałyby służyć proponowane przepisy zawarte są przede wszystkim w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Wiosną bieżącego roku projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. O jego losach Parlamentarzyści zdecydują najwcześniej jesienią 2019 r.

Prace nad projektem można śledzić na stronie internetowej Sejmu w zakładce Przebieg Prac.

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla pracodawców


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów                                                           


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
wymiar-urlopu-2019ustawa-o-zakazie-handlu-2018