In

Posiłki profilaktyczne (regeneracyjne) dla pracowników

Na podstawie art. 232 KP pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Szczegóły dotyczące rodzaju tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny one spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. (Dz. U. Nr 60, poz. 279 ze zm.).

Kiedy pracownikom przysługują posiłki profilaktyczne (regeneracyjne)?

Prace, których wykonywanie uprawnia do otrzymania posiłku profilaktycznego zostały wymienione w § 3 ust. 1 rozporządzenia. Są to następujące prace:

1)  w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 C.

2)  w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCl) powyżej 1.000.

3)  na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C.

4)  związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 kJ) u mężczyzn i 1.000 kcal (4.187 kJ) u kobiet.

5)  na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 C.

W jakiej formie wydawać posiłki profilaktyczne (regeneracyjne)?

Co do zasady, posiłki profilaktyczne powinny być zagwarantowane w naturze, w formie jednego dania gorącego, w każdym dniu świadczenia powyższych prac i wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po upływie pierwszych 3-4 godzin pracy.

Do dnia 8 lipca 2019 r., § 2 ust. 2 tego rozporządzenia stanowił, że jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków w naturze ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

1) korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

2) przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Rozporządzenie nie dopuszczało innej formy zapewnienia posiłków profilaktycznych. Tymczasem w praktyce bardzo często pracodawcy wypełniali ten obowiązek wydając pracownikom bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do uzyskania na ich podstawie posiłków we wskazanych punktach gastronomicznych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie posiłków profilaktycznych (regeneracyjnych) dla pracowników

Z dniem 9 lipca 2019 r. przepis dotyczący posiłków regeneracyjnych uległ zmianie. W rezultacie Prawodawca postanowił usankcjonować ugruntowaną już w tym zakresie praktykę. Dopuścił inne alternatywne formy realizacji obowiązku zapewnienia posiłku profilaktycznego.

Konkludując znowelizowany § 2 ust. 2 rozporządzenia obecnie stanowi, że: „Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie”.   

Sprawdź również inne nasze szkolenia dla pracodawców


Autor artykułu: dr Piotr Wąż
Uznany ekspert i autor licznych artykułów i komentarzy do Prawa Pracy. Wieloletni prawnik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.
Wykładowca OSiI Effect,
autor popularnego cyklu szkoleń i wielu innych propozycji szkoleń z Prawa Pracy i BHP:

Delegowanie pracowników do pracy za granicę
Kontrowersje i trudne przypadki z zakresu bhp i prawa pracy
60 kazusów prawa pracy dla menedżerów  


Tutaj znajdziesz inne ciekawe artykuły:

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Ustawa o związkach zawodowych
Przechowywanie akt osobowych

dyskryminacja-mobbing
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
przechowywanie akt osobowych pracownikow
przedawnienie-roszczen-pracowniczychszkolenia-bhp-rozporzadzenia