In

Co dalej z nowelizacją Ustawy o zakazie handlu?

Ustawa o zakazie handlu, która obowiązuje od początku marca 2018 r. (ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni Dz.U. z 2019 r., poz. 466) wzbudza niesłabnące emocje.

Centralnym punktem tej krótkiej, składającej się raptem z osiemnastu artykułów ustawy, jest regulacja zawarta w art. 6 ust. 1. W przepisie tym przewidziany został wykaz 32 przypadków, w których ustawa nie znajduje zastosowania.

Bezsprzecznie sposób sformułowania niektórych punktów tego wykazu stwarza możliwość daleko idącej nadinterpretacji, która pozostaje w kolizji z zamysłem twórców ustawy.

Niewątpliwie niemniej problematyczna jest kwestia metody ustalania „przeważającej działalności”, która może zadecydować o wyłączeniu ustawowego zakazu w sześciu przypadkach przewidzianych w przedmiotowym wykazie.  

Szerokim echem odbiły się praktyki, które polegają na obchodzeniu przepisów ustawy. Między innymi przez otwarcie „fikcyjnych” punktów pocztowych w placówkach handlowych, czy też „sztucznym” wprowadzaniu do oferty sprzedażowej asortymentów wymienionych w wykazie.

Nowelizacji ustawy o zakazie handlu – projekt poselski

Jeszcze przed końcem 2018 roku do Parlamentu wpłynął poselski projekt ustawy nowelizacyjnej.
Ma on – w głównej mierze – uszczegółowić i doprecyzować przepisy ustawy, przede wszystkim w zakresie wyjątków ujętych we wspomnianym wykazie.

Projekt przewiduje zmianę brzmienia zapisów odnoszących się do działalności handlowej polegającej na sprzedaży w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych (pkt 6). Sprzedaży ryb (pkt 14). Centrach sprzedaży maszyn rolniczych (pkt 24), czy też skupach zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego (pkt 32).
Zmianie ma ulec także zapis o prowadzeniu sprzedaży w placówkach pocztowych. Przeformułowany ma być art. 6 ust. 2 traktujący o sposobie ustalania „przeważającej działalności”, o której mowa w wykazie w punktach: 2, 5, 6, 7, 28, 29 i 30.

Projekt rozstrzyga również problem nieodpłatnej pomocy udzielanej przedsiębiorcy prowadzącemu placówkę handlową przez członków jego najbliższej rodziny. Nowy ustęp 3 dodany do art. 6 ustawy, do grona tego zalicza: małżonka, dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma przedsiębiorcy. Osoby te mogą świadczyć wspomnianą pomoc w zakresie sprzedaży oraz wykonywać inne czynności związane z handlem w dni objęte ustawowym zakazem. Jednak pod warunkiem, że nie są pracownikami lub zatrudnionymi na innej podstawie (np. na podstawie umowy zlecenia) przez tego przedsiębiorcę.

Prace nad projektem trwają. Można je śledzić na stronie internetowej Sejmu.

Ustawa o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych – nowelizacja?

Należy również wspomnieć, że Parlament równolegle prowadzi prace nad projektem ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych. Przewiduje on uchylenie ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Problematyka objęta przedmiotem regulacji uchylonej w ten sposób ustawy miałaby zostać unormowana na odmiennych zasadach.

Projekt dopuszcza otwarcie placówek handlowych we wszystkie dni tygodnia, pod warunkiem, że zatrudnieni w nich pracownicy i wykonawcy (np. zleceniobiorcy) będą mieć co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w 4-tygodniowym cyklu.

W dniu 6 marca 2019 r. projekt ten został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Prace nad projektem można śledzić na stronie internetowej Sejmu. 

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla pracodawców


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów          


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
oferta-pracy-warszawabadanie-alkomatem-w-pracy-2019