In

Wymiar urlopu 2019

Wakacje nieodłącznie kojarzą się z urlopem. Zgodnie z art. 154 KP, wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wynosi odpowiednio:

1)  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W przypadku pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia

Ustalony w ten sposób wymiar urlopu wypoczynkowego nie może zostać przekroczony w skali roku kalendarzowego (zob. art. 154 § 3 KP).

Jednak zgodnie z art. 5 KP, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

W obrocie prawnym obowiązuje parę regulacji zawartych w innych niż Kodeks pracy ustawach, które przyznają uprawnionym na ich podstawie pracownikom prawo do wyższego wymiaru urlopu bądź zwiększają wymiar przewidziany w Kodeksie pracy.

Kto może liczyć na dodatkowy urlop wypoczynkowy w 2019? 

Poniżej przedstawiamy akty prawne, które przewidują tego typu regulacje:

  • Pracownicy ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym: 10 dni dodatkowego urlopu [art. 19 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172)].
  • Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach feryjnych: 56 dni urlopu, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach nieferyjnych: 35 dni urlopu [art. 64 i 66 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967)].
  • Nauczyciele akademiccy: 36 dni urlopu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych [art. 129 ust. 1 z 20.07.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668)].
  • Pracownicy naukowi PAN oraz pracownicy naukowi i badawczo-techniczni zatrudnieni w instytucie badawczym: 36 dni urlopu [art. 97 ustawy z 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r. poz. 1183); art. 41 ustawy z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.)].
  • Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do których obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, po nieprzerwanym i faktycznym przepracowaniu co najmniej 5 lat: 10 dni dodatkowego urlopu raz na 2 lata [art. 121 ust. 3 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508)].
  • Sędziowie i prokuratorzy, po 10 latach pracy: 6 dni dodatkowego urlopu; po 15 latach pracy: 12 dni dodatkowego urlopu [art. 92 ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 52); art. 119 § 1 pkt 2 ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 740)].
  • Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne, urzędnicy służby cywilnej, członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego – po 10 latach pracy: 6 dni dodatkowego urlopu; po 20 latach pracy: 12 dni dodatkowego urlopu [art. 79 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019 r., poz. 489); art. 105 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.); art. 34 ust. 1 ustawy z 27.07.2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2040)].
  • Inwalidzi wojenni, kombatanci i osoby represjonowane: 10 dni dodatkowego urlopu [art. 19 ustawy z 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 2193 ze zm.); art. 10 ustawy z 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r., poz. 276 ze zm.)].

Wymiar urlopu Inspektorów PIP

Z końcem 2018 r. do Parlamentu wpłynął komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłada on przyznanie pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej 10 letni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności, prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

  • 6 dni roboczych – po 10 latach pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności kontrolne,
  • 12 dni roboczych – po 20 latach pracy w charakterze pracownika wykonującego czynności kontrolne.

Prace nad projektem można śledzić na stronie internetowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce Prace Sejmu.

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla pracodawców


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów                               


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
przechowywanie-dokumentacji-pracowniczej-2019-przykładoferta-pracy-warszawa